Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Finanstilsynets forslag til endringer i Regnskapsloven

Finanstilsynets forslag til endringer i Regnskapsloven

Finanstilsynet har kommet med forslag til endringer i Regnskapsloven for å gjennomføre regnskapsdirektivet. 

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Finanstilsynets forslag «Gjennomføring av regnskapsdirektivet i norsk rett» avgitt 22. mars 2019 inneholder relativt få forslag til endringer i regnskapsloven. I forhold til forslagene fra regnskapslovutvalget er dette ganske beskjedne endringer. De grunnleggende regnskapsprinsippene foreslås å være som før, i tillegg til to nye prinsipper, "substans foran form" og "vesentlighetsprinsippet". De to nye prinsippene må anses å gjelde allerede i dag.

Dette er endringene som foreslås:

 • det skal opplyses om arten og den økonomiske virkningen av vesentlige hendelser etter balansedagen, og som ikke er regnskapsført i resultatregnskap eller balanse.

 • det skal opplyses om bruttotall for eiendeler og forpliktelser, samt inntekter og kostnader, som presenteres netto i resultat- eller balanse

 • noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap

 • "substans foran form" og "vesentlighetsprinsippet" lovfestes som regnskapsprinsipper

 • definisjon av begrepet vesentlig tas inn i loven

 • endringer i redegjørelse om foretaksstyring: krav til opplysning om foretakets retningslinjer for likestilling og mangfold

 • endringer i redegjørelse om samfunnsansvar

 • nye unntak fra krav om konsolidering

 • distribusjonsutgifter inngår ikke i anskaffelseskost ved tilvirkning

 • utgifter til egen forskning skal kostnadsføres. Balanseposten "forskning og utvikling" endres til "utvikling"

 • balanseførte utviklingskostnader skal vurderes etter vurderingsregelen for anleggsmidler. Dersom økonomisk levetid ikke kan anslås pålitelig, skal utviklingskostnadene avskrives over maksimalt 10 år

 • dersom den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill avskrives over maksimalt 10 år. Nedskrivning av goodwill skal ikke reverseres

 • forpliktelser og utgifter som på balansedagen er sannsynlige eller sikre, men som har usikkert oppgjørstidspunkt eller beløp, skal avsettes og måles til beste estimat

 • endringer i resultatregnskapets poster som følge av at direktivets oppstillingsplan ikke inneholder ekstraordinære poster. Blant annet erstattes posten "Ordinært resultat før skattekostnad" med "Resultat før skattekostnad" og begrepet "Ordinært resultat" utgår

 • dersom den regnskapspliktiges forhold tilsier det skal resultatregnskap og balanse tilføyes delsummer som ikke inngår i oppstillingsplanen

Vi forventer at Finansdepartementet fremmer lovforslag til Stortinget før sommeren, men det gjenstår å se om det kommer forslag ut over disse forslagene fra Finanstilsynet. Revisorforeningen anmodet Finansdepartementet den 25.2.2019 om å foreslå endringer i regnskapsloven utover de minimumsendringene som kreves for å gjennomføre EU’s regnskapsdirektiv.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

STICOS PERSONAL

Trenger du et personalsystem som også veileder deg
i lover og regler på arbeidsplassen?

Da bør du prøve håndbokene i Sticos Personal.
Velg mellom Lederhåndbok, Personalhåndbok og HMS-håndbok.

LES MER OM STICOS PERSONAL

Sticos holder deg oppdatert: