Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Ikke glem disse notekravene

Ikke glem disse notekravene

Det er lett å benytte gamle maler når du utarbeider noter. Kanskje bør det gjøres en kvalitetssjekk. 

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Regnskapsloven og norske regnskapsstandarder har et omfattende krav til noter som kan gjøre at det er vanskelig å få med alt. Her omtaler vi noen noter som vi ser kan være glemt eller kan være litt mangelfulle.

Det er nylig vedtatt endringer i regnskapsloven, der flere av notekravene for små foretak utgår. Bortfall av notekrav trer i kraft med virkning på ikrafttredelsespunktet 1. juli 2021. Det betyr at  små foretak som avlegger regnskapene for 2020 etter 1. juli kan unnlate å ha med denne noteinformasjonen. Det er allikevel viktig å vurdere om opplysningene er nødvendig som følge av generell opplysningsplikt. Vesentlig noteinformasjon skal med hvis det er av betydning for å kunne bedømme selskapets stilling og resultat og gi et rettvisende bilde. Det er fullt mulig for selskapene å avlegge 2020-regnskapene etter de gamle reglene, slik at vurderingen av hva endringene innebærer for selskapet kan utsettes.

Les også: Endringer i regnskapsloven

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du finner svar på dine problemstillinger, og har i tillegg gratis tilgang til vår fagsupport. Prøv gratis! 

Prinsippnoten

Prinsippnoten skal omtale alle prinsipper som vedrører selskapet, hverken mer eller mindre. Det skal ikke være en generell omtale som f.eks. å vise til regelverket for små foretak. Det skal spesifikt opplyses om anvendte regnskapsprinsipper. Endring av prinsipp må særskilt omtales og begrunnes, og virkningen må også tallfestes. (Det er ikke lengre et direkte krav for små foretak etter lovendringen.) 

Tilskudd

Denne noten vil være relevant for mange som følge av korona-situasjonen. Mange har mottatt tilskudd fra det offentlige.

Små foretak skal opplyse om den regnskapsmessige behandlingen av tilskudd, herunder brutto- eller nettoføring hvis det er balanseført og tilskuddsbeløpets størrelse. Samlet beløp for hver tilskuddsordning spesifiseres i noten.

Øvrige foretak som ikke er små skal etter regnskapsstandarden i tillegg opplyse hvilke typer tilskudd foretaket har og varighet. Det skal gis informasjon om betingede forpliktelser tilknyttet tilskuddet, herunder tilbakebetalingsforpliktelser dersom visse forutsetninger ikke oppfylles.

Aksjer

Regnskapet kan inneholde både langsiktige og kortsiktige aksjeinvesteringer og her er det flere notekrav.

Aksjer klassifisert som anleggsmidler – tilknyttet selskap og datterselskap

Ikke alle selskap utarbeider konsernregnskap. Et underkonsern eller konsern som går innunder grensen for små foretak vil kunne unnlate det. Morselskapet er da pliktig til å gi noen tilleggsopplysninger om aksjer i tilknyttet selskap og datterselskap som er innarbeidet etter kostmetoden. Tilknyttet selskap er selskap der man har betydelig innflytelse (mellom 20 – 50%). Datterselskap er selskap der man har bestemmende innflytelse (over 50%). For at leser av regnskapet skal få god informasjon, skal det opplyses om årets resultat og egenkapital i hvert av selskapene. Det er av vesentlig betydning for å kunne få mer informasjon om status i disse selskapene. Notekravet utgår for små foretak for regnskap avlagt etter 1.juli 2021. Vi mener allikevel at dette ofte vil være av  vesentlig betydning for leser av regnskapet. Derfor bør også små foretak vurdere å ta med denne informasjonen.

Forslag til inndeling i noten kan være:

Foretaksnavn Forretningskontor Eierandel Årets resultat Egenkapital

 

Aksjer klassifisert som omløpsmidler – vurdert til markedsverdi

 

Følgende tabell vil dekke krav til tilleggsopplysninger for denne regnskapsposten:

Kategori Anskaffelseskost Markedsverdi Resultatført verdiendring

 

Kategori kan for eksempel være norske aksjer, utenlandske aksjer, aksjefond. Små foretak må ikke opplyse om anskaffelseskost i regnskap avlagt etter 1. juli 2021.

 

Andre aksjer – notekrav for øvrige foretak (som ikke er små)

Aksjer som ikke går innunder det som er nevnt over vil være andre aksjer. Her vil det være et notekrav hvis eierandelen er over 10 prosent eller 50 prosent av den regnskapspliktiges egenkapital. Opplysningene kan presenteres på følgende måte.

Foretak Balanseført verdi Eierandel Markedsverdi

 

Markedsverdi oppgis hvis det er aksjer i et regulert marked, typisk børsnoterte aksjer. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Immaterielle eiendeler, forskning og utvikling

Goodwill skal spesifiseres for hvert kjøp.  Er avskrivningsplanen lengre enn fem år skal det begrunnes.

Etter regnskapsloven skal det opplyses om årets utgifter til forskning og utvikling uavhengig av om utgiftene er kostnadsført eller balanseført. Det skal også opplyses om forventet samlet inntjening vil motsvare medgått samlede utgifter. Små foretak må ikke opplyse om dette i regnskap avlagt etter 1.juli 2021.

Andre fordringer, annen gjeld

Andre fordringer eller annen gjeld er ofte vesentlige poster i en balanse. Derfor anbefales det å spesifiseres nærmere i note hva postene består av. Det gir en god informasjon til leser av regnskapet. Det er ikke et notekrav i regnskapsloven men bør vurderes utfra krav om opplysningsplikt pga at det er vesentlige beløp og postene gjerne er sammensatt av forskjellige type poster.

Ytelser og forpliktelser til daglig leder

Her er en del usikre på hva og hvor mye som skal opplyses. Når det gjelder lønn og ytelser er det arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser vi snakker om. Utgiftsrefusjoner som eksempelvis reisekostnader, bilgodtgjørelse skal ikke med. Det skal også opplyses om avtaler om sluttvederlag/etterlønn. Utbetalt bonus inngår i opplysningene om lønn. I tillegg må det informeres om bonusavtaler både om grunnlaget for beregning og beløpsstørrelse.

Har foretaket hatt flere daglige ledere i løpet av regnskapsåret, skal samlede utgifter opplyses. Hvis daglig leder har flere jobber i et firma og rollen som daglig leder er satt til en prosentandel, må samlet godtgjørelse oppgis. Hvis daglig leder ikke har mottatt lønn eller annen godtgjørelse må øvrige foretak bekrefte det i note. Små foretak slipper å gi slike opplysninger.

Dette notekravet utgår for små foretak i regnskap avlagt etter 1. juli 2021.

Godtgjørelse til styret

Det skal oppgis samlede utgifter til lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til styremedlemmer. For ansattrepresentanter kan man velge å begrense opplysningene til styrehonorar. Det betyr at f.eks. lønn til eiere som også gjerne sitter i styret, skal oppgis. For styremedlemmer som ikke er ansatt i bedriften har nok praksis vært at man oppgir det de mottar for styrevervet. Ordlyden i loven tilsier imidlertid at all godtgjørelse skal oppgis dvs. at også godtgjørelse for f.eks. konsulenttjenester skal med.

Hvis styremedlem ikke har mottatt lønn eller annen godtgjørelse må øvrige foretak bekrefte det i note. Små foretak slipper å gi slike opplysninger.

Dette notekravet utgår for små foretak i regnskap avlagt etter 1.juli 2021.

Utsatt skattefordel

Utsatt skatt skal omtales i prinsippnoten. Små foretak kan unnlate å innarbeide utsatt skattefordel og må presisere det valget i prinsippnoten. I skattenoten skal det uansett opplyses om størrelse på utsatt skattefordel. Forutsetningen for å balanseføre en utsatt skattefordel er at den kan benyttes i fremtidig inntjening. Det skal bekreftes i noten.

Mellomværende og interne transaksjoner i et konsern

Morselskap som ikke utarbeider konsernregnskap skal opplyse om transaksjoner med og mellom datterselskaper og interngevinster i denne sammenheng.  Når det gjelder mellomværende oppgis samlet beløp fordelt på kortsiktige og langsiktige fordringer og gjeld.

Lån til ledende personer eller aksjeeiere

Lån til eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder og leder av styret skal spesifiseres. For hvert lån skal det opplyses om hvilke vilkår som gjelder, herunder rentesatsen og avdragsplanen. Små foretak kan fra 1.juli 2021 oppgi dette samlet med inndeling i styret og ledelse.

Usikkerhet om fortsatt drift

Små foretak kan unnlate å utarbeide årsberetning. Er det usikkerhet om fortsatt drift må det omtales i note. Omtale bør også vurderes i tilfeller hvor ledelsens vurdering er at det ikke er usikkerhet om fortsatt drift. Dette kan være tilfellet dersom det er indikasjoner på at det kan foreligge usikkerhet om fortsatt drift, for eksempel negativ eller svak regnskapsført egenkapital, samtidig som det foreligger andre forhold som innebærer at det ikke vurderes å være usikkerhet. Slike andre forhold kan for eksempel være garantier fra eier om tilførsel av nødvendig kapital og likviditet.

Les også: Korona må omtales i regnskapet for 2020

Øvrige foretak bør også omtale usikkerhet som fortsatt drift i note. Årsberetning og årsregnskap er separate informasjonskilder noe som innebærer at reglene om årsregnskapets innhold ikke kan oppfylles ved kun å gi opplysningene i årsberetningen eller omvendt.

Opplysningsplikt

Loven har en generell regel om opplysningsplikt hvis det er nødvendig for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke går frem av årsregnskapet for øvrig. Det er spesielt dette kravet man bør tenke over som en totalvurdering når man utarbeider regnskapet. Det må også vurderes for de notekravene som som for små foretak etter endring av regnskapsloven 1. juli 2021. Selv om de ikke er obligatoriske noter, kan de være av vesentlig betydning for leser av regnskapet.

Lær mer om temaet med vårt nettkurs Årsoppgjør - praktisk årsavslutning 

Print

Sticos holder deg oppdatert: