Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Når får vi ny regnskapslov?

Når får vi ny regnskapslov?

Det er høyst usikkert når vi får en ny regnskapslov i Norge. Vi kan bare glemme tidligere antakelse om at ny lov senest ville tre i kraft 1.1.2018. Departementet kom i juni med forslag til endringer i dagens lov, men når får vi ny regnskapslov?

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Denne artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan være utdatert.
Se nyeste oppdatering her: Endringer i regnskapsloven

Norsk Regnskapsstiftelse har i brev til finansminister Siv Jensen av 22. juni 2017 sagt klart ifra om at arbeidet med ny regnskapsstandard stoppes inntil videre og ber Finansdepartementet prioritere arbeidet med ny lov. Brevet var nok også en følge av at departementet dagen før kom med forslag om mindre endringer i dagens lov.

Historikk

Første utredning fra Regnskapslovutvalget om forslag til ny lov om regnskapsplikt ble lagt frem i 2015. Høringsfristen for siste delutredning var 17. november 2016. Loven bygger på ny norsk regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs og det er jobbet parallelt med den.

Sticos har tidligere omtalt innholdet i delutredningene her:

Delutredning I

Delutredning II

Videre arbeid med ny regnskapslov

Arbeidet med ny regnskapslov er omfattende. Forslaget til ny lov har fått en del motstand fra høringsinstanser. Motstanden skyldes hovedsakelig at det blir hevdet at lovforslaget innebærer innføringskostnader og varig økte kostnader for de regnskapspliktige ved utarbeidelsen av regnskapet som ikke kan veie opp mot nytten for regnskapsbrukerne. I tillegg til har Regelrådet konkludert med at det er lite vurderinger av konsekvensene for lovforslaget i utredningen. De ber Finansdepartementet supplere med en vurdering.

Utvalget har ikke drøftet om et alternativ til forslaget som presenteres, mest nærliggende i form av endringer innenfor rammen av nåværende regnskapslov, ville gitt en samfunnsøkonomisk bedre løsning.

En av nedsidene med at det drøyer ut i tid er at det ikke er noe fokus på å utvikle de eksisterende standardene.

Forslag til endringer i regnskapsloven

Som nevnt kom det forslag til endringer i gjeldende regnskapslov 21. juni 2017. Endringene er forenklinger som ligger i forslag til ny lov, men er bare en meget begrenset og liten del av forslaget til ny lov. Det sies ikke noe om tidspunkt for ikrafttredelse. Forslaget skal gjennom stortingsbehandling tidligst ved slutten av 2017 og vi antar at vedtak fattes i 2018.

Hovedinnholdet er:

Begrenset regnskapsplikt

Regnskapspliktige som er små foretak, og som er ansvarlig selskap der ingen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar, og enkeltpersonforetak, kan utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt. En slik begrenset regnskapsplikt innebærer bl.a. at den regnskapspliktige kan sette opp et sammendrag av informasjon fra næringsoppgaven basert på skattemessige tidfestingsregler.

Små foretak - årsberetning

Departementet foreslår videre at små foretak (inkludert aksjeselskap) ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Usikkerhet om fortsatt drift må opplyses om i note.

Krav til åpningsbalanse

Det foreslås at krav til åpningsbalanse oppheves ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Forslaget på dette området innebærer endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven, foretaksregisterloven og finansforetaksloven. Norge er bundet av direktivforpliktelser som krever mellombalanse ved fusjon og fisjon. Departementet foreslår å ta inn et unntak i lovgivningen som åpner for at allmennaksjeselskap kan unnlate å utarbeide mellombalanser for fusjon dersom samtlige aksjeeiere som deltar i fusjonen, samtykker til dette, slik direktiv 2011/35/EU (fusjonsdirektivet) tillater.

Hva skjer videre?

Vi forstår at Finansdepartementet har et meget omfattende arbeid med ny regnskapslov men håper at de tar Regnskapsstiftelsens oppfordring om å gi arbeidet høy prioritet. Arbeidet med regnskapsstandarden kan ikke ferdigstilles før man har lovteksten klar.

Hvis man skal gjette på nytt ikrafttredelsestidspunkt for ny regnskapslov nærmer vi oss 2020 eller 2021.

Sticos Oppslag holder deg oppdatert på lover og regler. Prøv demo.


Sticos holder deg oppdatert: