Opprett aksjesparekonto i god tid før nyttår

Opprett aksjesparekonto i god tid før nyttår

Fristen for å overføre aksjer og fond skattefritt til en aksjesparekonto utløper ved årsskiftet.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Siden ordningen med aksjesparekonto ble lansert i 2017, er det mange som har benyttet anledningen med å overføre aksjer og aksjefond uten å måtte betale skatt. Ordningen videreføres ut 2018, men på grunn av det praktiske med flyttingen lønner det seg å få ordnet dette før desember måned begynner.

Formålet med aksjesparekonto

Ordningen med aksjesparekonto innebærer at privatpersoner skal kunne kjøpe og selge aksjer og fondsandeler via en slik konto uten at gevinsten skattlegges løpende. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i børsnoterte aksjer og fondsandeler og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i slike aksjer og fond.

Aksjeandelen i fondet må være over 80 prosent

Kontoen kan bare benyttes til investering i børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler i verdipapirfond hjemmehørende innenfor EØS. Det er bare aksjer og aksjefond med en aksjeandel over 80 prosent som kan være med på en aksjesparekonto. Det vil blant annet si at kombinasjonsfond og rentefond holdes utenfor ordningen. Utbytte på investeringene skal ikke inn på kontoen, og skattlegges løpende hos aksjonæren.

Uttak

Uttak av midler eller aksjer fra aksjesparekontoen ut over det som er skutt inn på kontoen, skattlegges på samme måte som aksjegevinster. Det samme gjelder ved opphør av aksjesparekontoen. Er innestående på kontoen ved opphøret lavere enn innskudd på kontoen, anses differansen som tap på aksjer.

Utbytte som knytter seg til aksjer, egenkapitalbevis og andeler på en aksjesparekonto skattlegges i 2018 på vanlig måte hos kontohaver. I Statsbudsjettet for 2019 er det imidlertid foreslått å endre reglene slik at utsatt beskatning også omfatter utbytte på midler innestående på aksjesparekontoen.

Overføring til aksjesparekonto etter 1. januar 2019

«Skatteamnestiet» med skattefri overføring av aksjer og fond til aksjesparekonto gjelder kun ut 2018. Det betyr at overføringer fra og med 2019, vil utløse skatteplikt dersom det foreligger gevinst på tidspunktet for overføringen.

Ikke bare positive sider ved en aksjesparekonto

Selv om aksjesparekonto er fordelaktig for mange, finnes det også noen nedsider. Dersom man sitter med aksjer og aksjefond med potensielle tap, vil det være mest gunstig å realisere dette utenfor aksjesparekontoen for å fra fradrag for tapet det året realisasjonen skjer. Dersom man gir aksjer/aksjefond i arv eller gave fra en aksjesparekonto, anses det som realisasjon – dette er en ulempe i forhold til når aksjene eies utenfor aksjesparekonto. Det er også viktig å være klar over man gjennom en aksjesparekonto kun kan investere i aksjer/aksjefond innenfor EØS, samt at man ikke kan investere i kombinasjonsfond hvor aksjeandelen er mindre enn 80 prosent.

Sticos Kursabonnement gir deg lavere kostnader for nettkurs og etterutdanning. Betal en fast månedspris og ta så mange nettkurs du vil. Se mer her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x