Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2019: Naturalytelser, tips, diett og kildeskatt

Statsbudsjettet 2019: Naturalytelser, tips, diett og kildeskatt

Nye skatteregler for naturalytelser, tips og dagdiett innføres fra 2019. Det innføres også nye regler om kildeskatt for utenlandske arbeidstakere.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Forslag til regelendringer vedrørende skatt på naturalytelser har tidligere vært ute på høring. Etter mange kritiske bemerkninger, og vurderinger av disse, vedtok Stortinget tidligere i år endringer i beskatningen av naturalytelser. I forbindelse med statsbudsjettet for 2019, er det foreslått noen få presiseringer til regelverket. 

Beløpsgrensen for skattefrie personalrabatter

For at rabatten skal være skattefri, kan den maksimalt utgjøre 50 prosent av laveste omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet på det tidspunkt personalkjøpet gjøres. Det er tidligere opplyst at det ville bli fastsatt en øvre grense for hvor stor den skattefrie rabatten kunne være. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 at den delen av rabatten som overstiger 7 000 kroner uansett blir skattepliktig. Beløpet gjelder per år og per arbeidsgiver.

For at det kan gis skattefri personalrabatt vil det være et krav om at varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgiverens virksomhet, eller i et annet selskap i samme konsern. Skattefritaket vil også omfatte rabatter som oppnås hos arbeidsgivers forretningsforbindelser, under forutsetning av at varene/tjenestene omsettes hos arbeidsgiver eller et annet selskap i samme konsern.

Flybonuser

Flybonuspoeng opptjent på jobbreiser har også frem til nå vært skattepliktig inntekt når poengene har blitt tatt ut til privat bruk. Denne fordelen vil fremdeles være skattepliktig, men arbeidsgiveren skal fra og med 2019 sørge for å innhente informasjon, og verdsette fordelen, slik at det kan foretas en korrekt lønnsrapportering. Arbeidsgiveren må derfor sørge for å ha gode systemer for å fange opp når den ansatte benytter bonuspoeng opptjent gjennom jobb til privatreiser. 

Gaver i arbeidsforhold

Følgende endringer vil bli gjennomført fra og med inntektsåret 2019:

  • Grensen for oppnådd tjenestetid settes ned fra 25 år til 20 år. Etter dette kan det gis en gave inntil kr. 8 000 hvert tiende år. Regelen om gullklokke med inskripsjon blir opphevet.
  • Beløpsgrensen for jubileums- eller oppmerksomhetsgave økes til 3000 kroner til 4000 kroner.
  • Skattefritaket for gaver når bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50 blir opphevet
  • Skattefritaket for premie på inntil kr 2 500 for forslag til forbedring av organisasjonen og arbeidsmetoder blir opphevet.
  • Andre gaver (for eks. julegaver mv.) som ikke overstiger kr 1 000 pr. år blir endret slik at arbeidsgiver kan kreve fradrag på lik linje med de andre skattefrie gavene.

Beløpsgrensene gjelder for gaver den ansatte får fra arbeidsgiver og andre selskaper i konsernet. Det samme vil gjelde for gaver den ansatte får på grunn av arbeidsforholdet fra tredjeparter (forretningsforbindelser). Fra samme tidspunkt blir det i presisert i skatteforvaltningsloven § 7-2 at det er arbeidsgiver som skal lønnsrapportere skattepliktige ytelser fra tredjeparter. Arbeidsgiver må derfor ha rutiner for å fange opp og vurdere om gaver fra tredjeparter også må lønnsrapporteres.

Fri avis

I revidert nasjonalbudsjett 2018 ble det varslet om endring i vilkårene for skattefritak ved fri avis. Ansatte med tjenestlig behov kan fra og med inntektsåret 2019 få dekket abonnementet på aviser/nyhetstjenester skattefritt uten å betale ett abonnementet selv.

Overtidsmat

I revidert nasjonalbudsjett 2018 ble det varslet om endringer i regelverket for skattefri overtidsmat fra og med inntektsåret 2019.

Fra 2019 fjernes fraværskravet på 12 timer, og erstattes med et krav om at vedkommende må jobbe minst 10 timer sammenhengende. Måltidet kan spises før den ansatte har jobbet 10 timer så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet. 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å sette den skattefrie beløpsgrensen til 200 kroner. Dette beløpet gjelder uansett om arbeidsgiver refunderer arbeidstakerens kostnader, eller om det er arbeidsgiver som kjøper inn maten (naturalytelse). I tillegg skal kostnadene dokumenteres uavhengig om kostnadene refunderes eller om det ytes en naturalytelse.

Adgangen til å utbetale skattefrie ulegitimerte matpenger (kr 90 for 2018) ved slikt overtidsarbeid oppheves.

Matkuponger

I revidert nasjonalbudsjett 2018 ble det varslet om at skattefritaket for matkuponger oppheves fra og med inntektsåret 2019. Opphevelsen er begrunnet med at vilkårene for skattefritak er kronglete og at ordningen er utdatert.

Bedriftsbarnehage

I revidert nasjonalbudsjett 2018 ble det varslet om at skattefritaket for arbeidsgivers tilskudd til bedriftsbarnehager og andre barnehager, blir opphevet fra og med inntektsåret 2019. Slike tilskudd blir dermed fullt ut skattepliktige.

Begrunnelsen er at ordningen med skattefritak ble innført i en periode med mangel på barnehageplasser, mens det i dag er tilnærmet full barnehagedekning.

Tips

Det foreslås at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte. Tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder.

Diett

De skattefrie satsene for kostgodtgjørelse på dagsreiser innenlands er i dag høyere enn det som må anses å være rimelige merutgifter. Regjeringen foreslår derfor å nedjustere de skattefrie satsene for dekning av merutgifter på innenlandsreiser uten overnatting. 

  • For reiser mellom 6-12 timer foreslås en sats på 200 kroner. (Redusert fra kr. 297 i 2018)
  • For reiser over 12 timer foreslås en sats på 400 kroner. (Redusert fra kr. 552 i 2018)

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet 2019: Nå kan det bli enda flere diettsatser.

Kildeskatt utenlandske arbeidstakere

Fra 2019 innføres en forenklet beskatningsordning (kildeskatt) for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold. Formålet med ordningen er å gi enklere regler for denne gruppen (bruttoskatt uten fradrag) og samtidig bidra til riktigere beskatning etter reglene. Med en fast sats på 25 prosent og ingen fradrag, vil ordningen gi enklere regler og bidra til riktigere skattlegging. Den omfatter ikke de som har inntekter over trinn tre i trinnskatten eller inntekt fra egen virksomhet. Ordningen er valgfri, det vil si at de som ønsker det kan benytte seg av de ordinære skattereglene.

Regjeringen foreslår også å oppheve standardfradraget for utenlandske arbeidstakere. Sokkelarbeidere og utenlandske sjøfolk kan imidlertid ikke inngå i den nye ordningen med kildeskatt, og får derfor beholde fradraget. 
 

Sticos Oppslag holder deg alltid oppdatert på gjeldende regelverk. Fagsupport er inkludert i abonnementet. Prøv gratis her. 

Print

Sticos holder deg oppdatert: