Sticos Fagstoff

Statsbudsjettet 2020: Begresning av kildeskatt på pensjon

Statsbudsjettet 2020: Begresning av kildeskatt på pensjon

Regjeringen foreslår at kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser på nærmere vilkår kan kreves nedsatt. Regelen vil omfatte personer som er bosatt i annen EØS-stat, med opptjente trygderettigheter i Norge.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

I strid med EØS-avtalen

Person som ikke er skattemessig bosatt i Norge, plikter å betale kildeskatt på pensjon mv. fra Norge. Kildeskatten, som er fastsatt til 15 prosent, beregnes av brutto inntekt. Det vil si at det ikke gis rett til fradrag i inntekten.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i en uttalelse fra 19. desember 2017 uttalt at disse reglene i enkelte tilfeller er i strid med EØS-avtalen da de ikke får utnyttet retten til personlige fradrag i bostedsstaten.

Nye regler om nedsettelse av kildeskatt

ESA mener det må gjelde en videre fradragsrett dersom skattepliktig inntekt i EØS-landet (bostedslandet) er for lav til at skattyter kan få utnyttet retten til personlige fradrag der. Regjeringen foreslår derfor å tilpasse regelverket slik at det ikke er i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for arbeidstakere. Det foreslås på bakgrunn av dette at visse skattytere kan kreve nedsettelse av kildeskatt på pensjon.

Skattenedsettelsen på slike ytelser skal beregnes etter satsene som gjelder for personer som er skattemessig bosatt i Norge. I den alternative skatteberegningen gis det forholdsmessige fradrag for minstefradrag og personfradrag. Departementet legger til grunn at innslagspunktene for trinnskatten skal beregnes forholdsmessig på samme måte som fradragene.

Omfatter ikke alle

Regelen vil ikke omfatte personer som ikke har utnyttet retten til fri bevegelighet når pensjon mv. fra Norge er opptjent, og som for eksempel flytter til en annen EØS-stat som pensjonist. Regelen gjelder heller ikke der Norge ved skatteavtale har frasagt seg rett til å ilegge kildeskatt på pensjon. Dette gjelder per i dag skattytere bosatt i Irland, Spania, Kroatia, Estland, Latvia og Litauen. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x