Sticos Fagstoff

Unngå tvangsmulkt – send aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar

Unngå tvangsmulkt – send aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres av alle norske AS og ASA, unntatt når aksjene er registrert i Verdipapirsentralen. Oppgaven kan leveres fortløpende gjennom hele året, men siste frist for levering for inntektsåret 2018, er 31. januar 2019.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Det oppfordres om å levere oppgaven i god tid før innleveringsfristen slik at eventuelle feil og mangler kan rettes opp før produksjon av RF-1088 «Aksjeoppgaven 2018» til aksjonærene.

Tvangsmulkt ved for sen levering – kr 1 150 pr. dag

For å ta dette med tvangsmulkt først. Tvangsmulkt ilegges ved for sen levering av opplysninger, og Skatteetaten ilegger tvangsmulkt stor utstrekning der opplysningsplikten ikke er oppfylt.

Dersom de pliktige opplysningene ikke er gitt innen fristen, vil den opplysningspliktige få et kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. I varselet skal skattemyndighetene opplyse om hvilke plikter som ikke er oppfylt. Den opplysningspliktige får en ny kort frist for å levere opplysningene. Men dersom oppgaven heller ikke leveres innen den nye fristen som er fastsatt i vedtaket, vil tvangsmulkt løpe fra denne dagen og frem til aksjonærregisteroppgaven leveres.

Tvangsmulkt beregnes pr. forsinket oppgave, og beregnes med utgangspunkt i rettsgebyret som utgjør kr 1 150 fra 1. januar 2019. Ved for sen levering av aksjonærregisteroppgaven skal det ilegges 1 rettsgebyr pr. dag, altså kr 1 150 pr. dag. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 50 ganger rettsgebyret (kr 57 500). Budskapet blir derfor at det er særdeles viktig å overholde den leveringsfristen som gjelder for aksjonærregisteroppgaven; 31. januar 2019.

Formålet med aksjonærregisteret

Årsaken til at selskaper er pålagt å levere aksjonærregisteroppgave (RF-1086), er at Skatteetaten trenger grunnlagsinformasjon for å lage aksjeoppgaven (RF-1088) til aksjonærene. Dette dokumentet hjelper aksjonærene til å få inn korrekte aksjeopplysninger i skattemeldingen.

For selskaper som har fylt ut aksjonærregisteroppgaven tidligere, vil oppgaven fra tidligere år ligge i Altinn. Merk at tidligere års aksjonærregisteroppgave må være levert og godkjent for at oppgaven for 2018 kan godkjennes. Dersom det ikke har vært noen endringer i eier- og kapitalforhold, og det heller ikke har vært utbytteutdeling siste år, er jobben relativt enkel for de fleste. Det er da nok at daglig leder eller styreleder signerer elektronisk i Altinn for innsendingen.

To skjemaer må sendes inn

For å sende inn oppgaven må man være innlogget i Altinn og deretter lete opp «aksjonærregisteroppgaven» fra skjemakatalogen. Men det er ikke nok å bare sende inn hovedskjemaet. Som vedlegg må det ligge ved et underskjema som heter RF-1086U.

I RF 1086U skal alle aksjonærene, både privatpersoner og selskaper, listes opp med deres respektive aksjebeholdning. Eventuelle endringer må oppgis nøyaktig, for hver hendelsestype, for eksempel ved salg, nystiftelse, fusjon, osv.

Konsekvenser for aksjonæren ved ikke levert/feil aksjonærregisteroppgave

Dersom selskapet unnlater å sende inn aksjonærregisteroppgaven eller sender inn for sent, vil ikke aksjonærene få tilsendt aksjeoppgaven. Dette fører til at aksjeopplysningene ikke kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Slike aksjonærer har ikke leveringsfritak for skattemeldingen, og må i tillegg levere oppgaven «Aksjer og fondsandeler» (RF-1059). Det som likevel er viktig å merke seg er at man også etter fristens utløp vil kunne levere aksjonærregisteroppgaver, og fortsatt ha muligheten til å få opplysningene med i skattemeldingen til berørte aksjonærer. Det oppfordres imidlertid til å forholde seg til den fastsatte fristen, slik at eventuelle feil og mangler kan rettes opp før Skatteetatens produksjon av aksjeoppgaven til aksjonærene. Dette vil medføre at flere aksjonærer kan motta «Aksjeoppgaven 2018» (RF-1088) og få skattepliktige beløp forhåndsutfylt på skattemeldingen.

Tilbakemelding fra Aksjonærregisteret

Etter elektronisk innlevering vil selskapet motta en melding på e-post om at oppgaven er godkjent, eller en melding om at oppgaven inneholder feil, med frist for retting.

Vær også oppmerksom på at dersom aksjonæroppgaven ikke er godkjent pr. midten av februar, vil det ikke bli produsert aksjeoppgave til aksjonærene.

Selskap som er opphørt eller avviklet i løpet av året

Innleveringsplikten gjelder også selskap som har opphørt eller avviklet i løpet av året. Dette vil gjelde både ved frivillig avvikling og konkurs.

Nystiftede selskaper har også plikt til å levere aksjonærregisteroppgave. Et aksjeselskap anses stiftet når alle stifterne har undertegnet stiftelsesdokumentet, jf. Aksjeloven § 2-9. Dette betyr at nystiftede selskaper skal levere aksjonærregisteroppgave selv om selskapet eventuelt ikke er registrert i Foretaksregisteret innen årsskiftet.

Mer informasjon

Du kan lese mer om aksjonærregisteroppgaven i Sticos Oppslag under emnet: Generelt om aksjonærregisteroppgaven. Har du ikke Sticos Oppslag? Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x