Sticos Fagstoff

Utbetalinger til enkeltpersonforetak må rapporteres innen 15. februar

Utbetalinger til enkeltpersonforetak må rapporteres innen 15. februar

Utbetalinger til selvstendig næringsdrivende (ENK) uten fast forretningssted, skal rapporteres til skattemyndighetene. Frist for rapportering er 15. februar 2019. Dersom oppgaven ikke leveres innen fristen, kan Skatteetaten beslutte å ilegge en daglig løpende tvangsmulkt for å fremtvinge levering. Utbetaleren vil i tilfelle motta varsel og vedtak om ileggelse av tvangsmulkt.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Rapportering på eget skjema

Skatteetaten har valgt å skille ut betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted som en egen oppgavetype, ut fra et ønske om å styrke innsatsen mot skatteunndragelser og svart arbeid. Det er kun vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art som skal innrapporteres i den nye ordningen. Opplysningsplikten gjelder når oppdragsgiver/utbetaler er næringsdrivende foretak, skattefritt selskap/forening/institusjon, offentlig myndighet eller boligselskap, dvs. ikke er privatperson.

All rapportering skal skje via Altinn-portalen, enten ved å laste opp fil på skjema RF-1301 eller ved å registrere direkte i skjema RF-1321 «Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted».

Opplysningene vil bli forhåndsutfylt i skattemeldingen til den næringsdrivende, og benyttes også til kontrollformål. Det er derfor viktig at innleveringsfristen 15. februar overholdes, og at feil som oppdages rettes opp så snart som mulig, og senest 1.mars for å få endringen hensyntatt på skattemeldingen.

Nærmere om fast forretningssted

Ved utbetalinger til selvstendig næringsdrivende må det alltid gjøres en vurdering av om vedkommende har et fast forretningssted eller ikke, da det kun er utbetalinger til næringsdrivende uten slikt fast sted som man plikter å rapportere. Ved vurderingen av hva som regnes som fast forretningssted har skattemyndighetene blant annet lagt til grunn følgende:

  • næringsvirksomhet undergitt stedbunden beskatning etter Skatteloven § 3-3 vil i alminnelighet bli ansett som drevet fra fast forretningssted
  • kontor som er åpent i vesentlig samme tid som er vanlig for slik virksomhet eller til regelmessige tider som er bekjentgjort på forhånd anses som fast forretningssted
  • kontor med leid hjelp, kontorfellesskap med andre som vil kunne motta oppdrag, beskjeder e.l. vil anses som fast forretningssted
  • hvor virksomheten drives fra hjemmet/bosted (hjemmekontor), vil dette i utgangspunktet ikke anses som fast forretningssted
  • eget innredet kontor for virksomheten på privatadressen som er åpent, eventuelt med lønnet personale, samt gjort kjent for offentligheten regnes som fast forretningssted
  • telefonadresse, telefon betjent av familiemedlemmer eller automatisk telefonsvarer vil derimot ikke være tilstrekkelig til etablering av fast forretningssted

For utenlandske mottakere med oppdrag i Norge, forstås med fast forretningssted i Norge fast driftssted i Norge etter skatteavtalene.

NB: Er man i tvil om den næringsdrivende driver virksomheten fra fast forretningssted eller ikke, skal vederlaget innrapporteres etter den nye ordningen.

Vederlag for varer som er levert sammen med tjenesten

Innrapporteringen gjelder også for vederlag for varer eller andre ytelser som eventuelt er levert i forbindelse med tjenesten.

Vederlag for rene varekjøp skal i utgangspunktet ikke innrapporteres. Dersom fakturaen omfatter både varer og tjenester er det ikke opplysningsplikt hvis tjenestedelen bare utgjør en ubetydelig del. Skattedirektoratet har tidligere gitt uttrykk for at med ubetydelig i denne forbindelse menes 10 prosent av det totale vederlaget.

Riktig identifisering av oppgaven

Det er svært viktig for identifisering av vederlagsmottaker at organisasjonsnummer (9 siffer) eller fødselsnummer (11 siffer) for oppdragstaker er utfylt. For å få en korrekt fastsetting av den enkelte mottaker (skattepliktig), er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt.

Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

Dersom den selvstendig næringsdrivende ikke har organisasjons- eller fødselsnummer kan Skattekontoret rekvirere D-nummer ved skattemessige forhold.

Mer informasjon: Sticos Oppslag har eget emne om opplysningsplikt for utbetalinger til personlig næringsdrivende.

Innrapportér fakturert beløp eksklusiv moms

Det skal gis tredjepartsopplysninger om beløp som er fakturert i løpet av inntektsåret. Det skal innrapporteres ett beløp per oppdragstaker/mottaker samlet for hele året. Det er samlet fakturert beløp eksklusiv merverdiavgift som skal innrapporteres.

Årsoppgave til den selvstendig næringsdrivende

Utbetaler skal gi den enkelte skattyter kopi av opplysningene som leveres til skattemyndighetene. Fristen er den samme som fristen for innsending til ligningsmyndighetene, det vil si 15. februar året etter inntektsåret.

Årsoppgaven skal inneholde:

  • navn og organisasjons- eller fødselsnummer på oppdragstaker/mottaker av vederlag

  • innrapportert beløp

  • navn og organisasjonsnummer på oppgavegiver

  • opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Provisjon til agent eller mellommann

Utbetalinger som gjelder provisjon til agent eller annen mellommann og honorar eller annen godtgjøring til opphavsmann til åndsverk skal fra og med inntektsåret 2018 ikke lenger rapporteres i a-melding. Utbetalingene rapporteres nå via Altinn, skjema RF-1301 (vedleggsskjema), alternativt via RF-1357 (manuelt utfyllingsskjema). Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om det er kontantytelse eller naturalytelse.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x