Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Utleie av bolig og delingsøkonomi

Utleie av bolig og delingsøkonomi

Bolig som leies ut via et nettsted, en app eller en programvare er underlagt ordinære skatte- og avgiftsregler. Boligeiere som tilbyr delingstjenester kan ikke skjule seg bak manglende regelverk tilpasset delingsøkonomien. Hvor går grensen for skatteplikt på leieinntekter?

Randi Østerås Marken, rådgiver i Sticos

Utleie av egen bolig

At det ikke er egne skatteregler ved bruk av digitale tjenester og nettbaserte markedsplasser, innebærer at eksisterende skatte- og avgiftsregler gjelder. Utleieinntekter er skattefrie dersom eieren bruker minst halvparten av boligen selv, regnet etter utleieverdi. Det er også skattefritt dersom hele eller større del av boligen leies ut for inntil kr 20 000 per inntektsår. Overskrides denne grensen, blir hele beløpet skattepliktig. Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsplikt, det gjelder også egen bolig.

Ved vurderingen av utleieverdi har Skattedirektoratet lagt til grunn følgende:

Leier man for eks. ut et rom som brukes av eieren selv de dagene rommet ikke leies ut, er utleien skattefri dersom de faktiske leieinntektene ikke er høyere enn utleieverdien på den resterende delen av boligen.

Dersom det utleide rommet ikke brukes av eieren selv de dagene rommet ikke leies ut, skal det ifølge Skattedirektoratet stipuleres en månedsleie for å beregne utleieverdien på den utleide delen (som om rommet var utleid alle dager). Er den beregnede utleieverdien av det utleide rommet høyere enn resterende delen av boligen, er leieinntektene skattepliktige forutsatt at de overstiger kr 20 000 i inntektsåret. 

Les også artikkelen: «Alle skal få» – delingsøkonomien baner seg vei

Fritidsbolig

For fritidseiendom som eieren helt eller delvis bruker til fritidsformål, er utleieinntekter inntil kr 10 000 skattefrie. Grensen på kr 10 000 gjelder per fritidsbolig dersom man skulle eie flere og primært bruker disse selv. Av et eventuelt overskytende beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Det forutsettes at eieren benytter eiendommen i rimelig omfang over tid. Oppfylles ikke vilkåret om brukstid, regnes eiendommen som utleiehytte og leieinntektene blir skattepliktige fra første krone. 
 

Hobby vs næringsvirksomhet

Det kan imidlertid tenkes at utleieinntektene skal beskattes som virksomhetsinntekt. I praksis regnes utleie av fem boenheter eller mer til bolig- og fritidsformål som virksomhet, uten at det er en absolutt regel. Også utleie i mindre omfang kan være virksomhet. Dette vil bl.a. være tilfelle når skattyteren har et høyt aktivitetsnivå, f.eks. i forbindelse med intensiv korttidsutleie, tilsyn og vask av lokalene eller lignende.

Økonomisk aktivitet skal anses som skattepliktig næringsinntekt dersom aktiviteten har en viss varighet, er av et visst omfang, egnet til å gi overskudd over tid og drives for skattyterens regning og risiko. I tillegg har Skattedirektoratet tidligere uttalt at når vilkår for skatteplikt foreligger for en konkret økonomisk fordel, er det ingen fritaksgrunn at fordelen innvinnes i sammenheng med en ulovlig handling. 

Selvangivelse skal leveres av den som har hatt skattepliktig inntekt. Dette følger av ligningsloven og betyr at den enkelte privatperson som leverer delingstjenester, plikter å opplyse om sin inntekt uavhengig av formidlingsselskapets manglende rapporterings- og skatteplikt til Norge.
 

Mulig skattefritt, men ikke på grunn av manglende regelverk

Det at lovverket ikke er tilpasset delingsøkonomien, gir ikke rom for å unnlate å følge allerede eksisterende regler. Det er utleiers ansvar å rapportere sine skattepliktig leieinntekter, og en eventuell unnlatelse må forsvares med at aktiviteten er innenfor lovens definerte fritak.

 


Sticos holder deg oppdatert: