Merverdiavgiftskompensasjon – justering og foreldelse

Merverdiavgiftskompensasjon – justering og foreldelse

Når kommunen anlegger infrastruktur, slik som veier, fortau, sykkel- og gangvei, vil kommunen ha rett til kompensasjon for merverdiavgiften som påløper ved slike prosjekter.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

Dette vil gjelde uavhengig av om kommunen selv er byggherre eller om dette skjer gjennom utbyggingsavtaler med privat utbygging og kommunal overtakelse ved ferdigstillelse.

Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 10 inneholder bestemmelse om når krav om kompensasjon foreldes. For kommuner reguleres dette av § 10 annet ledd. Foreldelsesfristen er sammenfallende med innleveringsfristen for neste kompensasjonsoppgave. Dette innebærer at merverdiavgift på et inngående salgsdokument, datert 15. januar, foreldes ved innleveringsfristen for 2. termin, som er 10. juni. Det er som hovedregel dato for salgsdokumentet eventuelt tidspunktet for mottak av justeringsoppstilling som styrer når foreldelsesfristen starter å løpe.

Kommunen er byggherre

Når en kommune selv er byggherre for anlegg av f. eks. en ny gang- og sykkelvei, vil kommunen kunne kreve kompensasjon løpende gjennom utbyggingsperioden. Det vil være dato for det enkelte inngående salgsdokumentet som vil styre når foreldelsesfristen starter å løpe. De enkelte avgiftsbeløp vil derfor foreldes løpende gjennom utbyggingsperioden.

Dersom kommunen av en eller annen grunn unnlater eller glemmer å kreve kompensasjon løpende vil kravene foreldes.

Vi kan tenke oss at kommunen ikke har krevd kompensasjon løpende, og oppdager dette når gang- og sykkelveiprosjektet er ferdigstilt. Kommunen vil ikke kunne kreve tilbakegående avgiftsoppgjør. Merverdiavgiftskompensasjonsloven inneholder ikke tilsvarende regler som man har på merverdiavgiftslovens område. 

Spørsmålet er om kommunen kan reparere manglende fremsettelse av kompensasjonskrav ved å bruke justeringsretten. Dette innebærer at kommunen krever en årlig justering med 1/10-del av påløpt merverdiavgift gjennom hele justeringsperioden.

Bruk av justeringsretten forutsetter imidlertid at det inntrer en justeringshendelse. Det må skje en endring i bruken fra ikke-kompensasjonsberettiget bruk til kompensasjonsberettiget bruk. Dette kan vanskelig hevdes når kommunen iverksetter en utbygging hvor det er forutsatt anlegget skal brukes i kompenasjonsberettiget virksomhet, slik som ved utbygging av gang- og sykkelvei.

Så med mindre det idet konkrete tilfelle kan påvises en bruksendring (justeringshendelse) så vil kommunen aldri kun reparere manglende fremsettelse av krav om løpende kompensasjon ved å bruke justeringsretten. 
 

Privat utbygger med kommunal overtakelse ved ferdigstillelse

Private utbyggere av bolig- eller næringsareal, kan gjennom utbyggingsavtale med kommunen bli pålagt å bekoste infrastruktur. Ved ferdigstillelse vil det normalt skje en vederlagsfri overdragelse til kommunen. Dersom utbygger ikke har hatt fradragsrett, vil kommunen på bestemte vilkår ha rett til justering.

Selve overtakelsen av byggetiltaket gir ikke rett til justering. Denne kan først utnyttes fra det tidspunktet kommunen mottar justeringsoppstillingen fra utbygger.

Foreldelsesfristen starter å løpe fra mottak av justeringsoppstillingen. Tidspunktet for selve overtakelsen av byggetiltaket er uten betydning i denne sammenhengen.

Vi kan tenke oss følgende eksempel:

Kommunen overtok drifts- og vedlikeholdsansvaret for en gang- og sykkelvei ved ferdigstillelse, 1. juli 2014. Justeringsoppstillingen ble mottatt 15. juni 2016. 

I dette tilfelle kunne kommunen først utøve sin justeringsrett fra 15. juni 2016. Ved bruk av justeringsretten utøves denne på 6. termin hvert år i justeringsperioden. Her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at foreldelsesfristen startet å løpe fra 15. juni 2016. Dette innebærer at kommunen ikke kan vente til 6. termin 2016 med å kreve justering for 2014 og 2015. Så lenge justeringsoppstillingen ble mottatt 15. juni 2016 (3. termin), foreldes justeringsbeløp for 2014 og 2015 ved innleveringsfristen for 4. termin 2016 (10. oktober 2016). For å unngå foreldelse må beløpene tas med senest på 4. termin 2016. Justeringsbeløp for 2016 tas med på 6. termin 2016 (senest på 1. termin 2017).

Ovennevnte eksempel viser at når kommunen mottar en justeringsoppstilling på et senere tidspunkt enn selve overtakelsen av byggetiltaket, så må man være særlig oppmerksom på foreldelsesreglene, slik at man unngår å tape rett til justering. 

Print
1647 Rate this article:
Ingen vurderinger

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA