Regelendringer fra 1. januar 2019

Regelendringer fra 1. januar 2019

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2019 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Skatter

Skatt på alminnelig inntekt:

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 23 prosent til 22 prosent både for selskap og personer. For personlige skattytere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 19,5 prosent til 18,5 prosent. Kunder av Sticos Oppslag finner en oversikt over skattesatser, trygdeavgift og avgiftssatser for 2019 og historiske satser her.

Skattefrie satser ved kostdekning på tjenestereisereiser og pendleropphold
Det er vedtatt endringer i de skattefrie satsene for kostdekning på yrkes-/tjenestereiser innenlands og utenlands, og på pendleropphold i utlandet med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Fra 2019 vil Skattedirektoratet fastsette de skattefrie satsene uavhengig av de fremforhandlede godtgjørelsessatsene i statens særavtaler, og de skattefrie satsene gjelder likt for reiser i og utenfor Norge.

På dagreiser i 2019 er de skattefrie satsene:

  • 200 kroner for reiser mellom 6-12 timer

  •  400 kroner for reiser over 12 timer.

 

På reiser med overnatting i 2019 er de skattefrie kostsatsene:

  • 578 kroner for reiser med overnatting på hotell

  • 161 kroner ved overnatting på pensjonat mv. uten kokemulighet

  •  89 kroner ved overnatting privat eller på hybel/brakke med kokemulighet.

 

For pendlere, som bare kan motta skattefri kostdekning for opphold i pendlerbolig uten kokemuligheter, gjelder disse skattefrie satsene:

  • 578 kroner ved overnatting på hotell

  • 161 kroner ved overnatting på pensjonat mv.

 

Naturalytelser
Det er vedtatt endringer i reglene om skattlegging av naturalytelser med virkning fra inntektsåret 2019. De nye reglene klargjør at det er arbeidsgiver som skal ha ansvar for å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for alle naturalytelser den ansatte mottar i arbeidsforholdet, også når ytelsen mottas via en tredjepart. Videre innføres det klarere regler for skattefritaket for personalrabatter. Slike rabatter vil være skattefrie inntil en verdi på kr 7 000 i året, men bare når rabatten ikke overstiger 50 prosent av omsetningsverdien.

Det er videre foretatt endringer og moderniseringer av reglene for enkelte skattefritak. Dette gjelder gaver, overtidsmat, fri avis, samt opphevelse av skattefritaket for arbeidsgivers dekning av barnehageutgifter.

Tips
Tips er skattepliktig inntekt for mottakeren. 1. januar 2019 innføres det plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips den ansatte mottar.

Reisefradrag

Det innføres en samlet, øvre beløpsgrense for reisefradrag. Grensen er satt til 97 000 kroner, og gjelder både for reiser innenfor og utenfor EØS. Det kan ikke gis fradrag, herunder til dokumenterte utgifter, utover denne grensen.

Gaver til frivillige organisasjoner
Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 40 000 kroner til 50 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Skattebegrensning
Muligheten for å søke skjønnsmessig skattebegrensning ved liten skatteevne avskjæres for nye skattytere. Endringen får virkning fra og med inntektsåret 2018.

Formuesskatt
Verdsettelsesrabatten for aksjer, driftsmidler mv. økes fra 20 til 25 pst. med virkning fra inntektsåret 2019. I tillegg heves bunnfradraget fra 1 480 000 til 1 500 000 kroner (3 000 000 kroner for ektefeller som skattlegges under ett).

Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende, deltakere i selskap med deltakerfastsetting og ansatt eier i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap kan få inntektsfradrag for innskudd i pensjonsordning som tilfredsstiller vilkår fastsatt i lov om innskuddspensjon. Fradraget kan med virkning fra inntektsåret 2019 maksimalt utgjøre 7 pst. (mot tidligere 6 pst.) av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G.

Avgifter

For en fullstendig oversikt over skattesatsene vises det til regjeringens nettside: Avgiftssatser for 2018 og 2019.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
Grensene for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes fra 70 000 kroner til 80 000 kroner per ansatt og fra 700 000 kroner til 800 000 kroner per organisasjon.

Bokføring

Fra 1. januar 2019 skal bokføringspliktige som hovedregel registrere kontantsalg på produkterklært kassasystem. Det er fortsatt unntak fra kravet om kassasystem for ambulerende og sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp, for salg fra automater (med unntak av drivstoff-, parkerings- og billettautomater) og for salg fra andre ubetjente salgssteder. Det er også unntak for kontantsalg som ikke overstiger kr 50 000, selv om dette ikke er ambulerende eller sporadisk. Et nytt unntak er innført dersom det utstedes kontantfakturaer med samme spesifikasjoner som en kredtittfaktura. Det innebærer blant annet at salgsdokumentet skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer og at alle kundene skal angis med navn, og adresse eller organisasjonsnummer. Krav til dagsoppgjør gjelder også når det utstedes kontantfaktura. Fakturaene bør derfor angis med «kontantfaktura» eller egen serie så dette i praksis lar seg gjennomføre.

Annet

Skattlegging av utenlandske arbeidstakere
Det innføres en valgfri ordning med enklere regler for skattlegging av utenlandske arbeidstakere det året de ikke anses som skattemessig bosatte i Norge. Ordningen innebærer i hovedsak at arbeidsinntekter skattlegges løpende med en sats på 25 prosent, og det gis ingen fradrag. Samtidig blir standardfradraget for utenlandske arbeidstakere opphevet. Standardfradraget beholdes for utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere, da disse gruppene ikke inngår i den nye ordningen.

Aksjesparekonto
Det er vedtatt å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at den også gir utsatt beskatning for utbytte. I tillegg åpnes det for at verdipapirer kan overføres mellom egne kontoer uten beskatning. Det åpnes også for at verdipapirer kan overføres til ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse, og til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med dødsboskifte. Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2019. Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 380 kroner.

Renter på utenlandsk skatt
Fra inntektsåret 2019 likestilles renter på restskatt og etter endringsvedtak frem til forfall beregnet etter annet lands lovgivning med renter beregnet etter skattebetalingsloven §§ 11-2 og 11-5

Hjemmehørendebegrepet for selskap
Det er vedtatt endringer i skattereglene som bestemmer når selskap skal anses hjemmehørende i Norge. Selskap stiftet i henhold til norsk selskapsrett, og utenlandsk selskap med reell ledelse i Norge, skal som utgangspunkt anses skattemessig hjemmehørende i Norge. Selskap bosatt i et annet land etter skatteavtale, skal likevel ikke anses hjemmehørende i Norge. Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Rentebegrensningsreglene
Rentebegrensningsreglene utvides ved at også fradrag for eksterne renter kan avskjæres for selskap i konsern. I tillegg innføres det en unntaksregel for å skjerme ordinære låneforhold. Selskap, eller alternativt norsk del av konsern, med en egenkapitalandel som er tilnærmet lik eller høyere enn egenkapitalandelen i konsernet globalt, skjermes. Terskelbeløpet heves fra 10 til 25 mill. kroner. Konsern med rentekostnader i Norge under 25 mill. kroner omfattes derfor ikke av endringen. Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Kilde: Finansdepartementet

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x