Sticos Fagstoff

Gjør som tusenvis av andre ledere og ansatte:
Motta nyheter og aktuelt fagstoff fra Sticos på e-post.

Meld på nyhetsbrev
Revidert budsjett 2018 – dette er nytt for kommuner og fylkeskommuner

Revidert budsjett 2018 – dette er nytt for kommuner og fylkeskommuner

Forslaget til revidert statsbudsjett for er klart. Hovedlinjene fra statsbudsjettet videreføres. 

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Kommune

Rammetilskudd

IKT-tiltak i grunnopplæringen

I saldert budsjett 2018 vedtok Stortinget en bevilgning på 50 mill. kroner til IKT-tiltak i grunnopplæringen. Midlene ble bevilget på innbyggertilskuddet til kommunene. Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 50 mill. kroner mot tilsvarende økning av Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen.

LES OGSÅKommunen kan ikke registrere all avgiftspliktig virksomhet på ett registreringsnummer

Kultur og idrett

Merverdiavgiftskompensasjon

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg med 100 millioner kroner. Bevilgningen på posten skal kompensere for kostnader som idrettslag og foreninger har til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, og har således ikke direkte noe med kommunenes kompensasjonsordning å gjøre.

Oppvekst

Gratis kjernetid i barnehage

Midlene ble i saldert budsjett for 2018 bevilget på innbyggertilskuddet til kommunene. I ettertid er det oppdaget at feil ved beregningen som foreslås rettet opp med en tilleggsbevilgning på kr. 14,2 mill.

Norm for lærertetthet

Foreslås innført fra høsten 2018 for 1. – 10. trinn. Eksisterende øremerket tilskudd til økt lærertetthet inngår i kompensasjonen til kommunesektoren for innføring av lærernormen. Bevilgningen til lærernormen gis som øremerket tilskudd, men innlemmes i rammetilskuddet fra 2020.

Tiltak for livslang læring

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse og tilbud som støtter digitalisering.

Samisk språk

Røros kommune søkte i februar 2017 om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. I kgl. res. 15. mai 2018 er det vedtatt å innlemme Røros kommune fra 1. juli 2018. 78 Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 2 mill. kroner for å tilrettelegge for tospråklig forvaltning i Røros kommune og i Trøndelag fylkeskommune.

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

Oppdaterte renteforutsetninger medfører at renten som legges til grunn for bevilgningen på posten øker fra 2,0 pst. i Saldert budsjett 2018 til 2,5 pst. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 98,2 mill. kroner.

Tiltak i grunnopplæringen

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til ODA-godkjente utgifter med 11,6 mill. kroner.

Den teknologiske skolesekken

Det er bevilget 50 mill. til IKT-tiltak i grunnopplæringen, men stortinget bad regjeringen om å komme tilbake med en modell for hvordan en nasjonal ordning for digitale læremidler kan innrettes. Regjeringen vil etablere en femårig satsning som inkluderer flere tiltak for programmering i grunnopplæringen. Midlene foreslås sett i sammenheng med tiltakene i Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 15,3 mill. kroner. Årsaken er sammensatt.

Helse- og omsorgstjenesten

Investeringstilskudd

Regjeringen vil legge til rette for investeringstilskudd til ytterligere 700 heldøgns omsorgsplasser i 2018 og å etablere et støtteapparat som skal følge opp den nye eldrereformen «Leve hele livet». Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til eldreomsorg med 72 millioner kroner.

Forslag med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

Bevilgningen foreslås økt med 140 mill. kroner grunnet forventet merforbruk i økt aktivitet i forsøkskommunene, justering for demokratisk vekst i uttrekket og antatt lavere enhetspriser hos forsøkskommunene.

Helsetjenester i kommunene mv.

Fastlønnsordningen fysioterapeuter foreslås økt med 10 mill. kroner.

Utgiftsutviklingen til fysioterapi hittil i 2018 tilsier en lavere utgift enn anslått i saldert budsjett. Det foreslås å redusere bevilgningen med 81,8 mill. kroner.

Utgiftsutviklingen til jordmorhjelp hittil i 2018 tilsier en lavere utgift enn anslått i saldert budsjett. Det foreslås å redusere bevilgningen med 2 mill. kroner.

Kiropraktorbehandling foreslås økt med 1 mill. kroner.

Anslagsendring på allmennlegehjelp, det foreslås å redusere bevilgningen med 76 mill. kroner.

LES OGSÅRegjeringen vil stramme inn reglene for «Airbnb-utleie»

Fylkeskommune

Skole

Samisk språk

Røros kommune søkte i februar 2017 om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. I kgl. res. 15. mai 2018 er det vedtatt å innlemme Røros kommune fra 1. juli 2018. 78 Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 2 mill. kroner for å tilrettelegge for tospråklig forvaltning i Røros kommune og i Trøndelag fylkeskommune.

Tilskudd til fagskoler

En feil i grunnlagsdataene for beregning av det resultatbaserte tilskuddet til fylkeskommunene i 2018, fører til at noen fylkeskommuner har fått for lite tilskudd. Samlet foreslås bevilgningen økt med 7,1 mill. kroner. I og med at det samtidig foreslås å redusere tildelingen til felles tiltak i fagskolesektoren med samme beløp så foreslås egentlig en fordelingsendring.

Tiltak for livslang læring

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse og tilbud som støtter digitalisering.

Annet

Justering av merverdiavgift ved kommunesammennslåing og -deling

Regjeringen foreslår å innføre et unntak fra plikten til å justere inngående merverdiavgift ved overdragelse av kommunale vann- og avløpsanlegg ved sammenslåinger og delinger av kommuner og fylkeskommuner. En praktisk konsekvens av endringen er at kommunene ikke må utarbeide justeringsavtaler med tilhørende dokumentasjon for å overføre slike kapitalvarer. Ved sammenslåing etter inndelingsloven har det ingen betydning om kommunene eier anlegget selv, for eksempel gjennom et kommunalt foretak, eller av flere kommuner gjennom et interkommunalt selskap. Det er presisert at det bare er anlegg som definert i lov om kommunale vann- og avløpsanlegg § 1 andre ledd som er omfattet av forslaget.

Det foreslås også en presisering i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftskompensasjonsloven at pliktene og rettighetene etter justeringsregelverket automatisk blir overtatt av den nye kommunen etter sammenslåingen eller de kommunene som blir delt. Dette gjelder blant annet plikten til å justere merverdiavgift dersom anlegget senere blir disponert om til bruk i ikke-avgiftspliktig virksomhet, for eksempel som følge av en avvikling av virksomheten.

Departementet foreslår at endringene blir satt i kraft straks og med virkning fra 1. januar 2017. Dermed blir alle kommuner som inngår i kommunereformen omfattet.

LES OGSÅSticos Oppslag Kommune er mye mer enn bare oppslag og personal. Visste du at vi også tilbyr tjenester innen arbeidsrett, personvern, HMS og trygderett?

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos Fagstoff


Vårt fagteam holder deg oppdatert med nyheter og aktuelt fagstoff innen regnskap og økonomi, HR og HMS, lønn og personal og Personvern/GDPR. 

Sticos gir deg trygghet og smarte løsninger.

TEMA