Forskuddssatser


EKOM

Gjelder arbeidsgiverfinansiert fasttelefon, mobiltelefon, bredbåndsabonnement mv.

2018 og 2019

Skattepliktig sjablongbeløp kr 4 392 pr år
Skattefritt beløp for fellesfakturerte varer og tjenester og tilleggstjenester kr 1 000 pr år

Trekkfri bilgodtgjørelse

2018 og 2019
Uansett kjørelengde kr 3,50 pr. km

Den trekkfrie satsen gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere som har arbeidssted i Tromsø.


Trekkfri diettgodtgjørelse

2018 2019
Hotell kr 569 kr 578
Pensjonat, motell, hybel, brakke, leilighet mv. uten kokemuligheter kr 159 kr 161
Hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter eller privat kr 88 kr 89   

Satsene gjelder både inn- og utland, med unntak av hotellsatsen for 2018 der det gjelder egne satser for utland (egne satser for de enkelte land).


Fri kost og losji


2018 2019
Fritt opphold - kost og losji kr 124 kr 125
Fri kost - alle måltider kr 88 kr 89
Fri kost - to måltider kr 69 kr 70
Fri kost - ett måltid kr 45 kr 46
Fritt losji - enerom eller delt rom kr 36 kr 36
2018 2019
Matpenger (ved fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer) kr 90 -

Fri bil

Skattedirektoratet fastsetter hvert år satser som skal legges til grunn for bl.a. forskuddstrekk (skattetrekk) i forbindelse med naturalytelser mv. som ytes overfor ansatte.

2018

Listepris som ny inntil kr 303 900 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 303 900 20 % av listepris

2019

Listepris som ny inntil kr 308 500 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 308 500 20 % av listepris

Med listepris som ny forstås importørens offisielle listepris på tidspunktet bilen ble registrert første gang, inkludert verdien av eventuelt ekstrautstyr.

Biler eldre enn 3 år verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny (reduksjon gjelder fra og med det første inntektsåret etter den 36. måneden etter den måneden bilen ble registrert første gang).

Biler som kjøres over 40 000 km pr år i yrket verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny (krav om elektronisk kjørebok). Biler eldre enn 3 år som i tillegg brukes til yrkeskjøring over 40 000 km pr år, verdsettes til 56,25 % av listeprisen som ny (listepris * 0,75 *0,75).

For el-biler settes beregningsgrunnlaget for 2018 og 2019 til 60 % (tidligere 50 %) av bilens listepris som ny. For el-bil som er eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret settes beregningsgrunnlaget til 45 % av bilens listepris som ny.

Varebil klasse 2 og lette lastebiler:

For yrkesbiler reduseres beregningsgrunnlaget med 50 % av listeprisen som ny, maksimalt 150 000. For biler som er eldre enn 3 år pr 1. januar i inntektsåret skal bilens listepris som ny settes til 75 %, før den reduseres med bunnfradraget som er fastsatt for det året bilen er førstegangsregistrert hos Statens vegvesen.

Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2/små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil.

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000km i tillegg til bunnfradraget.