Fradragssatser 2019 og 2020


Personfradrag

2019 2020
Klasse 1 56 550 51 300
Klasse 2 Opphevet Opphevet

Minstefradrag

2019 2020
Sats lønnsinntekt 45 % 45%
Sats pensjonsinntekt 31 % 31%
Minimum 4 000 4000
Maksimum (pensjonsinntekt) 85 050 87 450
Lønnsfradrag 31 800 31 800
Maksimum (lønnsinntekt mv.) 100 800 104 450

Særskilt skattefradrag i Finnmark og Nord-Troms

2019
15 500

Fisker- og sjømannsfradrag

2019 og 2020
Sats 30 %
Øvre grense for fiskerfradrag 150 000
Øvre grense for sjømannsfradrag 80 000

Fradrag for fagforeningskontingent og gaver

2019 2020
Maksimalt fradrag for betalt fagforeningskontingent 3 850 3850
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 50 000 40 000

Foreldrefradrag

2019 2020
Dokumenterte utgifter for ett barn under 12 år. 25 000 25 000
Tillegg pr. barn utover det første 15 000 15 000

Reisefradrag

2019 2020
Minstebeløp (reisekostnader som inngår i bunnfradraget) 22 700 23 100
Kilometersats for kjøring hjem-arbeidssted 1,56 1,56
Kilometersats ved reiselengde over 50 000 km  0,76 0,76
Fradrag for ferge og bom gis når bruk av bil fører til 
2 timers kortere reisetid og kun for beløp som overstiger:
3 300 3300

Særskilt skattefradrag for pensjonister

2019 2020
Maksimalt beløp 30 000 32 330
Nedtrapping, trinn 1
 
Innslagspunkt 198 200 204 150
Sats 15,3 %  16,7%
Nedtrapping, trinn 2


Innslagspunkt 297 900 306 300
Sats 6,0 % 6,0%
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 51 804
Særfradrag for store sykdomskostnader  *    *

* Reglene i skatteloven § 6-83 om særfradrag for store sykdomsutgifter er opphevet f.o.m. 2012. Skattyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter disse reglene for inntektsårene 2010 og 2011, gis særfradrag for store sykdomsutgifter på tilsvarende vilkår fra og med inntektsåret 2012. For inntektsåret 2019 er det bestemt at særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2018-regler.


Boligsparing for ungdom (BSU)

Gjelder for ungdom under 34 år.


2019 2020
Skattefradrag av spart beløp 20 % 20 %
maksimalt sparebeløp pr år 25 000 25 000
Maksimalt sparebeløp pr person totalt 300 000 300 000

Frikort

2019 og 2020
55 000

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

2019 og 2020
Fra vanlige bedrifter inntil 1 000
Arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig 6 000
Fra skattefrie selskaper, stiftelser, foreninger, lag 10 000


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev