Fradragssatser


Personfradrag

2018 2017
Klasse 1 54 750 53 150
Klasse 2 Oppheves 78 300

Minstefradrag

2018 2017
Sats lønnsinntekt 45 % 44 %
Sats pensjonsinntekt 31 % 31 %
Minimum 4 000 4 000
Maksimum (pensjonsinntekt) 83 000 81 200
Lønnsfradrag 31 800 31 800
Maksimum (lønnsinntekt mv.) 97 610 94 750

Særskilt skattefradrag i Finnmark og Nord-Troms

2017 og 2018
15 500

Fisker- og sjømannsfradrag

2017 og 2018
Sats 30 %
Øvre grense for fiskerfradrag 150 000
Øvre grense for sjømannsfradrag 80 000

Fradrag for fagforeningskontingent og gaver

2018 2017
Maksimalt fradrag for betalt fagforeningskontigent 3 850 3 850
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 40 000 30 000

Foreldrefradrag

2018 2017
Dokumenterte utgifter for ett barn under 12 år. 25 000 25 000
Tillegg pr. barn utover det første 15 000 15 000

Reisefradrag

2018 2017
Minstebeløp (reisekostnader som inngår i bunnfradraget) 22 350 22 000
Kilometersats for kjøring hjem-arbeidssted 1,56 1,56
Kilometersats ved reiselengde over 50 000 km  0,76 0,76
Fradrag for ferge og bom gis når bruk av bil fører til 
2 timers kortere reisetidog kun for beløp som overstiger
3 300 3 300

Særskilt skattefradrag for pensjonister

2018 2017
Maksimalt beløp 29 950 29 940
Nedtrapping, trinn 1
 
Innslagspunkt 193 250 188 700
Sats 15,3 %  15,3 %
Nedtrapping, trinn 2


Innslagspunkt 290 700 284 350
Sats 6,0 % 6,0 %
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 51 804
Særfradrag for store sykdomskostnader  *    *

* Reglene i skatteloven § 6-83 om særfradrag for store sykdomsutgifter er opphevet f.o.m. 2012. Skattyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter disse reglene for inntektsårene 2010 og 2011, gis særfradrag for store sykdomsutgifter på tilsvarende vilkår fra og med inntektsåret 2012. For inntektsåret 2018 er det bestemt at særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2017-regler.


Boligsparing for ungdom (BSU)

Gjelder for ungdom under 34 år.


2018 2017
Skattefradrag av spart beløp 20 % 20 %
maksimalt sparebeløp pr år 25 000 25 000
Maksimalt sparebeløp pr person totalt 300 000 300 000

Frikort

2017 og 2018
55 000

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

2018 og 2017
Fra vanlige bedrifter inntil 1 000
Arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig 6 000
Fra skattefrie selskaper, stiftelser, foreninger, lag 10 000