Fradragssatser 2018 og 2019


Personfradrag

2018 2019
Klasse 1 54 750 56 550
Klasse 2 Oppheves Opphevet

Minstefradrag

2018 2019
Sats lønnsinntekt 45 % 45%
Sats pensjonsinntekt 31 % 31%
Minimum 4 000 4000
Maksimum (pensjonsinntekt) 83 000 85 050
Lønnsfradrag 31 800 31 800
Maksimum (lønnsinntekt mv.) 97 610 100 800

Særskilt skattefradrag i Finnmark og Nord-Troms

2018 og 2019
15 500

Fisker- og sjømannsfradrag

2018 og 2019
Sats 30 %
Øvre grense for fiskerfradrag 150 000
Øvre grense for sjømannsfradrag 80 000

Fradrag for fagforeningskontingent og gaver

2018 2019
Maksimalt fradrag for betalt fagforeningskontigent 3 850 3850
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 40 000 50 000

Foreldrefradrag

2018 2019
Dokumenterte utgifter for ett barn under 12 år. 25 000 25 000
Tillegg pr. barn utover det første 15 000 15 000

Reisefradrag

2018 2019
Minstebeløp (reisekostnader som inngår i bunnfradraget) 22 350 22 700
Kilometersats for kjøring hjem-arbeidssted 1,56 1,56
Kilometersats ved reiselengde over 50 000 km  0,76 0,76
Fradrag for ferge og bom gis når bruk av bil fører til 
2 timers kortere reisetid og kun for beløp som overstiger:
3 300 3300

Særskilt skattefradrag for pensjonister

2018 2019
Maksimalt beløp 29 950 30 000
Nedtrapping, trinn 1
 
Innslagspunkt 193 250 198 200
Sats 15,3 %  15,3%
Nedtrapping, trinn 2


Innslagspunkt 290 700 297 900
Sats 6,0 % 6,0%
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 51 804
Særfradrag for store sykdomskostnader  *    *

* Reglene i skatteloven § 6-83 om særfradrag for store sykdomsutgifter er opphevet f.o.m. 2012. Skattyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter disse reglene for inntektsårene 2010 og 2011, gis særfradrag for store sykdomsutgifter på tilsvarende vilkår fra og med inntektsåret 2012. For inntektsåret 2019 er det bestemt at særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2018-regler.


Boligsparing for ungdom (BSU)

Gjelder for ungdom under 34 år.


2018 2019
Skattefradrag av spart beløp 20 % 20 %
maksimalt sparebeløp pr år 25 000 25 000
Maksimalt sparebeløp pr person totalt 300 000 300 000

Frikort

2018 og 2019
55 000

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

2018 og 2019
Fra vanlige bedrifter inntil 1 000
Arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig 6 000
Fra skattefrie selskaper, stiftelser, foreninger, lag 10 000


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev