Fradragssatser 2021 og 2020


Personfradrag

2021 2020
Klasse 1 52 450 51 300
Klasse 2 Opphevet Opphevet

Minstefradrag

2021 2020
Sats lønnsinntekt 46 % 45 %
Sats pensjonsinntekt 32 % 31 %
Minimum 4 000 4 000
Maksimum (pensjonsinntekt) 88 700 87 450
Lønnsfradrag 31 800 31 800
Maksimum (lønnsinntekt mv.) 106 750 104 450

Særskilt skattefradrag i Finnmark og Nord-Troms

2020 og 2021 15 500


Fisker- og sjømannsfradrag

2020 og 2021
Sats 30 %
Øvre grense for fiskerfradrag 150 000
Øvre grense for sjømannsfradrag 80 000

Fradrag for fagforeningskontingent og gaver

2021 2020
Maksimalt fradrag for betalt fagforeningskontingent 3 850 3 850
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 50 000 50 000

Foreldrefradrag

2021 2020
Dokumenterte utgifter for ett barn under 12 år. 25 000 25 000
Tillegg pr. barn utover det første 15 000 15 000

Reisefradrag

2021 2020
Minstebeløp (reisekostnader som inngår i bunnfradraget) 23 900 23 100
Kilometersats for kjøring hjem-arbeidssted 1,56 1,56
Kilometersats ved reiselengde over 50 000 km  0,76 0,76
Fradrag for ferge og bom gis når bruk av bil fører til 
2 timers kortere reisetid og kun for beløp som overstiger:
3 300 3 300

Særskilt skattefradrag for pensjonister

2021 2020
Maksimalt beløp 32 620 32 330
Nedtrapping, trinn 1
 
Innslagspunkt 206 050 204 150
Sats 16,7 %  16,7 %
Nedtrapping, trinn 2


Innslagspunkt 310 700 306 300
Sats 6,0 % 6,0 %
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 51 804
Særfradrag for store sykdomskostnader  *    *

  Reglene i skatteloven § 6-83 om særfradrag for store sykdomsutgifter er opphevet f.o.m. 2012. Skattyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter disse reglene for inntektsårene 2010 og 2011, gis særfradrag for store sykdomsutgifter på tilsvarende vilkår fra og med inntektsåret 2012


Boligsparing for ungdom (BSU)

Gjelder for ungdom under 34 år. 2021 2020
Skattefradrag av spart beløp 20 % 20 %
Maksimalt sparebeløp pr. år 27 500 25 000
Maksimalt sparebeløp pr. person totalt 300 000 300 000

Frikort

2021 2020
60 000 50 000


Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

2020 og 2021
Fra vanlige bedrifter inntil 1 000
Arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig 6 000
Fra skattefrie selskaper, stiftelser, foreninger, lag 10 000


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev