Styrking i deltidsansattes fortrinnsrett fra 1. januar 2019

Styrking i deltidsansattes fortrinnsrett fra 1. januar 2019

Med virkning fra 1. januar kommer nye og endrede bestemmelser i arbeidsmiljøloven for områdene fast og midlertidig ansettelse, herunder innleie fra bemanningsbyrå, deltidsansattes fortrinnsrett til deler av ledig stilling, og ulike regler om behandling av tvister i Tvisteløsningsnemda.

Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Bestemmelsen om fortrinnsrett for deltidsansatte til å øke sin stilling fremfor nyansettelse av ekstern person, kom inn i loven i 2005. Hensikten med denne bestemmelsen var å få ned antall ansatte med uønsket deltid.

I praksis kan den deltidsansatte gjøre det kjent for arbeidsgiver at man ønsker større stilling ved ledighet. Ved ledig stilling i virksomheten kan denne da lyses ut internt slik at eventuelle fortrinnsberettigede kan vurderes før en ekstern utlysning.

Når retten til økt stilling nå også kan gjelde for deler av en stilling, vil dette innebære en utvidelse av fortrinnsretten ut fra gjeldende rett. Vilkårene for krav om fortrinnsrett er at den deltidsansatte er kvalifisert, at arbeidsoppgavene er om lag de samme som i inneværende stilling og at det ikke vil være til vesentlig ulempe for virksomheten.

Ved uenighet om rett til økt stilling, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemda for behandling. Tvist om rett til utvidet stilling for deltidsansatte må være behandlet i nemda før den eventuelt kan bringes inn for retten.

Sticos Oppslag Kommune er alltid oppdatert på gjeldende regelverk i Arbeidsmiljøloven om deltidsansatte og fortrinnsrett. Prøv gratis demo 

Tvisteløsningsnemda skal behandle uenighet

Praksis i tvisteløsningsnemda har vært at deltidsansatte også kan fremme krav om deler av en ledig stilling.

I 2016 ble en sak som var behandlet i Tvisteløsningsnemda tatt inn for Høyesterett. Høyesterett kom da til at bestemmelsen om fortrinnsrett ikke åpnet for at den deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til deler av en stilling. I samme dom kom også Høyesterett frem til at Tvisteløsningsnemda ikke hadde rettskraft.

Med denne dommen vil deltidsansatte i for eks. 75 % stilling, ikke kunne oppnå full stilling der det utlyses ledige stillinger over 25 %. Lovendringen fastsetter at fortrinnsretten også kan gjelde for deler av en stilling i Arbeidsmiljøloven § 14-3.

Lovgiver mener også at det er uheldig at Tvisteløsningsnemdas avgjørelser rettslig sett bare skal anses som rådgivende. Målet med innføring av tvisteløsningsnemd for en rekke av arbeidsmiljølovens bestemmelser, var at uenigheter skulle løses der.

LES OGSÅ! Nå endres regelene om fast ansettelse

Ny bestemmelse for vedtak fattet av tvisteløsningsnemda

Nytt ledd under bestemmelsen om behandling i tvisteløsningsnemda presiseres at dersom det ikke reises søksmål innen fristen på 8 uker etter at tvisteløsningsnemda har fattet sitt vedtak, får vedtaket virkning som en rettskraftig dom.

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x