Sticos Fagstoff

Nyheter og aktuelle fagsaker innen regnskap, økonomi, personal og personvern

Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Skatteklagenemnda har nylig slått fast at klager har fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader i forbindelse med salg av fast eiendom brukt i merverdiavgiftspliktig virksomhet.

Mette Nordlie, rådgiver i Sticos

Spørsmålet om fradragsrett for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av aksjer er tidligere behandlet av Høyesterett både i Telenor- og Skårer Syd sakene, og av Oslo tingrett i Ferd-saken (rettskraftig). Telenor- og Ferd sakene handler begge om fradragsrett for advokat- og meglertjenester i forbindelse med salg av aksjer mens Skårer Syd dommen gjelder fradragsrett for transaksjonskostnader ved kjøp av aksjer.

I alle tre sakene nektet retten fradragsrett for inngående merverdiavgift på advokat- og meglertjenestene og la blant annet til grunn at transaksjonskostnadene tilknyttet kjøp/salg av aksjene ikke hadde den nære tilknytningen til avgiftspliktig virksomhet som kreves for fradrag. Kjøp/salg av aksjer var bedriftsøkonomisk motivert og tjenestene var anskaffet til bruk for transaksjoner unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

De vurderingene som legges til grunn i spørsmålet om fradragsrett på transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer er de samme når det gjelder spørsmålet om fradragsrett for tilsvarende kostnader ved kjøp og salg av fast eiendom.

LES OGSÅ: Ikke fradragsrett for inngående avgift ved kjøp av aksjer

Til bruk i avgiftspliktig virksomhet

I den nylig avsagte klagenemndssaken var tvistespørsmålet om det forelå fradragsrett for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom som var brukt fullt ut i merverdiavgiftspliktig virksomhet. Klager som var frivillig registrert for utleievirksomhet, eide i lengre tid en eiendom med tilhørende tre bygg som ble benyttet som hovedkvarter i den avgiftspliktige virksomheten. I 2010 ble eiendommen med tilhørende bygg solgt. Kjøper av eiendommen oppførte et nytt bygg på eiendommen som klager i dag leaser og benytter i sin avgiftspliktige virksomhet. Inngående merverdiavgift på transaksjonskostnadene som påløp i forbindelse med selve salget av eiendommen ble fradragsført.

Klager mener det er tilstrekkelig tilknytning mellom tjenestekjøpene og den avgiftspliktige virksomheten som berettiger fradragsrett og viser til Skattedirektoratets langvarige praksis om at det vil kunne foreligge fradragsrett for anskaffelser til bruk ved salg av fast eiendom som har vært benyttet i avgiftspliktig virksomhet.

Skattekontoret derimot er uenig i at det foreligger en slik langvarig praksis og legger til grunn at både praksis og teori støtter fradragsnektelse for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom som har blitt benyttet i avgiftspliktig virksomhet.

LES OGSÅ: Transaksjonskostnader

Relevans og tilknytningskravet for fradragsrett

Skatteklagenemnda vurderte relevans og tilknytningskravet for driftsmidlet i den avgiftspliktige virksomheten og ga klager medhold i fradragsrett. Nemnda mener at bygget er en innsatsfaktor som har virket i klagers avgiftspliktige virksomhet og at kostnadene knyttet til salget av bygget derfor har den nære og naturlige tilknytningen til avgiftspliktig virksomhet som etter langvarig høyesterettspraksis kreves for fradrag etter merverdiavgiftsloven § 8-1. Nemnda viser til Skårer Syd dommen hvor retten fant at tilknytnings- og tilordningskravet ikke var oppfylt. Nemnda knytter altså ikke vurderingen opp imot salg av fast eiendom som er unntatt fra avgiftsplikt. Det ble dissens i nemnda, 3-2, hvor mindretallet var enig i skattekontorets fradragsnektelse.

Skatteklagenemnda har altså nok en gang gitt fradragsrett for transaksjonskostnader, denne gang for kostnader påløpt i forbindelse med salg av fast eiendom som har vært benyttet i egen avgiftspliktig virksomhet.

I motsetning til hva retten kommer til i de tre nevnte rettsavgjørelsene angående kjøp/salg av aksjer, mener nemnda at relevans og tilknytningskravet i klagesaken er oppfylt idet transaksjonskostnadene er knyttet til salg av fast eiendom som er brukt i merverdiavgiftspliktig virksomhet.

Så gjenstår det å se om staten tar saken til retten slik den gjorde i Ferd-saken. Siste ord er nok ikke sagt i diskusjonen om det foreligger fradragsrett eller ikke for transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer og fast eiendom.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x