Merverdiavgift ved innførsel av varer – endringer i GBS 9

Fra 1. januar skal merverdiavgiftspliktige selv beregne og innrapportere merverdiavgift ved innførsel av varer.

Merverdiavgift ved innførsel av varer – endringer i GBS 9

Fra 1. januar 2017 skal merverdiavgiftspliktige næringsdrivende selv både beregne og innrapportere merverdiavgift ved innførsel av varer. I følge god bokføringsskikk GBS 9 vil det være anledning til å bokføre grunnlag og merverdiavgift samlet for en måned. De som innfører varer med bare én avgiftssats, vil dessuten kunne benytte tolldeklarasjonsoversikten i Altinn som grunnlag for beregning og bokføring av grunnlag og merverdiavgift.

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

3. januar 2017

Innledning

Fra 1. januar 2017 vil ikke lenger beregningsgrunnlaget og merverdiavgift ved innførsel av varer vises i selve innførselsdeklarasjonen. Merverdiavgiftspliktige næringsdrivende må selv beregne og innrapportere merverdiavgiften.

Samtidig innføres det en ny skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) som erstatter omsetningsoppgaven. Grunnlag og merverdiavgift ved innførsel av varer skal innrapporteres i egne poster i MVA-meldingen.

Som en følge av dette er det fastsatt endringer i uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 som regulerer dokumentasjon og bokføring av innførselsmerverdiavgiften.

Spesifikasjon av merverdiavgiften

I regnskapet skal det kunne genereres en egen spesifikasjon av merverdiavgiften som nå også skal vise både

  • grunnlaget for fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift,
  • grunnlaget for beregning av utgående innførselsmerverdiavgift pr. avgiftssats og
  • grunnlag knyttet til innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av

Dette medfører at både kjøp fra utlandet, grunnlaget for innførselsmerverdiavgift og selve avgiften må bokføres på egne kontoer eller med egne mva-koder pr. avgiftssats.

Dokumentasjon av merverdiavgift

Dokumentasjon av merverdiavgift, toll og særavgifter ved innførsel av varer må i tillegg til innførselsdeklarasjonen og grunnlagsdokumenter knyttet til denne, også inneholde en oversikt over beløp som inngår i beregning av innførselsmerverdiavgiften, samt selve den beregnede merverdiavgiften. Dette gjelder også for varer som er fritatt for innførselsmerverdiavgift.

Anledning til å bokføre samlet for en måned

Det vil være anledning til å bokføre grunnlag og innførselsmerverdiavgift samlet for en måned. Dette må basere seg på en oppstilling som spesifiserer hver enkelt innførsel med angivelse av beløpene som inngår i beregningsgrunnlaget. Det må være kontrollspor til de underliggende innførselsdeklarasjonene (dato og ekspedisjons-/løpenummer).

Dokumentasjonen må skille mellom beregningsgrunnlag med ulike satser for merverdiavgift. Det totale merverdiavgiftsbeløpet for hver sats skal også fremgå, men må ikke spesifiseres for hver enkelt innførsel.

Ved bokføringen kan den siste dato i den måneden deklarasjonene er datert, benyttes som dokumentasjonsdato.

Oppstillingen kan i ettertid kontrolleres mot deklarasjonene og kopiene av salgsdokumentene som oppbevares samlet, eventuelt med kopi av oppstillingen som arkiveres foran de aktuelle deklarasjonene. Alternativt må det være et kontrollspor fra oppstillingen til deklarasjonene og de underliggende salgsdokumenter om disse oppbevares adskilt.

Tolldeklarasjonsoversikt i Altinn som dokumentasjon

Tolletaten tilbyr en månedlig tolldeklarasjonsoversikt som en tjeneste i Altinn. For bokføringspliktige som kun har ordinær innførsel av varer med én avgiftssats i perioden, vil tolldeklarasjonsoversikten kunne benyttes som grunnlag for samlet beregning og bokføring av merverdiavgiftsgrunnlaget og avgiftsbeløpene. Statistisk verdi samt toll og andre avgifter må da summeres, og merverdiavgiften beregnes av dette totale grunnlaget for perioden.

For bokføringspliktige som importerer varer med ulik avgiftssats må merverdiavgiftsgrunnlaget og merverdiavgiftsbeløp beregnes for hver enkelt avgiftssats. Tolldeklarasjonsoversikten vil ikke skille ut statistisk verdi mv. for varer som skal avgiftsberegnes med de ulike satsene. Disse beløpene må hentes fra innførselsdeklarasjonene med grunnlagsdokumenter. Det må fremgå av dokumentasjonen hvilke deklarasjoner som er inngår med hvilke beløp i de ulike grunnlagene.

Bokføring av varekjøpet

Selve varekjøpet fra utlandet bokføres på fakturadato basert på mottatt salgsdokument fra selger, men på egne kontoer eller med egne mva-koder slik at kjøp fra utlandet kan spesifiseres særskilt.

Visninger (1826)
Til toppen av artikkelen - Tilbake til nyhetsarkivet