Samarbeid mellom kommuner og private aktører

Finansdepartementet har vedtatt endringer for borettslag og eierseksjonssameier i Kompensasjonsforskriften.

Samarbeid mellom kommuner og private aktører

Finansdepartementet har vedtatt endringer for borettslag og eierseksjonssameier i Kompensasjonsforskriften.

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

12. september 2017

Fra 1. januar 2017 har borettslag og boligsameier rett til kompensasjon for merverdiavgift ved oppføring og drift av særskilt tilrettelagte boliger for heldøgns helse- og omsorgstilbud. Det er en forutsetning at botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenesteproduksjon.

Bakgrunnen for utvidelsen var å legge til rette for likebehandling av ulike private aktører og økt fleksibilitet i valg av samarbeidsløsninger mellom kommuner og private aktører. Det er lagt opp til at det skal være en nær tilknytning mellom kommunenes tjenesteproduksjon og botilbudet.

Finansdepartementet har nå fastsatt nærmere vilkår for utvidelsen i ny § 7a i forskrift om kompensasjon for merverdiavgift.

Borettslag og eierseksjonssameier

Full kompensasjon

Det ytes kompensasjon til borettslag og eierseksjonssameier dersom mer enn 80 % av beboerne har fått innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen. De øvrige beboerne må ha fått innvilget helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Slike borettslag og sameier vil dermed ha rett til full kompensasjon for merverdiavgift ved oppføring og drift av boligene. Det ytes imidlertid ikke kompensasjon for løsøre og næringsmidler, se nedenfor.

Forholdsmessig kompensasjon

Det ytes forholdsmessig kompensasjon for merverdiavgift til borettslag og eierseksjonssameier dersom 80 % eller mindre av beboerne har fått innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Her gis det altså kun kompensasjon for den andelen av beboerne som har fått innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen, og ingen kompensasjon for øvrige beboere som har fått innvilget helse- og omsorgstjenester.

Definisjon av heldøgns helse- og omsorgstjenester

Med heldøgns helse- og omsorgstjenester menes tjenester som ytes jevnlig med hjemmetjeneste og som ytes i tilknytning til en bolig som er særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Boligen er særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester dersom boligen er tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem ved borettslaget eller eierseksjonssameiet.

Hvilke anskaffelser omfattes?

Det ytes kompensasjon for oppføring og drift av boligene med tilhørende fellesanlegg. Det ytes ikke kompensasjon for løsøre og næringsmidler. Løsøre i boligene, slik som møbler, tekstiler og annet husholdningsutstyr omfattes altså ikke. Heller ikke mat og drikkevarer som konsumeres av beboerne gir rett til kompensasjon.

Det gis også kompensasjon for utleie av personalbase når den er til bruk i kommunens heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Samarbeid med kommunen

Borettslagene og eierseksjonssameierne må dokumentere at beboerne mottar heldøgns helse- og omsorgstjenester i samvirke med kommunen. Det naturlige utgangspunktet for slik dokumentasjon vil være beboernes kommunale vedtak.

For at utvidelsen av kompensasjonsordningen skal fungere på en smidig måte, forutsetter det at kommunene bidrar aktivt overfor borettslagene og seksjonseierne. Dette gjelder blant annet ved at nødvendig dokumentasjon fremskaffes.

Visninger (299)
Til toppen av artikkelen - Tilbake til nyhetsarkivet