Forsiden - Aktuelle saker

Hvem har rett til lønnsforhandlinger?

Hvem har rett til lønnsforhandlinger?

I 2016 er det forbundsvise lønnsoppgjør. Nyhetsbildet preges av forhandlinger og muligheter for streik. Er det slik at alle arbeidstakere har rett til lønnsforhandlinger? Hva er du pliktig til å gjennomføre som arbeidsgiver? Vi skal se nærmere på dette.

Ranveig Fjellheim Tunaal, rådgiver i Sticos

3. mai 2016

Lovverket inneholder få regler om arbeidstakers lønn og ingen om arbeidstakers rett til forhandling av lønn. Dette betyr at det enten er tariffavtale, den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale eller virksomhetens interne reglement som regulerer hva lønnen skal være og hvilken rett arbeidstaker har til forhandling av lønn.

Tariffestet rett til lønnsforhandling?

Tariffavtale er en kollektiv avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom en arbeidstakerorganisasjon og en virksomhet eller arbeidsgiverorganisasjon.

Arbeidsgiver har ingen plikt til å inngå tariffavtale. Tariffavtaler gjelder kun på arbeidsplasser der en gruppe arbeidstakere er organisert og det er inngått en skriftlig avtale med virksomheten om avtalen. For ansatte betyr dette som regel at man må være medlem av en fagforening, og i tillegg må arbeidsgiver ha skrevet under på å inngå tariffavtale, før tariffestede rettigheter blir gyldige på arbeidsplassen. Dersom det ikke er inngått slik avtale har ikke arbeidstakere tariffestede rettigheter, og dermed ingen rett til å forhandle lønn på bakgrunn av dette.

Selv om virksomheten ikke er tilknyttet tariffavtale, velger mange virksomheter å følge tariffoppgjør for å sikre en lønnsvekst i tråd med resten av samfunnet. Så lenge denne retten ikke er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har arbeidsgiver styringsrett til å gå bort fra denne praksisen.

Rett til lønnsforhandling gjennom arbeidsavtale eller internt reglement?

Det kan være at ansatte har rett til lønnssamtale gjennom arbeidsavtale eller internt reglement fastsatt i personalhåndboken. Gjennom individuelle avtaler kan lønningene fastsettes gjennom forhandlinger eller ensidig fra arbeidsgivers side. Det er sjeldent at arbeidstakere har arbeidsavtaler som sier noe om lønnsvekst, men dersom dette er avtalt så må avtalen følges.

Dersom virksomheten har interne bestemmelser i for eksempel personalhåndbok om at det skal forhandles om lønn på bestemte tidspunkter, hva gjelder så? Arbeidsgiver har da en plikt til å diskutere lønnen med arbeidstakerne eller representanter for arbeidstakerne, men det er ikke en plikt til å heve lønnen.

For arbeidstakere som ikke har tariffestede rettigheter eller rett til lønnsforhandling fastsatt i arbeidsavtale eller internt reglement kan arbeidstaker likevel be om å få en lønnssamtale med sin leder, men vil ikke ha krav på at dette gjennomføres.