Hopp til innhold

Derfor må momsen betales selv om kjøper og selger er i konflikt

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Uenigheter mellom kunde og leverandør kan medføre store momskostnader.

Det kan oppstå uenighet mellom partene når for eksempel en entreprenør utfører at oppdrag for en kunde. Denne uenigheten kan bestå i mangelfull leveranse, uriktig pris eller lignende. Så lenge det er foretatt en leveranse må det utstedes en faktura. Dette er også avgjørende for at leverandøren skal kunne fremme krav om betaling. Fakturering kan altså ikke unnlates ved å fremme kravet i for eksempel brev, protokoller eller lignende.

Ved levering av varer og tjenester som omfattes av merverdiavgiftsplikten, må fakturaen utstedes med merverdiavgift. Dette gjelder uavhengig av om kunden er enig eller uenig i kravet. Merverdiavgiften skal innrapporteres på mva-meldingen i den terminen fakturaen er utstedt. Innrapportert merverdiavgift forfaller til betaling samme dato som fristen for levering av mva-meldingen, dvs. én måned og ti dager etter utløpet av terminen.

LES OGSÅ: Tvangsmulkt ved forsinket levering

Leverandørene opererer gjerne med korte betalingsfrister på fakturaene, slik at dette vil være uproblematisk i de fleste tilfeller. Men dersom kunden ikke betaler fakturert beløp, må leverandøren forskuttere merverdiavgiften overfor staten.

Forskuttering av 45 millioner

I Søgne har en anleggsentreprenør lagt ut 45 millioner kroner i merverdiavgift som følge av en tvist med Statens vegvesen. Entreprenøren måtte innbetale merverdiavgift av fakturasummen for fire år siden, til tross for at vegvesenet nektet å betale. Saken har i ettertid vært behandlet både i forliksrådet og tingretten. Vegvesenet ble dømt til å betale kravet i tingretten, men saken er anket videre til lagmannsretten. Så langt har dette kostet entreprenøren 15 millioner kroner bare i ekstrafinansiering og sakskostnader i forbindelse med rettssaken.

For virksomheter med svak økonomi kan de likviditetsmessige konsekvensene av slike tvister i verste fall innebære kroken på døra.

Årsak: Fradragretten og staten

Bakgrunnen for at leverandøren må innbetale oppkrevd utgående avgift på omtvistede beløp er blant annet av hensyn til fradragsretten for kjøper. Utgangspunktet er at kjøper har fradrag for inngående merverdiavgift i samme periode som selger beregner og innrapporterer utgående merverdiavgift. Fradragsretten er i behold selv om det er oppstått en tvist om fakturaen. For å oppnå symmetri mellom inngående og utgående merverdiavgift, må både kjøper og selger innrapportere merverdiavgiften i samme periode, en praksis som også er stadfestet i rettssystemet.

En annen årsak er at risiko og eventuelle tap mellom to næringsdrivende ikke skal kunne veltes over på staten. I tillegg ønsker myndighetene å unngå andre uheldige tilpasninger med periodisering av avgiften. Blant annet bidrar systemet til å hindre at utgående avgift innrapporteres sent når kunden ikke har fradragsrett, eller å hindre at det fremmes helt urimelige krav.

Trenger du påfyll? Ta våre aktuelle og oppdaterte nettkurs

Mulig løsning

I 2008 utredet Skattedirektoratet en ordning med omvendt avgiftsplikt for bygge- og anleggsbransjen. Med omvendt avgiftsplikt i denne sammenhengen menes at plikten til å beregne utgående merverdiavgift flyttes over fra selger til kjøper. Forslaget gikk ut på at en underleverandør skulle fakturere sine tjenester uten mva, mens hovedentreprenøren skulle beregne merverdiavgift både ved kjøpet og salget. I en slik løsning ville underentreprenøren sluppet merverdiavgiftsbelastningen ved en tvist. Derimot ville ikke dette hjulpet hovedentreprenøren ved en tilsvarende tvist.

Ordningen har som kjent ikke blitt innført i Norge, elleve år etter at forslaget var ute på høring.

Kreditnota eller tapsføring

Dersom partene blir enige om en minnelig løsning eller det foreligger en rettskraftig dom, kan leverandøren utstede en kreditnota på differansen mellom opprinnelig fakturert beløp og avtalt beløp. I så fall kan leverandøren tapsføre merverdiavgiften av differansen. Til gjengjeld mister kunden fradragsretten for tilsvarende beløp.

I de tilfeller byggherren ikke har betalingsevne og kravet kan anses som endelig tapt for entreprenøren, kan tidligere beregnet merverdiavgift tapsføres.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.