Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Egenretting av feil i skatteoppgjøret

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Har du glemt noen inntekter eller fradrag, ført opp galt beløp, eller på andre måter funnet feil i skatteoppgjøret? Fortvil ikke, du kan nå selv foreta rettinger i skattegrunnlaget.

Endringene foretas ved å sende en såkalt endringsmelding. Denne må ha kommet fram til skattemyndighetene senest 3 år etter utløpet av fristen for å levere den aktuelle skattemeldingen som skal endres. Så framt endringene ikke blir avvist av skattemyndighetene så vil det bli foretatt et nytt skatteoppgjør og eventuell restskatt eller til gode skatt vil bli henholdsvis innkrevd eller utbetalt.

Endringsmelding

I henhold til den nye skatteforvaltningsloven § 9-4 kan skattytere selv foreta endringer i grunnlaget for inntekts- og formueskatt. Endringene foretas ved å sende inn ny skattemelding (selvangivelse), med alle vedlegg. Dette kan gjøres enklest via Altinn.no, men kan også gjøres på papirform for de som har rett til å levere skattemeldingen på papir. Endringene kan være både fordelaktige (skattereduserende) og ufordelaktige (skatteøkende).

Konsekvenser

Det er opplagt at det er nyttig å kunne få meldt inn skattereduserende endringer, men det samme gjelder også for skatteøkende endringer. Dette kommer av at skattyter har plikt til å påse at alle postene i skattemeldingen er korrekt utfylt. Hvis skattemyndighetene oppdager eventuelle mangler i skattemeldingen, risikerer skattyter å måtte betale tilleggsskatt på opptil 60 %. Hvis skattyter selv oppdager feilen og retter den, så slipper han å betale tilleggsskatt.

Når skattegrunnlaget endres, så må det naturlig nok foretas en ny skatteavregning på vanlig måte, jf. skattebetalingsloven § 7-2. Hvis skattyter har betalt skatt for det aktuelle året og skatten blir redusert, så vil skattyter i utgangspunktet ha rett på å få utbetalt beløpet. Tilsvarende vil skattyter i utgangspunktet måtte betale restskatt hvis hans betalbare skatt økte som følge av endringen. Restskatten/til gode skatt behandles på vanlig måte, noe som f. eks betyr at beløpet kan benyttes til motregning etter reglene i skattebetalingsloven § 13-1 og 13-2.

Skattemyndighetene kan avvise endringene hvis de mener at endringene ikke er korrekte. Dette regnes som et fastsettingsvedtak, noe som betyr at skattyter har krav på både varsel og begrunnelse, samt at skattyter har rett til å klage på vedtaket.

Frist for endring

Endringsmeldingen må ha kommet fram til skattemyndighetene seneste tre år etter utløpet av leveringsfristen for den aktuelle skattemeldingen. Fristen for levering av skattemelding for lønnsmottakere og aksjeselskap er vanligvis henholdsvis 30. april og 31. mai i året etter inntektsåret. Endringsmelding for inntektsåret 20x1 – som skal leveres i 20x2 – må derfor ha kommet fram til skattemyndighetene seneste 30. april / 31. mai 20x5.

Det er ingen begrensninger i hvor mange endringsmeldinger som kan sendes innenfor denne treårs-fristen.

Unntak

Skattyter kan ikke endre poster som allerede har blitt fastsatt av skattemyndighetene, eller hvor det er varslet om at fastsettingen er under kontroll. Det er viktig å merke seg at i utgangspunktet er det skattyter selv som fastsetter postene, mens skattemyndighetene bare skal foreta utregningen av skatt. Når skattyter mottar skatteoppgjøret, så er altså hovedregelen at skattemyndighetene ikke har fastsatt grunnlaget for skatten og skattyter kan derfor fritt sende endringsmelding.

Det er i hovedsak to tilfeller hvor skattemyndighetene kan fastsette grunnlaget. For det første kan de foreta en endring av poster som er uriktige. Dette fordrer selvsagt at skattemyndighetene er klar over at postene er feil. Selv om postene kan bli endret allerede under det ordinære skatteoppgjøret, så vil de ofte først blir endret på et senere tidspunkt. F. eks etter at et bokettersyn har avdekket feil i skattemeldingen.

For det andre kan skattemyndighetene fastsette skattegrunnlaget når skattyter ikke har levert skattemelding. I slike tilfeller vil skattemyndighetene vanligvis foreta en skjønnsfastsettelse i forbindelse med det ordinære skatteoppgjøret. Det er likevel viktig å merke seg at lønnstakere og pensjonister som mottar forhåndsutfylt skattemelding regnes for å ha levert skattemelding selv om de rent faktisk ikke har levert den. Disse vil derfor i utgangspunktet ikke miste sin rett til senere å endre skattemeldingen.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.