Hopp til innhold
Feier på taket

Kommuner skal ikke beregne merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg

- rådgiver i Sticos

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 13.02.2024 uttalt seg om rekkevidden av unntaket for merverdiavgift ved offentlig myndighetsutøvelse.

Gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Salg av tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse er unntatt fra merverdiavgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-9 første ledd.

Skattedirektoratet legger til grunn at unntaket omfatter gebyr som kommunene beregner etter selvkostprinsippet for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Vil du lære mer om merverdiavgift? Sjekk ut våre nettkurs.

Lovpålagte plikter

Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Se brann- og eksplosjonsvernloven § 9. Brannvesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Se samme lov § 11 første ledd bokstav h.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagmyndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven. DSB uttalte følgende til Skattedirektoratet: “Som tidligere nevnt anser DSB at kommunenes plikt til å utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg, inngår i kommunenes offentlige myndighetsutøvelse. Det samme gjelder fresing av skorstein i forbindelse med den lovpålagte feiingen.” 

Kommunenes lovpålagte plikt til å kartlegge, iverksette, gjennomføre og følge opp brannforebyggende tiltak, forutsetter bruk av offentlig myndighet. 

Skattedirektoratet legger derfor til grunn at behovsbasert feiing/fresing og tilsyn med fyringsanlegg fremstår som nødvendige tiltak i det brannforebyggende arbeidet. Tjenestene omsettes som ledd i offentlig myndighetsutøvelse og er unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

Konkurranse med private

Det fremgår av forarbeidene at unntaket for offentlig myndighetsutøvelse må avgrenses mot omsetning av tjenester som ytes i konkurranse med private. Offentlige virksomheter skal ikke ha et konkurransefortrinn når de opererer i det samme markedet som private virksomheter. 

Skattedirektoratet legger i samråd med DSB til grunn at det ikke er grunnlag for å si at kommuner omsetter lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i konkurranse med private aktører. Markedet for en slik tjeneste vil være svært marginalt, da dette er en tjeneste som kommunen plikter å utføre til selvkost.

Konsekvenser for fradragsretten

Skattedirektoratets standpunkt innebærer at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomhet med lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I stedet vil kommunene ha rett til kompensasjon for merverdiavgift.

Kommuner som har behandlet tjenestene som avgiftspliktige, kan korrigere avgiftsbehandlingen 3 år tilbake i tid. Normalt skal også fradragsført inngående merverdiavgift korrigeres. Men siden retten til kompensasjon for merverdiavgift vil være foreldet, har Skattedirektoratet i brev av 23.03.2024 uttalt at det ikke vil være grunn til å endre kommunenes uriktige fradragsføring av inngående merverdiavgift. Sticos legger til grunn at dette vil gjelde for anskaffelser foretatt før Skattedirektoratets prinsipputtalelse med avklaring ble publisert. 

Sticos Oppslag Kommune er et komplett oppslagsverk for regnskap, lønn og personal i kommunal og fylkeskommunal sektor.
Klikk her for å få gratis tilgang til Sticos Oppslag Kommune i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.