Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Formidling- eller kommisjonssalg?

Formidling- eller kommisjonssalg?

I merverdiavgiftssammenheng må en skille mellom salg av formidlingstjenester og salg i kommisjon. Vet du forskjellen?

I merverdiavgiftssammenheng må en skille mellom salg av formidlingstjenester og salg i kommisjon. Et kunstgalleri har i disse dager en pågående rettssak med skatteetaten hvor striden står om hvorvidt galleriet driver med formidling av kunst eller kommisjonssalg av kunstverk. Formidling av kunstverk er unntatt fra merverdiavgiftsplikt, mens kommisjonssalg av kunstverk fra galleri er merverdiavgiftspliktig.

Formidling – salg i fremmed navn

Ved formidling av varer og tjenester skjer formidlingen i leverandørens navn og for leverandørens regning. Formidleren har ikke noe selvstendig ansvar overfor kjøperen av den aktuelle varen eller tjenesten. 
Formidling er mellommannsvirksomhet av forskjellig art, det vil si at oppdraget går ut på å være et bindeledd mellom ulike parter.

Kommisjon – salg i eget navn

Kommisjonssalg er salg i eget navn, men for fremmed regning. Kommisjonæren  foretar omsetning i eget navn, men etter oppdrag fra og for regning av en kommittent (vareeier). 

Formidling av kunst

Galleriers og andre mellommenns provisjon ved formidling av originale kunstverk er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Formidlingstjenesten må ytes til kunstneren.  Unntaket er ikke subjektrelatert, men anses å gjelde tjenesten som sådan. Det er således uten betydning hvem som utfører formidlingen. 

En formidler skal som hovedregel kun fakturere sin omsetning, det vil si formidlingshonoraret, i eget navn. Formidleren kjøper ikke den aktuelle varen eller tjenesten for videresalg og er således ikke å betrakte som kunde. Formidleren blir heller ikke å anse som leverandør overfor kjøperen i forhold til den formidlede varen eller tjenesten.

Eksempel:
Formidling AS formidler kunstverk for Kunstner. Formidling AS utsteder faktura på kr 10 000 på vegne av Kunstner. Formidling AS sender avregning til Kunstner på kr 10 000 - kr 2 000 i provisjon for formidlingen. Originalfaktura på salg av kunstverket vedlegges avregningen. 
Formidling AS bokfører provisjonen (2000 kr) som provisjonsinntekt unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Kunstneren bokfører 10 000 kr som salgsinntekt unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

Salg av kunst i kommisjon

Salg av kunst i kunstforretningens navn er merverdiavgiftspliktig omsetning.
Omsetning ved kommisjon regnes som både kommittentens (vareeiers) og kommisjonærens omsetning. Det skjer altså en omsetning mellom kommittent (vareeier) og kommisjonær. Videre skjer det en omsetning mellom kommisjonær og kjøper av varen. Omsetning fra kommittent til kommisjonær anses først skjedd ved kommisjonærens omsetning til kjøper, det vil si samtidig med den reelle overgang av eiendomsretten fra kommittent til kjøper.

Eksempel
Galleri AS selger kunstverk i kommisjon for kr 10 000 + mva. kr 2 500. Av netto salgsbeløp skal galleriet ha 30 % provisjon, mens 70 % skal avregnes til Kunstner. Galleri AS innberetter 12 500 kr som sin avgiftspliktige omsetning. Avregningen til Kunstner på kr 7 000 skjer uten angivelse av merverdiavgift. Kunstneren er ikke merverdiavgiftspliktig for sitt salg av eget kunstverk. 

Formidling- eller kommisjonssalg?

I den pågående rettssaken har galleriet behandlet salget som et formidlingssalg, og følgelig ikke beregnet utgående merverdiavgift på sin provisjon ved salget. Skatteetaten hevder imidlertid at galleriet omsetter kunst i eget navn, og ikke som mellommann i kunstnernes navn. Galleriets salg av kunstverk i eget navn (kommisjonssalg) er merverdiavgiftspliktig omsetning. 

Et moment i vurderingen er at galleriet bokførte hele vederlaget for kunstverkene som inntekt og at kunden fikk kvittering fra galleriet ved kjøpet. Det foreligger ingen skriftlige avtaler mellom galleriet og kunstnerne, men det blir hevdet at det skal være underforstått i bransjen at gallerier generelt opptrer som fullmektiger for kunstnerne.
Sticos holder deg oppdatert: