Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Formidling eller salg av varer i kommisjon

- rådgiver i Sticos

Om et salg anses som et rent formidlingssalg eller et kommisjonssalg har betydning for beregningen av merverdiavgift av salget.

Formidlingssalg

Formidling er mellommannsvirksomhet av forskjellig art, dvs. at oppdraget går ut på å være et bindeledd mellom ulike parter.

Ved ren formidling av varer og tjenester skjer omsetningen i selgers (vareeiers) navn og for selgers (vareeiers) regning. Formidleren (agenten/mellommannen) har ikke noe selvstendig ansvar overfor kjøperen (kunden) av den aktuelle varen eller tjenesten. Dette betyr at formidleren ikke tar del i kjøper eller selgers risiko for tap eller gevinst ved handelen.

Kommisjonssalg

Kommisjonssalg er også en form for formidling, men hvor salget skjer i eget navn for fremmed regning. Det vil si at kommisjonæren foretar omsetning i eget navn, men etter oppdrag fra og for regning av en kommittent (vareeier).

Ved kommisjonssalg forblir varene kommittentens eiendom, inntil eiendomsretten er gått over til tredjemann eller til kommisjonæren eventuelt selv trer inn som kjøper. Hvis kommisjonæren selv må oppfylle avtalen overfor kjøperen, herunder betale ut erstatning på grunn av mangler ved de varer kommittenten har levert, kan han kreve dekning for dette hos kommittenten.

For at salget skal anses som skjedd gjennom en formidler (agent/mellommann) og ikke i kommisjon, må det i det minste fremgå tydelig av avtalen og fakturaen at agenten/mellommmannen ikke er part i avtalen. Det må også fremgå at salget og misligholdsansvaret ligger hos den egentlige selger (leverandør).

Avgiftsmessig behandling

Formidlingssalg

En formidler skal som hovedregel kun fakturere sin omsetning, dvs. formidlingshonoraret, i eget navn. 

Formidlingstjenestene er i utgangspunktet avgiftspliktig med 25 % merverdiavgift. Det er imidlertid flere formidlingstjenester som er unntatt fra merverdiavgift, fritatt for merverdiavgift eller hvor det skal beregnes merverdiavgift med 12 %.

Kommisjonssalg

Omsetning ved kommisjon regnes avgiftsmessig som både kommittentens og kommisjonærens omsetning. Merverdiavgiftsloven konstruerer derfor at det skjer en omsetning mellom kommittent og kommisjonær og mellom kommisjonær og kjøper av kommisjonsvaren. Dette i motsetning til andre formidlingssalg, der det kun skjer en omsetning mellom vareeier og sluttkunde. 

Oppgjøret fra kommisjonæren til kommittenten blir vederlag for avgiftspliktig omsetning fra kommittenten og skal avgiftsberegnes med korrekt mva-sats.

Dersom kommittenten ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal det ikke beregnes merverdiavgift i oppgjøret mellom kommisjonæren og kommittenten. Kommisjonær som er registrert skal imidlertid beregne merverdiavgift med korrekt mva-sats av hele vederlaget.

Hvis kommisjonæren ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal det ikke beregnes merverdiavgift av kommisjonærens omsetning. Registrert kommittent skal imidlertid rapportere utgående merverdiavgift med korrekt mva-sats av hele salgsvederlaget.

Se mer i Sticos Oppsalg i emnene: Salg av formidlingstjenester og Salg av varer i kommisjon. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du registrere deg for å prøve gratis i 7 dager. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.