Gunstigere å investere i oppstartsselskaper

Gunstigere å investere i oppstartsselskaper

I Revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslår regjeringen å gjøre det mer attraktivt å investere i oppstartsselskap. Målet er å fremme etablering og utvikling av nye virksomheter.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Ordningen innebærer at personlige skattytere som investerer direkte eller indirekte i aksjeselskap som er seks år eller yngre og under en viss størrelse, gis fradrag i alminnelig inntekt på opptil 500 000 kroner i året. Som slik investering regnes aksjeinnskudd i forbindelse med stiftelse eller kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Aksjeinnskuddet må lyde på minst 30.000 kroner i det enkelte selskap.

Vilkår for å få fradragsrett

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt for å oppnå fradragsretten, både knyttet til investor og til selskap. Her er de sentrale vilkårene for å oppnå fradragsrett:

 • Ordningen gjelder bare investeringer i aksjeselskap, og fradrag blir bare gitt i forbindelse med stiftelse eller økning av aksjekapitalen der selskapet har hentet inn kapital gjennom skatteincentivordningen.
 • Selskapet må innrapportere til skattemyndighetene at aksjeinnskuddet gir rett til fradrag for aksjonæren.
 • Investoren må eie aksjene i minst 3 år, og minste investeringsbeløp er 30 000 kroner. Investor eller dennes nærstående må heller ikke motta utdeling ved kapitalnedsettelse eller utbytte i denne perioden.
 • Selskapet må gjennom året i gjennomsnitt ha færre enn 25 ansatte.
 • Selskapet kan maksimalt være seks år gammelt, medregnet stiftelsesåret.
 • Selskapet kan verken ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger 40 millioner kroner.
 • Selskapet må ha et årlig lønnsgrunnlag på minst 400.000 kroner.
 • Selskapet må hovedsakelig drive virksomhet som ikke er passiv kapitalforvaltning. Ved vurderingen kan det legges til grunn at maksimalt 10 prosent av aktiviteten kan være passiv kapitalforvaltning.
 • Et selskap kan ta imot inntil 1,5 millioner kroner i investeringer årlig gjennom ordningen.
 • Selskapet må ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen.
 • Selskapet kan ikke være kontrollert med mer enn 24 prosent av kapitalen eller stemmerettene av ett eller flere offentlige organer.
 • Det kan også gis fradrag for indirekte aksjeinnskudd gjort av et mellomliggende holdingselskap som skattyteren eier alene eller sammen med andre. Det er bare adgang til å benytte holdingselskap i ett ledd. Fradraget pr skattyter må være minst 30 000 kroner.

Det blir ikke gitt fradrag dersom investor eller nærstående er eller har vært aksjonærer i selskapet på tidspunktet for investeringen. Nåværende eller tidligere ansatte, og deres nærstående, kan heller ikke få fradrag.

Utdeling av utbytte, aksjonærlån og kapitalnedsettelse med utbetaling til investor i løpet av eiertiden regnes som brudd på vilkårene for fradrag, og vil innebære at skattemyndighetene kan endre tidligere skattefastsetting, eventuelt at skattyter selv gjør endringer i tidligere skattefastsetting.

Regelen trår i kraft fra 1. juli 2017

Det foreslås at ordningen trer i kraft straks med virkning fra og med 1. juli 2017.

Se også Finansdepartementets forslag i kapittel 2 i Stortingsproposisjon 130 LS.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA