Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Hva må til for å få sykepenger?

Hva må til for å få sykepenger?

Har du noen ganger tenkt på hva som skal til for at du skal få sykepenger? Er det egentlig nok at du er syk?

Suzanne Brattheim, rådgiver i Sticos

For å ha rett til sykepenger må fire grunnleggende vilkår være oppfylt.

1. Arbeidsuførhet

For å ta det opplagte først: For å få sykepenger er det et krav om at du er arbeidsufør, det vil si at du er ute av stand til å jobbe. Denne arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller skade.

Du har altså ikke rett til sykepenger bare fordi du er ute av stand til å jobbe. Et typisk eksempel på dette vil være personer som blir sykmeldt på grunn av økonomiske eller sosiale problemer. Det kan godt være at det er vanskelig å arbeide i slike situasjoner, men man har likevel ikke rett på sykepenger med mindre det klart er en sykdom eller skade som gjør deg arbeidsufør.

Les mer om dette i Sykmelding = rett til sykepenger?

For å få sykepenger fra NAV må du kunne dokumentere at du er arbeidsufør og at denne arbeidsuførheten skyldes en sykdom eller skade, det vil si at du må ha en sykmelding.

2. Medlem i folketrygden

Det er bare medlemmer av folketrygden som kan få sykepenger fra NAV. Alle som er bosatt i Norge, og som har vært det eller skal være det i minst 12 måneder, er såkalte pliktige medlemmer av folketrygden.

I tillegg vil en rekke EØS-borgere også regnes som medlem av folketrygden etter EØS-reglene, selv om de har sin bolig i hjemlandet.

3. Krav til arbeid før sykdom

For å ha rett til sykepenger må den sykmeldte ha en viss tilknytning til arbeidslivet. Det vil si at man må ha vært i arbeid i minst 4 uker umiddelbart før man ble sykmeldt. En student som ikke tidligere har arbeidet, begynner å arbeide 1. januar. To uker senere blir han sykmeldt. Han vil ikke ha rett til sykepenger siden han ikke har vært i arbeid i 4 sammenhengende uker.

Det er viktig å merke seg at perioder der du har mottatt dagpenger, sykepenger, pleiepenger, foreldrepenger eller svangerskapspenger likestilles med arbeid i denne sammenhengen. Det vil si at dersom man for eksempel blir sykmeldt rett etter en foreldrepengeperiode, så vil man fortsatt kunne få sykepenger.

Når en arbeidstaker avbryter arbeidet i mer enn 14 dager, har hun ikke lengre krav på sykepenger som arbeidstaker. Dette vil blant annet gjelde ved ulønnet permisjon, for eksempel for å ta en jordomseiling.

Vedkommende mister likevel ikke alle sykepengerettigheter. Så lenge det er mindre enn én måned siden vedkommende var i arbeid, kan hun få sykepenger som «inaktiv». Men da gis det ikke sykepenger før det har gått 15 dager, og da med 65 % av grunnlaget.

Dersom den sykmeldte ikke har vært i arbeid i én måned eller mer, får vedkommende ikke sykepenger.

4. Krav til tap av inntekt og minsteinntekt

I tillegg er det et krav om at arbeidsuførheten faktisk medfører at du taper inntekt. Dersom din inntekt ikke blir redusert mens du er sykmeldt, vil du ikke ha krav på sykepenger.

Et tilfelle NAV ofte opplever er at mennesker som arbeider i sitt eget aksjeselskap blir sykmeldt, men ikke har rapportert inn inntekt til ligningsmyndighetene. De har altså ikke hatt pensjonsgivende inntekt. Disse personene vil ikke ha krav på sykepenger, uansett hvor mye arbeidsinnsats de faktisk har lagt ned i bedriften før de ble syk.

Videre er det et krav til at den pensjonsgivende inntekten på årsbasis utgjør minst 50 % av folketrygdens grunnbeløp. Per i dag vil det si at man må ha en årsinntekt på minst 46 817 kroner. Vær oppmerksom på at grunnbeløpet oppdateres hver 1. mai.

Andre vilkår

Disse vilkårene regnes som de grunnleggende vilkårene for rett til sykepenger. I tillegg må andre krav være oppfylt; blant annet at man oppholder seg i Norge, at man minst taper 20 % av arbeidstiden eller inntekten på grunn av sykdommen, at man leverer krav om sykmelding, at man medvirker til utredning for å bli arbeidsfør igjen etc.


Sticos holder deg oppdatert: