Hopp til innhold

Merverdiavgift ved innførsel av varer

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Fra 1. januar 2017 ble det innført nye regler for betaling og beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer.

Fra og med 1. januar 2017 skal virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret selv beregne og innrapportere innførselsmerverdiavgift ved import av varer. Dette skjer ved såkalt omvendt avgiftsplikt (reverse charge).

Hvem som skal beregne innførselsavgiften

Ordningen med omvendt avgiftsplikt ved innførsel av varer gjelder for alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Avgiftspliktige virksomheter som driver delt virksomhet (både omsetning som er omfattet av merverdiavgiftsloven og avgiftsunntatt omsetning) skal innrapportere i mva-meldingen utgående innførselsavgift også for den ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten. Innførselsavgift knyttet til den delen av virksomheten som ikke er avgiftspliktig skal føres som utgående innførselsavgift uten en korresponderende inngående innførselsavgift, fordi denne delen av anskaffelsen ikke vil være fradragsberettiget. Den delen av innførselsavgiften som det ikke er fradrag for, må kostnadsføres/balanseføres sammen med varen som er importert.

Kompensasjonsberettigede kommuner omfattes også av den nye ordningen. Kommunen skal innrapportere utgående merverdiavgift ved innførselen i Skattemelding for merverdiavgift, mens kompensasjonsberettiget merverdiavgift kreves i Skattemelding merverdiavgiftskompensasjon.

Det er ingen endring i regelverket for de som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Disse må som tidligere innbetale merverdiavgift ved innførsel av varer.

Beregning av innførselsavgiften

Alle varer som innføres skal rapporteres, framlegges og deklareres til tollmyndighetene på samme måte som tidligere. Det som er nytt fra 2017 er at tolldeklarasjonen ikke inneholder direkte informasjon om beregningsgrunnlaget og innførselsmerverdiavgiften.

Vanligvis kan det tas utgangspunkt i tolldeklarasjonen for å finne beregningsgrunnlaget for innførselsavgiften. Beregningsgrunnlaget settes sammen av flere tall i tolldeklarasjonen:
Statistisk verdi (rubrikk 46)
+ Særavgifter (rubrikk 47)
+ Toll (rubrikk 47)
= Beregningsgrunnlaget for innførselsavgift

Det er gitt unntak fra ovenstående for:

  • gjeninnførsel av varer,
  • innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter,
  • innførsel av tanntekniske produkter og
  • midlertidig innførsel.

Innrapportering i mva-meldingen

Innførselsmerverdiavgiften skal oppgis i egne poster i mva-meldingen. Innførselsmerverdiavgiften føres først som en utgående merverdiavgift i post 9,10 og/eller 11 (avhengig av avgiftssats) og deretter som inngående merverdiavgift (i den grad det er fradragsrett for den aktuelle anskaffelsen) i post 17 og/eller 18 (avhengig av avgiftssats). For nærmere informasjon om mva-meldingen, se emnet Postene i mva-meldingen i Sticos Oppslag.

Innførselsmerverdiavgiften skal rapporteres i mva-meldingen for den terminen varen ble tolldeklarert, det vil si at tolldeklarasjonens ekspedisjonsdato er avgjørende.

Fradragsrett for beregnet innførselsavgift

Næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har rett til fradrag for beregnet inngående innførselsmerverdiavgift på anskaffelser som er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

Dokumentasjon av innførselsmerverdiavgiften

Grunnlaget for beregning av utgående innførselsmerverdiavgift ved innførsel av varer og eventuelle toll og særavgifter, samt grunnlaget for innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av, skal dokumenteres.

Dokumentasjon av innførselsmerverdiavgiften ved innførsel av varer må bestå av

  • tolldeklarasjonen,
  • grunnlagsdokumenter (faktura, transportdokumenter mv.) og
  • "særskilt oppstilling" som viser hvilke beløp som inngår i grunnlaget for beregningen av merverdiavgift.

Den særskilte dokumentasjonen (oppstillingen) som utarbeides må spesifisere hver enkelt innførsel/tolldeklarasjon med angivelse av beløpene som inngår i beregningsgrunnlaget. Dokumentasjon må vise tollverdi med tillegg av eventuelle toll og avgifter. Det må være kontrollspor fra oppstillingen til tolldeklarasjonenes dato og ekspedisjons-/løpenummer. Oppstillingen må skille mellom beregningsgrunnlag med ulike satser for merverdiavgift. Merverdiavgiftsbeløpet knyttet til hver sats skal også fremgå. Merverdiavgiften kan beregnes ut fra sum innførsel i perioden, med ett beløp pr. sats. Det er altså ikke krav om at merverdiavgiftsbeløpet angis per transaksjon (innførsel).

Den særskilte oppstillingen skal benyttes som bokføringsbilag for utgående innførselsmerverdiavgift og grunnlaget for beregningen samt fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift. Ved bokføringen av den særskilte oppstillingen kan siste dato i den måneden deklarasjonene er datert benyttes som dokumentasjonsdato.

Se også eksempel på slik oppstilling i Sticos Oppslag.

Den praktiske importprosessen

Importprosessen kan illustreres på følgende måte:

For nærmere beskrivelse av importprosessen, se Importprosessen i Sticos Oppslag.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.