Hopp til innhold

Ny mva-melding: Har du kontroll på hva som er uttak, tap på krav og justering?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Om kort tid skal den nye mva-meldingen for første termin 2022 leveres. En viktig endring i mva-meldingen er at opplysninger om uttak, tap på fordringer, justeringer og tilbakeføring skal rapporteres særskilt.

Fra 1. januar 2022 tas den nye mva-meldingen i bruk, og for de fleste innebærer dette at leveringsfristen for første termin er 11. april. Hittil har mva-meldingen vært basert på et skjema med faste poster, mens den nye mva-meldingen blir kodebasert. Dette innebærer at rapporteringen baseres på standard mva-koder (SAF-T-koder).

I tillegg til bruk av standard mva-koder, skal det gis ytterligere detaljer om enkelte forhold. Følgende opplysninger skal spesifiseres på egne linjer i mva-meldingen:

 • uttaksmerverdiavgift,
 • tap på fordringer,
 • justering og
 • tilbakeføring.

Hvordan dette løses i regnskapet, varierer fra regnskapssystem til regnskapssystem. Det kan for eksempel brukes egne mva-koder eller rene kontoer. Ved manuell innrapportering på skatteetaten.no skal for eksempel uttaksmerverdiavgift med 25 % mva, innrapporteres på en egen linje under mva-kode 3. I Sticos Oppslag løses dette med en egen mva-kode - 3U.

Lær mer om temaet med vårt nettkurs om ny mva-melding. Bestill kurset her

Uttaksmerverdiavgift

Det skal beregnes og betales utgående merverdiavgift (uttaksmerverdiavgift) av varer som tas ut fra virksomheten til privat bruk eller til andre formål som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Uttaksplikten gjelder også ved uttak av tjenester til privat bruk eller til andre formål utenfor den samlede virksomheten.

I tillegg skal det beregnes og betales uttaksmerverdiavgift når varer og tjenester fra virksomheten brukes til:

 • kost og naturalavlønning til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister,
 • arbeid på, drift eller innleie av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov,
 • representasjon,
 • gave, eller
 • utdeling i reklameøyemed.

For nærmere om uttaksreglene, se emnet Uttak av varer og tjenester - oversikt i Sticos Oppslag

Tap på fordringer

Ved salg av merverdiavgiftspliktige varer og tjenester skal utgående merverdiavgift innrapporteres i mva-meldingen i den terminen salget er bokført, uavhengig av om kunden har betalt eller ikke.

Dersom betalingen fra kunden uteblir og fordringen anses som endelig tapt, kan merverdiavgiften korrigeres. Merverdiavgiften korrigeres ved at den føres som en økning av inngående merverdiavgift. For å kunne korrigere merverdiavgiften må tapet:

 • anses endelig konstatert,
 • skyldes kjøpers manglende betalingsevne og
 • gjelde en utestående kundefordring.

For nærmere om tap på fordringer, se emnet Tap på kundefordringer i Sticos Oppslag

Justering

Inngående merverdiavgift på kapitalvarer skal justeres opp eller ned dersom tilknytningen mellom kapitalvaren og den merverdiavgiftspliktige virksomheten endres etter at kapitalvaren er anskaffet.

Fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift utgjør minst kr 100 000, anses som kapitalvare. Justeringsperioden for fast eiendom er 10 år. Maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst kr 50 000 pr. anskaffelse, anses også som kapitalvare. Justeringsperioden for slike kapitalvarer er 5 år.

Plikt til justering vil kunne oppstå ved bruksendring og overdragelse av kapitalvaren i justeringsperioden.

For nærmere om justering, se emnene Justering av mva på fast eiendom og Justering av mva på maskiner, inventar og driftsmidler i Sticos Oppslag.

Tilbakeføring

Spesifikasjonen for tilbakeføring er begrenset til to tilfeller, og er kun aktuell for et mindretall av de næringsdrivende.

 1. Bruksendring av bygg eller anlegg før fullføring

Fradragsført inngående merverdiavgift skal tilbakeføres i sin helhet, dersom et bygg eller anlegg under oppføring overdras eller på annen måte omdisponeres til formål som ikke gir rett til fradrag.

For nærmere om slik tilbakeføring, se emnene Tilbakeføring av merverdiavgift ved bruksendring av bygg eller anlegg før fullføring og Tilbakeføring av mva ved overdragelse av utleiebygg under oppføring mv. i Sticos Oppslag

 1. Salg av drosje eller utleiebil

Fradragsført inngående merverdiavgift skal som hovedregel tilbakeføres med en forholdsmessig andel, dersom et personkjøretøy selges eller omdisponeres før det er gått fire år regnet fra registreringstidspunktet. Dette gjelder kun personkjøretøy som har vært brukt i merverdiavgiftspliktig utleievirksomhet eller persontransport mot vederlag.

For nærmere om slik tilbakeføring, se emnet Tilbakeføring av mva ved salg av drosje eller utleiebil i Sticos Oppslag.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.