Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Om du klager på et vedtak om avgift og skatt - husk å avbryte foreldelsesfristen

- advokat i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Høyesterett avgjorde 10. mai at foreldelsesfristen for krav om erstatning ved feilaktige skatte- og avgiftsvedtak begynner å løpe allerede ved det opprinnelige vedtaket, og ikke fra klageinstansens avgjørelse. I verste fall kan man tape berettigede krav på grunn av foreldelse.

Saken gjaldt to eiendomsselskaper som fikk etterberegnet merverdiavgift med tilleggsavgift. I tillegg ble selskapenes ligning endret til skattyters disfavør. Selskapene klaget på vedtaket. 

Klageinstansen brukte to og et halvt år på saksbehandlingen. Da stevning ble tatt ut hadde det gått mer enn tre år fra det første vedtaket.  

Høyesterett uttaler

Spørsmålet i saken var om fristen i foreldelsesloven, knyttet til vilkåret “nødvendig kunnskap om kravet”, startet å løpe før klageinstansen hadde avsagt sitt vedtak. 

Høyesterett uttaler at: 

“...foreldelsesfristen løper fra det tidspunkt skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om de konkrete økonomiske skadevirkningene han er – eller vil bli – påført som følge av den ansvarsbetingende handlingen”.

Høyesterett mener at de to selskapene hadde nødvendig kunnskap om det som var feil ved vedtaket og hvilket økonomisk tap dette påførte dem allerede da skatteetatens etterberegningsvedtak ble fattet. Dermed fant retten at foreldelsesfristen startet å løpe allerede ved det opprinnelige vedtaket. 

Hvordan unngå tap av erstatningskrav ved foreldelse?

Høyesterett anviser selv den løsningen som ligger i lovverket for å unngå tap av krav på erstatning. 

Det enkleste er om partene inngår avtale om å forlenge foreldelsesfristen. Dersom det ikke lar seg gjøre må selskapet ta ut stevning mot Skatteetaten, og deretter be retten om å stanse saken i påvente av avgjørelse i klagesaken. 

Sticos mener

Sticos mener det er behov for en bestemmelse i foreldelsesloven om når foreldelsesfristen for erstatningskrav mot det offentlige begynner å løpe. Ved en slik regel vil man unngå unødvendig bruk av rettsvesenet før det er avklart at selskapet har et økonomisk tap som kan kreves erstattet. Tapet blir jo ikke endelig fastslått før klageinstansen har sagt sitt.

En slik regel kunne gjerne vært kombinert med et vilkår om at klagemulighetene skal være uttømt før søksmål kan reises mot det offentlige.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.