Hopp til innhold

Skattemeldingen 2021

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Dette må du vite om skattemeldingen 2021.

Info om skattemeldingen 2022 finner du her

Skattemeldingen for 2021 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 4. april. Du får beskjed når skattemeldingen din er tilgjengelig. De fleste mottar et e-postvarsel. De som ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten, er ikke elektroniske brukere og mottar skattemeldingen på papir.

I denne artikkelen får du vite mer om:

Nytt i år

Skatteetaten jobber nå med å forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) får den nye skattemeldingen for inntektsåret 2021 i 2022, deretter følger de ulike selskapstypene i 2023 og 2024. I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

 • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.
 • Næringsspesifikasjonen får en ny struktur og opplysninger som naturlig hører sammen er samlet.
 • De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et standardisert digitalt format. Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som støtter innsending av skattemelding. Næringsrapport skatt kan ikke brukes fra 2022 (inntektsår 2021).
 • Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) kan velge om de vil levere skattemelding og næringsspesifikasjon på skatteetaten.no eller fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det er noen unntak til dette, for eksempel de som har regnskapsplikt, revisjonsplikt eller krever fradrag for forskning og utvikling som må levere fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det kan i mange tilfeller være lurt å levere via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.
 • Så langt det er praktisk mulig, vil Skatteetaten gjenbruke den informasjonen vi allerede har. På den måten slipper næringsdrivende å sende inn samme informasjon flere ganger.
 • En ny valideringstjeneste gir umiddelbar tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending.
 • Innsending av skattemelding fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil være tettere integrert mot Skatteetatens systemer og vil gi direkte tilbakemeldinger på kvalitet og innhold.

Du finner mer informasjon på skatteetatens nettside: Ny skattemelding for næringsdrivende

Næringsrapport skatt er utfaset

Fra og med inntektsåret 2021, som du leverer skattemelding for i 2022, er ikke næringsrapport skatt lenger i bruk. Det er skattemelding for næringsdrivende som skal leveres. 

Leveringsfrister

Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2021. Det er ikke nødvendig å levere skattemelding der de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte (leveringsfritak). Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du benytter deg av leveringsfritak, vil du tidligst motta skatteoppgjøret i juni. Du må levere den nye skattemeldingen for å ha mulighet til å få skatteoppgjøret tidligere enn juni.

Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge må levere skattemeldingen for å oppfylle opplysningsplikten om egne forhold. Blant annet må de gi opplysninger om hvor lenge de har oppholdt seg i Norge.

Innleveringsfristen av skattemeldingen for selvstendig næringsdrivende er 31. mai 2021, og de kan kun levere elektronisk. Skattemeldinger som leveres på papir vil bli ansett som ikke levert.

Deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. hvor selskapet leverer selskapsmelding elektronisk med frist 31. mai har samme leveringsfrist som selskapet (dvs. 31. mai).

For ektefeller gjelder fristen for å levere skattemelding særskilt for hver av dem. Dersom ektefellene har forskjellige frister for levering av skattemelding, og de har behov for å samordne skattemeldingene, er det likevel ikke nødvendig å søke om utsettelse for den av ektefellene som egentlig har ordinær frist 30. april. Da vil fristen for begge ektefellene være 31. mai.

Selskap (AS, ASA, SA, mm., bortsett fra oljeselskap) har frist 31. mai. Skattemeldingen må leveres elektronisk. Det er ikke anledning til å levere slik skattemelding på papir.

Søknad om utsettelse med å levere skattemeldingen

Skattekontoret skal gi utsettelse når skattyteren i skriftlig søknad godtgjør at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere skattemelding med vedlegg innen fristen. Søknad om utsettelse gjøres enklest via Altinn.

Alle næringsdrivende kan søke elektronisk om utsettelse for innlevering av skattemeldingen ved å levere RF-1114. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektsåret 2021 er tilgjengelig frem til og med søknadsfristen 31. mai.

Revisor/regnskapsfører kan søke om en måneds utsettelse for en mindre andel av sine klienter, ved å benytte RF-1113. Søknaden må gjelde navngitte skattytere.

Nye næringsdrivende og nye deltakere i ANS/DA som har mottatt skattemelding for lønnstakere / pensjonister, bør søke om utsettelse innen 30. april 2022. Det anmodes om at dette gjøres selv om fristen for næringsdrivende er 31. mai.

Lønnstakere og pensjonister kan søke om inntil 1 måneds utsettelse for innlevering av skattemeldingen. Utsettelse med innlevering av skattemeldingen gis ikke utover 31.05.2022. Ved elektronisk søknad om utsatt frist for å levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister benyttes skjema RF-1115. Frist for å søke om utsatt frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30.04.2022.

Tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen

Den som har plikt til å levere skattemelding, men som leverer for sent, skal ikke lenger ilegges forsinkelsesavgift. Skattemyndighetene kan isteden ilegge skattyteren tvangsmulkt når skattemeldingen ikke innleveres innen de fastsatte frister.

Manglende levering av skattemelding eller åpenbare feil i selvangivelsen vil være et område hvor tvangsmulkt kan bli gitt. Tvangsmulkten skal utgjøre kr 611,50 pr. dag (et halvt rettsgebyr). Tvangsmulkten løper fra den dag som fastsettes i vedtak om tvangsmulkt og løper frem til skattyter har oppfylt sin opplysningsplikt.

Tilleggsforskudd

Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd for å unngå rentebelastning er 31. mai. Fristen gjelder både lønnstakere, pensjonister, selvstendig næringsdrivende og selskaper.

Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd påvirkes ikke av utsatt frist for å levere skattemeldingen etter søknad. Betaling etter 31. mai vil ikke bli tatt hensyn til ved endelig skatteavregning når det gjelder renteberegningen.

Når kommer skattepengene?

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret sitt i løpet av april, mai og juni hvert år. Siste skatteoppgjør før sommeren er 29. juni. Det er bare de som har penger til gode som får skatteoppgjør i april og mai. Skatteoppgjør med restskatt sendes ut fra juni. 

Hvis du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni er neste mulighet 17. august. Deretter er det løpende oppgjør frem til alle har mottatt sine skatteoppgjør, senest slutten av november.

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått oppgjøret ditt. For eksempel:

 • Du leverte skattemeldingen etter 30. april.
 • Du leverte skattemeldingen på papir.
 • Du er næringsdrivende eller gift med en næringsdrivende.
 • Du søkte om utsettelse.
 • Du er tatt ut til tilfeldig kontroll. 

Skatteetaten sender melding når din skattemelding er ferdig behandlet og ditt skatteoppgjør er klart. Har du penger til gode, utbetales disse kort tid etter at skatteoppgjøret ditt er klart, ofte samme dag.

Klagefrister

Egenretting

Skattyters eller trekkpliktiges egen fastsetting av skattegrunnlaget kan ikke påklages. Til gjengjeld har skattytere og trekkpliktige rett til å selv endre sin tidligere fastsetting, jf. Skatteforvaltningsloven § 9-4. Endringer foretas ved å sende inn endringsmelding til skattekontoret. Endringsmeldingen må være kommet fram til skattekontoret senest 3 år etter at fristen for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt for vedkommende år utløpte. Lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende leverer endringsmelding ved å sende inn skjema RF-1366  (kan kun leveres elektronisk). Se også Skatteetatens veiviser Klage på formues- og inntektsskatt.

Klage

Klage på fastsettingen er først og fremst aktuelt når skattemyndighetene har førhøyet/endret skattegrunnlaget.

Klagefristen er 6 uker, beregnet med utgangspunkt i datoen skatteoppgjøret ble sendt ut. Klage på fastsettingen kan sendes via Altinn på skjema RF-1364

Er klagefristen oversittet har man ikke rett til å få klagen behandlet. Det samme gjelder dersom fastsettingen er gjort ved skjønn. Det kan imidlertid anmodes om at skattekontoret behandler klagen. En slik anmodning skal begrunnes. Ved vurderingen om klagen skal behandles skal det blant annet tas hensyn til spørsmålets betydning, skattyters forhold, sakens opplysning og den tid som er gått.

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Personlige skattytere

Rentetillegget på restskatt for personlig skattyter (lønnstakere og pensjonister) er 0,39 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2021 til forfall første termin restskatt i 2022.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 0,39 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2021 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2022.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 0,39 prosent per år fra 31. mai 2022 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Selskap

Rentetillegget på restskatt for upersonlige skattytere (aksjeselskap m.v.) er 0,39 prosent per år, beregnet fra 15. mars 2022 og frem til forfall for restskatten.

Ved for mye innbetalt forskudd på skatt innbetalt senest 31. mai, er rentegodtgjørelsen 0,39 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 15. mars 2022 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Betalingsfrister for restskatt

I henhold til bestemmelser i skattebetalingsloven, er forfall for betaling av restskatt for personlige skattytere tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt ut, men likevel tidligst 20. august:

 • Frist for betaling av restskatt første termin, juni-oppgjøret, er dermed 20. august. Restskatt over 1 000 kroner blir delt i to terminer.
 • Fristen for andre termin er fem uker etter første forfall, det vil si 23. september.

Siste ordinære skatteoppgjør sendes ut i slutten av november 2022. For de som mottar skatteoppgjøret må restskatten betales hhv. 3 og 8 uker etter at skatteoppgjøret er sendt til skattyter.

Restskatten for upersonlige skattytere forfaller til betaling kun i én termin tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt til selskapet.

Aktuelle nettkurs for deg som jobber med skattemelding og årsavslutning: 

Aksjeinntekter

Elektronisk skattemelding i nytt format

Mange skattepliktige skal få den elektroniske skattemeldingen i nytt format for 2021. Skattemeldingen i nytt format er temabasert og ikke skjemabasert, med tema og undertema. F.eks. "Finans" som tema og "Aksjer – norske aksjer og aksjer på Oslo Børs" og "Utenlandske aksjer" som undertema. I skattemelding i nytt format vil det ikke være postnumre slik som tidligere, men ett "kort" (egne opplysninger) for hvert selskap.

Skattemessig oppjustering av aksjeinntekter og skjermingsrente

 • Skatten på alminnelig inntekt 22 prosent for inntektsåret 2021. Aksjegevinster og utbytte skal ganges (oppjusteres) med en faktor på 1,44, før skattlegging. Tilsvarende gjelder for tap ved realisasjon. I praksis betyr dette at effektiv skattesats er 31,68 prosent. Postene i skattemeldingen viser beløp før oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer, og vises i foreløpig skatteberegning. Alle oppjusterte aksjeinntekter vises i en egen spesifikasjonsside, som en del av skattemeldingen.
 • Skjermingsrenten for 2021 er 0,5 prosent.

Aksjeoppgaven 2021 - Skjema RF-1088
Personlige aksjonærer

Personlige aksjonærer i selskap der selskapet har levert en formelt riktig utfylt aksjonærregisteroppgave (RF-1086) vil motta Aksjeoppgaven 2021 (RF-1088) fra Aksjonærregisteret. Informasjonen i oppgaven bygger blant annet på opplysninger selskapene har sendt til Skatteetaten. Aksjeoppgaven for 2021 (RF-1088) blir gjort tilgjengelig samtidig med skattemeldingen.

For personlige aksjonærer inneholder oppgaven en oversikt over beholdning av aksjer, formuesverdi, siste års utbytte, skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag, inngangsverdi, samt forslag til beregning av gevinst/tap ved eventuell realisasjon. Personlige aksjonærer skal bare returnere Aksjeoppgaven 2021 (RF-1088) dersom det gjøres endringer i oppgaven. Fristen for levering er den samme som man har for skattemeldingen. Det vil for de fleste si innen 30. april 2022.

Skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap ved realisasjon av aksjer mv. skal oppgis i skattemeldingen. Det samme gjelder skattepliktig utbytte og formuesverdi på aksjer. Når skatteetaten har opplysninger om inngangsverdi, vederlag, mottatt utbytte og formuesverdi på aksjene, vil beløpene i RF-1088 være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Hvis verdiene ikke stemmer eller det står «Ukjent» i oppgaven må du korrigere tallene som er feil eller mangelfulle, og føre riktig skattepliktig beløp i skattemeldingen. I Altinn finner du en korrigerbar versjon av aksjeoppgaven (RF-1088K). I denne kan du endre inngangsverdien på aksjer som er anskaffet i inntektsåret og vederlaget for realiserte aksjer i inntektsåret. Etter et par dager får du tilgang til en ny rekalkulert aksjeoppgave i Altinn (RF-1088R). I den rekalkulerte oppgaven finner du ny beregnet gevinst eller nytt beregnet tap, det vil si beløp du skal føre over til skattemeldingen.

Aksjer i utenlandske aksjeselskaper som ikke er registrert på Oslo Børs, er ikke med i oppgaven. Noen aksjer i norske selskap er heller ikke med i oppgaven fordi selskapet ikke har levert inn oppgave til Skatteetatens aksjonærregister.

 • Eide du ved utgangen av 2021 aksjer som ikke er med i oppgaven, leverer du «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159). Er du en av de som har fått elektronisk skattemelding i nytt format, skal du endre direkte i den nye skattemeldingen og du skal da ikke levere skjema RF-1159 i tillegg. 
 • Har du solgt eller på annen måte realisert aksjer i løpet av 2021 og disse aksjene ikke står i oppgaven, skal du levere «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159). Er du en av de som har fått elektronisk skattemelding i nytt format, skal du endre direkte i den nye skattemeldingen og du skal da ikke levere skjema RF-1159 i tillegg.  Skjema RF-1159 kan leveres som et vedlegg til skattemeldingen på skatteetaten.no. Skjemaet kan også fås hos Skatteetaten eller skrives ut fra Skatteetatens hjemmeside.

Handel med VPS-aksjer på slutten av året (2021)

Har du solgt aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på slutten av 2021 med handelsdato i 2021 og oppgjørsdato i 2021, vil salgene være oppført i aksjeoppgaven og i skattemeldingen for inntektsåret 2021. Du må kontrollere at beløpene som står i aksjeoppgaven og i skattemeldingen er korrekte før du gjør deg ferdig med skattemeldingen. Har du kjøpt aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på slutten av 2021 med handelsdato i 2021 og oppgjørsdato i 2021, vil kjøpene være oppført i aksjeoppgaven og i skattemeldingen for inntektsåret 2021.

Skjema RF-1159 (personlige skattytere)

Skjemaet RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter skal bare fylles ut av fysiske personer som eier eller har eid finansielle produkter siste kalenderår. Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater mm. Finansielle produkter som er forhåndsutfylt i skattemeldingen, trenger du ikke levere skjema for. Dette gjelder for eksempel aksjer som fremgår av Skatteetatens aksjeoppgave RF1088, samt aksjer og aksjefond som står på en aksjesparekonto.

Spesielt for selskapsaksjonærer

Selskapsaksjonærer mottar en egen oppgave på PDF i Altinn (RF-1088S – Selskap). Denne inneholder mottatt utbytte, gevinst/tap og formuesverdi på aksjer i norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs, og som er registrert i Skatteetatens aksjonærregister. Den er kun til orientering og skal ikke leveres.

Skjema RF-1359 – kun for selskap

Selskapsaksjonærer skal levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) 2021.

Skjemaet skal leveres av aksjeselskap/allmennaksjeselskap og selskap med deltakerfastsetting som har skattepliktig gevinst, utbytte og/eller fradragsberettiget tap på aksjer og andre finansielle produkter. 

Fra og med inntektsåret 2021 skal skjemaet benyttes for alle gevinster, utbytter og tap, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Dette kan være en betydelig endring med vesentlig merarbeid for foretak med et stort antall finansielle eiendeler og/eller omfattende salg, som bør tas hensyn til ved planlegging av årsoppgjørsprosessen.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.