Hopp til innhold
styremøte med mange styremedlemmer rundt et bord

Utfordring for styret: Skape verdi av bærekraft

- advokat i Sticos

I mange styrerom står styremedlemmer overfor en utfordring: Hvordan kan de skape lønnsom drift og samtidig oppfylle kravene til bærekraft?

Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov, ref. Brundtland-kommisjonen. Bærekraft krever at vi begrenser utnyttelsen av naturen, ved å balansere miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn i vår virksomhet.

Styrets dilemma

Knyttet til bærekraft og kravet til lønnsom drift oppstår en rekke dilemmaer. Noen eksempler på dette er:

  • Hvilket tidsperspektiv bør styret ha for investeringer i nye prosjekter, produkter eller tjenester? Skal man prioritere kortsiktig profitt eller langsiktig verdiskaping?
  • Hvilken rolle skal og kan teknologi spille i å fremme bærekraft? Skal man satse på å utvikle og implementere ny og grønnere teknologi, eller skal man utnytte eksisterende teknologi på en mer effektiv og ansvarlig måte?
  • Hvordan skal man ivareta de menneskelige ressursene i organisasjonen? Skal man legge til rette for et godt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, mangfold og inkludering, eller skal man fokusere på produktivitet, konkurranseevne og kostnadskontroll?
  • Hvordan skal selskapet engasjere seg i samfunnet rundt seg? Skal man bidra til å løse globale utfordringer som fattigdom, klimaendringer og menneskerettigheter, eller skal man konsentrere seg om å oppfylle lokale krav og forventninger?

Det stadig økende fokus på bærekraft vil føre til et utvidet perspektiv utover selskapets nytteverdi. Det betyr at styret må ta hensyn til hvordan selskapets aktiviteter påvirker miljøet, samfunnet og fremtidige generasjoner, samt hvordan det kan skape positive ringvirkninger og synergier mellom ulike mål og interesser.

Hva bør styret gjøre?

For å håndtere dilemmaene knyttet til bærekraft, må styret sikre at selskapet har:

  • En klar visjon og strategi for bærekraft som er forankret i selskapets formål, verdier og målsettinger.
  • En god dialog med de ulike interessentene som berøres av selskapets virksomhet.
  • En systematisk og transparent rapportering av selskapets bærekraftarbeid, utfordringer og muligheter, samt de tiltakene som iverksettes for å forbedre dem.
  • En kritisk og reflektert holdning til de valgene som tas, og vurdere de potensielle konsekvensene av dem på kort og lang sikt, samt de etiske dilemmaene som kan oppstå.
  • En lærende og innovativ kultur som fremmer kontinuerlig forbedring, eksperimentering og tilpasning i møte med endrede krav og forventninger.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.