Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Omtvistede krav som gjelder tilvirkningskontrakter skal oppgis i mva-meldingen først når kravet er avklart eller betalt.

Merverdiavgiften skal som hovedregel tidfestes til den termin salgsdokumentet er utstedt. Etter en endring i merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3 fra 1. januar 2023 skal omtvistede krav som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter, innrapporteres først når tvisten er avklart eller kravet er betalt. 

Hovedregel for tidfesting av merverdiavgift

Hovedregelen for tidfesting av merverdiavgift er at beløpet skal oppgis i mva-meldingen i den terminen fakturaen er utstedt. Dette forutsetter at fakturaen er rettidig fakturert etter bokføringsforskriftens regler. Det er i utgangspunktet uten betydning for tidfestingen av merverdiavgift om eller når varen eller tjenesten blir betalt. Innrapportert merverdiavgift forfaller til betaling samme dato som fristen for levering av mva-meldingen.

I bokføringsforskriften er det fastsatt særskilte regler for utstedelse av faktura for bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri. Hovedregelen er at faktura utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift, men det kan utsettes til arbeidet er fullført. Hvis det mottas delbetaling i samsvar med fremdriften, skal faktura utstedes for det mottatte beløpet.

Særregel for tilvirkningskontrakter

Etter Stortingets oppfatning ga regelen om at merverdiavgiften må innrapporteres når oppdraget er fullført ikke tilstrekkelig likviditetsmessig beskyttelse for bygge- og anleggsbransjen. Den særegne plikten i bygge- og anleggsbransjen til å fullføre oppdraget selv om det er uenighet rundt oppdraget og oppgjøret («hoppeplikten»), begrunnet en særlig ordning for omtvistede krav på dette området. Stortinget vedtok på denne bakgrunn en alternativ ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter. Merverdiavgiften skal innrapporteres i mva-meldingen først når tvisten er endelig avklart eller kravet er betalt. Ordningen gjelder generelt for alle bransjer, selv om den først og fremst vil treffe bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri. 

Tilvirkningskontrakter er kontrakter om å lage gjenstander, oppføre bygg mv. mot fast pris (ikke regningsarbeid) enten tilvirkeren er eier av objektet frem til levering eller bestilleren fortløpende blir eier. Rene tjenesteoppdrag faller utenfor begrepet tilvirkningskontrakt.

Omtvistede krav

At et krav ikke blir betalt av debitor innen en avtalt forfallsfrist, innebærer ikke i seg selv at kravet er omtvistet. Manglende betaling kan skyldes ren betalingsuvillighet eller manglende betalingsevne. Det er derfor satt et vilkår om at bestemmelsen bare gjelder hvor det objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget. Kravet om rimelig tvil innebærer ikke et krav om sannsynlighetsovervekt, men at grunnløse innsigelser er uten betydning.

Dersom det foreligger et interessefellesskap mellom leverandør og mottaker i en tilvirkningskontrakt, kan ikke bestemmelsen om utsatt tidfesting brukes.

Les mer om lovforslaget i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her!

Når skal merverdiavgiften oppgis i mva-meldingen

Hovedregelen er fortsatt at faktura skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering. Tilsvarende kan fakturering for tilvirkningskontrakter innenfor bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri utsettes til oppdraget er fullført. Særregelen gir derfor bare anvisning for når merverdiavgiften knyttet til omtvistede krav i tilvirkningskontrakter skal oppgis i mva-meldingen. Dette er den terminen tvisten er endelig avklart eller kravet er betalt. Dersom kreditor mottar betaling for et krav som er omtvistet, skal beløpet oppgis i mva-meldingen for den terminen betalingen foretas. 

Særregelen innebærer en plikt (skal-regel) til å anvende bestemmelsen for omtvistede krav knyttet til tilvirkningskontrakter, dersom vilkårene for øvrig foreligger. Det følger av dette at bestemmelsen også regulerer når debitor skal oppgi inngående merverdiavgift knyttet til omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter i mva-meldingen. Dersom debitor betaler et omtvistet krav, skal beløpet oppgis i mva-meldingen for den termin betalingen foretas. Dersom det ikke blir klarlagt at kravet er omtvistet før beløpet på merverdiavgift knyttet til det omtvistede kravet er oppgitt i mva-meldingen, kan det foretas korreksjon i inneværende termin. 

Ikrafttredelse

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2023. Den gjelder ikke omtvistede krav som er eller skulle vært oppgitt i skattemeldingen før 1. januar 2023.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.