Tilleggstjenester

Priser gjeldende fra 1. januar 2022. Alle priser er ekskl. mva

Type tjeneste
Pris
Informasjon

Signering

kr 15 pr. signering

Faktureres kvartalsvis etter forbruk.

Teknisk brukerstøtte

kr. 1250 pr.time

Gjelder brukerstøtte utover det som inngår i abonnementsprisen i henhold til lisensavtalen.
Faktureres ut fra faktisk medgått tid.

Datalagring

kr. 13 pr. GB/mnd

Gjelder datalagring (inkl. sikkerhetskopiering), utover det som inngår i abonnementsprisen ihht. lisensavtalen.
Faktureres ut fra faktisk forbrukt datamengde for lagrede dokumenter, pr. påbegynt GB.
Hvis grensen for avtalt lagringsmengde er nådd, og må avtale om økt lagringsmengde bekreftes av kunde.

Sticos Descartes:

Lesetilgang
3 mnd.: kr. 990
6 mnd.: kr. 2990
12 mnd.: kr. 4790

For tilgang til Sticos Descartes etter avsluttning av avtale og i løpet av perioden for datalagring beskrevet i lisensavtale §13

Access to Sticos Descartes after termination of license agreement and during the storage period described in the license agreement §13 . Prices are in NOK.