Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Finansiell bistand til erverv av aksjer

- rådgiver i Sticos

Et selskap kan på visse vilkår gi lån eller stille sikkerhet i forbindelse med en tredjepersons erverv av aksjer i selskapet. Finansiell bistand kan kun gis innenfor rammene av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter aksjeloven (fri egenkapital).

Konsernunntak

Et selskap kan kun yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med en tredjepersons erverv av aksjer i selskapet så lenge beløpet er innenfor fri egenkapital. Her er det imidlertid et konsernunntak som medfører at denne begrensningen ikke gjelder dersom selskapet og erverver inngår i samme konsern, eller kjøpet av aksjene medfører at det dannes et konsern. Ved oppkjøp av et selskap, er det derfor åpning for at selskapet kan gi lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erververs kjøp av aksjer i selskapet. 

Redegjørelse og erklæring fra styret

Styret skal i forbindelse med kreditt eller annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet, avgi en erklæring om at det er i selskapets interesse å yte bistanden, og at kravet til forsvarlig egenkapital etter aksjeloven § 3-4 vil være oppfylt. Denne erklæringen kommer i tillegg til kravet om at styret skal utarbeide redegjørelse. Redegjørelsen og erklæringen skal dateres og signeres av samtlige styremedlemmer, med unntak av styremedlemmer som var inhabile. Redegjørelsen og erklæringen skal etter generalforsamlingen sendes til Foretaksregisteret, før bistanden kan ytes.

LES OGSÅ: Mange styremedlemmer er ikke klar over ansvaret det medfører

Ikke særskilt krav om sikkerhet

Det er ikke et særskilt krav om at det må stilles sikkerhet hvis selskapet skal yte lån i forbindelse med tredjepersons erverv av aksjer i selskapet. Det er imidlertid krav om at selskapets bistand skal ytes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Hvorvidt det må stilles sikkerhet eller ikke avhenger derfor av om dette er nødvendig for at vilkåret om «vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper» kan sies å være oppfylt.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.