Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Bindende forhåndsuttalelse - bli bedre kjent med ordningen

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

En bindende forhåndsuttalelse omtales vanligvis som en «BFU» og er et kjent begrep for den som jobber med skatte- og avgiftsspørsmål. Men hva innebærer egentlig en slik uttalelse og når kan du be om det?

Vi har valgt ut noen spørsmål og svar for å gi deg bedre innsikt i ordningen, slik at du lettere skal kunne vurdere om det kan være aktuelt for dine klienter. 

Hva er en bindende forhåndsuttalelse? 

I tillegg til at skattemyndighetene har en alminnelig veiledningsplikt overfor skattepliktige, kan skattepliktige be skattemyndighetene om en skriftlig uttalelse om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av en planlagt disposisjon. 

Den som får en slik uttalelse, kan kreve at denne blir lagt til grunn ved skattefastsettingen. Skattemyndighetene vil da være bundet av uttalelsen. En slik avklaring vil gi skattepliktige større forutsigbarhet ved fremtidige disposisjoner. Det kan f.eks. være aktuelt i forbindelse med ulike kjøp, salg og omorganiseringer hvor man ønsker å få klarlagt den skatte- og avgiftsmessige betydningen dersom disposisjonen gjennomføres på en bestemt måte. 

Skattepliktige kan la være å påberope seg uttalelsen. Skatte- og avgiftsspørsmålet vil da bli vurdert på vanlig måte ved fastsettingen. 

Det er viktig å være klar over at uttalelsen bare har bindende virkning dersom disposisjonen er besluttet og iverksatt innen tre år etter utgangen av det året uttalelsen ble avgitt. 

Videre er det naturligvis en forutsetning for bindende virkning at disposisjonen skjer i tråd med beskrivelsen i uttalelsen, og det kan heller ikke ha skjedd regelverksendringer som påvirker spørsmålet som er avgjort. 

Hvem kan be om det? 

Alle skattepliktige kan be om en bindende forhåndsuttalelse. 

Advokat, revisor, regnskapsfører eller andre som opptrer som fullmektig, kan sende forespørsel på vegne av sin klient. 

Hva kan det avgis bindende forhåndsuttalelse om? 

Det kan avgis bindende forhåndsuttalelse innen alle områder som omfattes av skatteforvaltningsloven. 

Dette betyr at det kan det gis bindende forhåndsuttalelser som gjelder formues- og inntektsskatt, trygdeavgift, svalbardskatt, Jan Mayen-skatt, artistskatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, merverdiavgiftskompensasjon, særavgifter og motorkjøretøyavgifter. 

Uttalelsen kan bare gjelde:  

 • skattepliktiges egne skatte- og avgiftsforhold
 • norsk skatte- og avgiftslovgivning (inkl. svalbardskatt) 
 • fremtidige rettsspørsmål i forbindelse med en konkret planlagt disposisjon før den igangsettes 

Sistnevnte kulepunkt innebærer at det ikke kan gis uttalelse om hypotetiske problemstillinger eller alternative fremgangsmåter. 

Det kan heller ikke avgis uttalelse som gjelder verdsetting, bevisvurdering eller andre skjønnsmessige vurderinger. 

Hva må forespørselen inneholde? 

Forespørselen om bindende forhåndsuttalelse må være skriftlig og inneholde følgende: 

 • navn, adresse og organisasjonsnummer/fødselsnummer 
 • en klar beskrivelse av den konkrete disposisjonen som er planlagt
 • angivelse av sannsynlig tidspunkt for gjennomføring 

Det bør også legges ved bekreftelse på at gebyr er innbetalt. 

I tillegg følger det av skatteforvaltningsforskriften § 6-1-4 at det i noen tilfeller skal gis opplysninger om tilknyttede personer og selskaper. 

Dersom forespørselen ikke oppfyller vilkårene, kan den bli avvist av skattemyndighetene. 

Mer om regelverket rundt bindende forhåndsuttalelser finner du i Sticos Oppslag.
Er du ikke kunde, registerer deg her for å prøve gratis i 7 dager. 

Hva koster det? 

Det må betales et gebyr når man ber om en bindende forhåndsuttalelse. Følgende satser gjelder i 2021: 

 • Lønnstakere, pensjonister og deres bo: kr 599 (halvt rettsgebyr) 
 • Andre fysiske personer og enkeltpersonforetak: kr 2398 (to rettsgebyr)
 • Små foretak: kr 9592 (åtte rettsgebyr) 
 • Uttalelse fra Oljeskattekontoret: kr 29 975 (25 rettsgebyr) 
 • Andre: kr 17 985 (15 rettsgebyr) 

Hvor lang er saksbehandlingstiden? 

Saksbehandlingstiden er vanligvis ca. fire uker. Komplekse saker eller saker av prinsipiell betydning, kan kreve lenger saksbehandlingstid, men normalt ikke mer enn tre måneder. 

Det bemerkes at saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt fullstendig forespørsel er fremsatt. Dette er når skattepliktige har gitt alle nødvendige opplysninger og betalt gebyr. 

Kan uttalelsen påklages? 

Dersom skattepliktige er uenig i forhåndsuttalelsen, kan uttalelsen påklages etter de samme regler som gjelder for klage på enkeltvedtak. 

Det er ikke mulig å påklage skattemyndighetenes beslutning om ikke å avgi uttalelse.

Hva om vilkårene for å avgi bindende forhåndsuttalelse ikke er oppfylt?

Dersom det av ulike grunner ikke kan avgis bindende forhåndsuttalelse, vil skattemyndighetene ofte kunne gi en veiledende uttalelse om de samme spørsmålene. 

En veiledende uttalelse er ikke bindende og skaper dermed ikke den samme forutsigbarheten, men den gir uttrykk for skattemyndighetenes syn og vil i praksis som regel bli lagt til grunn ved skattleggingen. Det skal ikke betales gebyr for en veiledende uttalelse. 

Når det gjelder disposisjoner som allerede er gjennomført, og man er usikker på hva som er riktig skatte- og avgiftsmessig behandling, bør skattemyndighetene gis opplysninger om dette i vedlegg til skattemeldingen. På denne måten slipper man tilleggsskatt dersom skattemyndighetene er uenig og endrer fastsettingen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.