Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Bundne midler

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Det er viktig å vite forskjellen på bundne midler og frie midler når man skal se på økonomiske midler avsatt i drifts- og investeringsregnskapet.

Egenkapitalens fondsdel representerer økonomiske midler avsatt i drifts- og investeringsregnskapet, samt regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i driftsregnskapet og udekket/udisponert i investeringsregnskapet (omtales også som interne finansieringstransaksjoner).

Skillet mellom bundne midler og frie midler

De avsatte midlene klassifiseres i bundne og ubundne fond, hvor midler avsatt til bundne fond er øremerket til et bestemt formål av andre enn kommunen selv eller som følge av bestemmelser i lov og forskrift.

Vilkårene, gitt i lov, forskrift eller avtale, knyttet til midlene på bundne fond innebærer en økonomisk forpliktelse for kommunen til å utføre den aktiviteten avsetningen var betinget av. Slike forpliktelser representerer imidlertid ikke en gjeld til giver. Bundne fond klassifiseres som egenkapital. 

Bundne fond må forstås som avsetninger som er begrunnet i medhold av lov, forskrift eller avtale og som er reservert særskilte formål. 

Avsetninger som ikke er begrunnet i medhold av lov, forskrift eller avtale er da å anse som frie fond.

Selvkost midler

Når det gjelder selvkost skal overskudd avsettes til bundne driftsfond. Det skal være adskilte bundne driftsfond. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og forurensningsforskriften kapittel 16 regulerer vann - og kloakkgebyrer. I kommentarene til forurensningsforskriften kapittel 16 går det fram at det skilles mellom gebyr for vann og gebyr for avløp på grunnlag av kommunens kostnader forbundet med hver av disse sektorene. Forurensningsloven §§ 26 og 34 regulerer henholdsvis gebyrer for tømming av slam (septik) og gebyrer for avfall. Gebyrinntekter som ikke har gått med til dekning av utgifter på det enkelte gebyrområde må da avsettes og tilføres til det samme gebyrområdet. 

Dersom man får et underskudd på selvkost-områdene og man ikke har selvkostfond, må dette fremkomme som en del av kommunens regnskapsmessige merforbruk, så fremt kommunen i regnskapsåret ikke har andre tilstrekkelige merinntekter i året. Det er med andre ord ikke lov å operere med negative selvkostfond. Dette fremkommer i brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkesmannen i Troms 9.02.2009. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.