Hopp til innhold

Fått tvangsmulkt? Les om klagemulighetene her

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Skattytere som ikke leverer skattemeldingen innen fristen, vil få brev med varsel og betinget vedtak om tvangsmulkt. Her er klagemulighetene som finnes.

Skattytere som ikke leverer skattemeldingen innen fristen, vil få brev med varsel og betinget vedtak om tvangsmulkt. I brevet er det oppgitt en ny frist, og skattemeldingen må leveres innen denne fristen for at tvangsmulkt skal unngås.

I denne artikkelen ser vi på klagemulighetene, og hva som skal til for at ilagt tvangsmulkt skal bli frafalt. I tillegg omtaler vi den skattemessige behandlingen av betalt tvangsmulkt, samt mulighetene for å få dekket sakskostnader knyttet til klagen.

Hva er tvangsmulkt?

Tvangsmulkt er en pengebot som kan ilegges av skattemyndighetene. Hensikten er å skape et oppfyllelsespress.

Tvangsmulkten utgjør kr 611,50 per dag, begrenset oppad til kr 12 230.

Klageadgang og klagefrist

Vedtak om tvangsmulkt kan påklages. Klagefristen er som hovedregel seks uker.

Selv om klagefristen har utløpt, kan skattekontoret behandle klagen dersom særlige grunner tilsier det. Ved denne vurderingen vil det bli lagt vekt på klagerens forhold, tiden som har gått, spørsmålets betydning og sakens opplysning. 

Klagen kan ikke tas inn under behandling dersom det har gått mer enn 1 år siden vedtaket ble truffet. Frafall av tvangsmulkt krever i slike tilfeller at skattekontoret tar opp saken på eget initiativ.

Må man betale tvangsmulkten når vedtaket er påklaget?

Ja, selv om skattyteren har klaget på vedtaket om tvangsmulkt, må tvangsmulkten betales. Man gis altså ikke utsatt betalingsfrist ved å klage på vedtaket. Dersom man får medhold i klagen, vil innbetalt tvangsmulkt tilbakebetales.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du finner svar på dine problemstillinger, og har i tillegg gratis tilgang til vår fagsupport. Prøv gratis her!

I hvilke tilfeller kan tvangsmulkten frafalles?

For at skattemyndighetene skal frafalle ilagt tvangsmulkt, kreves det at det foreligger særlige grunner. Det betyr med andre ord at det er høy terskel for at skattyteren skal få medhold i sin klage. Klagen avgjøres etter en samlet vurdering av ulike momenter. 

Nedenfor har vi valgt ut noen vanlige tilfeller og omtalt hvordan ulike momenter har blitt vektlagt i forvaltningspraksis.

Aktsom og lojal skattyter

Dersom skattyteren har hatt god leveringshistorikk, vil dette være et moment som taler i skattyterens favør. Motsatt vil det tale i skattyterens disfavør dersom vedkommende har dårlig leveringshistorikk.

Datatrøbbel

Dersom det kan dokumenteres at innlevering var umulig på grunn av tekniske problemer i Altinn, skal tvangsmulkten frafalles. 

Dette gjelder ikke der problemene skyldes datafeil hos skattyteren. Unntak kan tenkes dersom det er snakk om akutte problemer i egne systemer, men frafallet vil da være begrenset til den tid det tok å rette opp i de tekniske problemene.

Slettet og opphørt virksomhet

Dersom virksomheten er slettet før skattleggingsperioden, skal det ikke ilegges tvangsmulkt. Er det likevel ilagt tvangsmulkt, skal denne frafalles. Det samme gjelder virksomhet som er opphørt, og hvor virksomheten ikke har vært registrert i Enhetsregisteret.

Er virksomheten slettet/opphørt innenfor skattleggingsperioden, frafalles som hovedregel ikke ilagt tvangsmulkt.

Nyoppstartet virksomhet

Er virksomheten nyoppstartet og det er første gang skattemelding skal leveres, vil tvangsmulkten vanligvis frafalles dersom skattemeldingen er levert på tidspunktet klagen vurderes.

Manglende innlevering skyldes regnskapsfører/revisor

Selv om det er regnskapsfører eller revisor har påtatt seg ansvaret med å levere skattemeldingen for skattyteren, gir ikke dette grunnlag for frafall av tvangsmulkt. Skattyteren identifiseres altså med sine oppdragstakere.

Har søkt bistand hos Skatteetaten

Har skattyteren søkt bistand hos skattemyndighetene i forbindelse med levering av skattemeldingen, vil det som regel ikke ilegges tvangsmulkt inntil saken er avklart. 

Sykdom

Er sykdom årsaken til at skattemeldingen ikke ble levert innen fristen, forutsetter frafall av tvangsmulkt at sykdommen er akutt og alvorlig, samt at det er årsakssammenheng mellom sykdommen og den manglende innleveringen. For psykisk sykdom er det ikke noe krav om at sykdommen har inntrådt akutt.

Skattyter vil kunne bli bedt om å dokumentere sykdommen.

Når det gjelder sykdom hos medhjelpere og nærstående, frafalles som regel ikke tvangsmulkt, men det kan være et moment i en helhetsvurdering dersom sykdommen er akutt.

Ikke oppdatert kontaktinformasjon

I noen tilfeller oppdager ikke skattyter at det er ilagt tvangsmulkt før faktura for innbetaling mottas. Dette skyldes vanligvis at kontaktinformasjonen som ligger inne i Altinn ikke er oppdatert. Det er skattyteren som bærer risikoen for dette. Tvangsmulkt frafalles derfor ikke, med mindre det har vært tilnærmet umulig for skattyteren å oppdatere kontaktinformasjonen.

Konkurs og tvangsoppløsning

Tvangsmulkt frafalles hvis virksomheten gikk konkurs eller ble tvangsoppløst før sluttkrav ble etablert. Sluttkrav etableres ved levering av skattemelding eller idet maksbeløpet nås. Går virksomheten konkurs eller blir tvangsoppløst etter at endelig krav om tvangsmulkt er etablert, frafalles ikke tvangsmulkten.

Dårlig økonomi

Tvangsmulkt frafalles ikke på bakgrunn av at skattyteren har dårlig økonomi.

Kan det kreves dekning av sakskostnader?

Dersom skattemyndighetene frafaller ilagt tvangsmulkt, kan det gis dekning av sakskostnader som har påløpt som ledd i arbeidet med å få vedtaket omgjort. 

Det er en forutsetning at endringsvedtaket ikke skyldes skattyterens egne forhold eller forhold utenfor skattyterens og skattemyndighetenes kontroll. Også andre særlige forhold kan medføre at sakskostnadene ikke dekkes.

Gis det skattemessig fradrag for betalt tvangsmulkt?

Det foreligger skattemessig fradragsrett for tvangsmulkt. Dette gjelder også for oppdragstakere som betaler tvangsmulkt for oppdragsgiveren sin.

Begrunnelsen for dette er at tvangsmulkten ikke anses for å ha overveiende straffelignende karakter.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.