Hopp til innhold

Feil i tidligere årsregnskap – hva nå?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Det hender selvfølgelig at det kan bli feil i regnskapene. Kanskje blir det ikke oppdaget før regnskapet er godkjent og sendt inn. Hvilke konsekvenser kan det få? Må regnskapet for fjoråret korrigeres eller kan det føres i årets regnskap, og i tilfelle hvordan?

Det er mye som skal på plass i et årsoppgjør. Det er menneskelig at noe kan bli feil.

Feilene kan være forskjellig, og vil i hovedsak kunne deles inn i:

  • Feil klassifisering i balansen: Påvirker totalkapital og kan være av betydning for beregning av nøkkeltall

  • Feil i balanseposter: Vil påvirke resultatet

  • Feil klassifisering i resultat: Kan ha betydning for analyser av regnskapet

  • Feil i merverdiavgiftsberegningen: Påvirker mva-melding samt resultat og balanse

  • Feil i skatteberegningen: Påvirker skatteskjema, skatteverdier og betalbar skatt

Når feilen oppdages må det gjøres en vurdering av om den kan få konsekvenser for brukeren av regnskapet. Vi kommer raskt over på spørsmålet om feilen er vesentlig. Og vi må skille på konkrete feil og estimatendringer i denne sammenheng.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap. Prøv gratis her!

Hva er vesentlige feil?

Revisor setter alltid sin vesentlighetsgrense før revisjon av regnskapet. Det er sjelden at regnskapsførere eller ledelse i selskapet gjøre det samme. Det bør være et mye mer bevisst forhold til vesentlighetsprinsippet enn det mange praktiserer i dag. Det vil gjøre det enklere ved regnskapsrapportering og ved vurdering av konsekvensene av feil som oppdages. Revisor vil kunne oppdage feil og allikevel avgi en ren beretning, fordi feilene er under revisors vesentlighetsgrense.

Vesentlige feil er feil som kan gjøre at bruker av regnskapet tar en annen og dermed feil beslutning. Som oftest vil det gjelde feil i balanseposter som har effekt på resultatet. Det vil være en lavere vesentlighetsgrense for feil som medfører for lite beregnet skatt og avgift.

Estimatendring

En del poster må vurderes etter beste estimat. Eksempler på estimat er avskrivning av driftsmidler (avskrivningssatser), avsetninger til forpliktelser, virkelig verdi av immaterielle eiendeler, avsetning for tapsrisiko. Forutsetningene for beregningene kan endre seg, og det kan da gjøres en endring av estimatet. For eksempel kan antatt levetid av et driftsmiddel endre seg og man gjøre en estimatendring. Tidligere års avskrivninger reverseres og effekten av estimatendringen påvirker resultatet fremover i tid. En slik estimatendring er ikke det samme som feil i tidligere års regnskap. Regnskapet er avlagt etter beste estimat. Effekten av en estimatendring skal føres via resultatet. I tillegg må det alltid opplyses om det i note, slik at bruker av regnskapet er klar over endringen, og hvordan det påvirker resultatet.

Hvordan behandle tidligere feil

Vi kan se for oss 3 alternativer:

Hensynta feilen i årets regnskap – føres via egenkapitalen eller resultatet
Regnskapslovens bestemmelse er at tidligere års feil skal føres direkte mot egenkapitalen. Små foretak kan velge å resultatføre.

I tillegg har vi en egen regnskapsstandard som omtaler forholdet, NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster. Her presiseres det at det er bare vesentlige feil som skal føres direkte mot egenkapitalen og det vil forekomme i svært få tilfeller. Det normale vil derfor være å resultatføre. Med vesentlige feil i denne sammenhengen menes feil som ikke vil gi et riktig bilde av virksomheten for inneværende år.

Korrigering av feil i tidligere årsregnskap som er ført mot egenkapitalen krever endring av sammenligningstall. Det må opplyses om feilen i note, med forklaring på hva feilen består i.

Det må vurderes om skatteskjema bør endres som følge av feilen. Påvirkes skatteberegningen i vesentlig grad bør det sendes inn nye. Det vil igjen påvirke skattekostnaden for inneværende år.

Endring i skatteskjema eller mva-melding for tidligere år
Skatteetaten kan kreve endring av fastsetting og oppdager man feil i mva-behandlingen må det sendes tilleggs- eller endringsmelding for den terminen det gjelder. Regnskapsmessig vil man korrigere feil i inneværende regnskapsperiode. Oppdages feil i skatteskjema, og dermed feil i skatteberegningen, vil det bli sendt inn nye skjema og selskapet mottar nytt skatteoppgjør. Det vil påvirke skattekostnaden for inneværende år. Feil i tidligere års skattekostnad skal fremgå av skattenoten.

Fjorårets regnskap endres og sendes inn på nytt
Hvis feilen er av så vesentlig karakter at beslutningstaker vil kunne ta en feil beslutning på grunnlag av regnskapet, bør regnskapet endres, godkjennes og sendes inn på nytt. Som sagt snakker vi her om store feil, så denne situasjonen vil sjelden forekomme.

Nye skatteskjema må sendes inn. Skattyter har rett til å be om endret fastsetting når feil oppdages.

Konklusjon

Det er sjelden det oppdages så vesentlige feil at innsendt årsregnskap må endres. På grunn av regnskapslovens ordlyd konkluderer mange med at feil i tidligere års regnskap skal føres direkte mot egenkapitalen. Det er imidlertid unntaksvis. Det vil som oftest være føring over resultatet som er riktig løsning, fordi feilene ikke vil være vesentlige i denne sammenheng. De påvirker ikke regnskapet i så stor grad at bruker ville tatt en feil beslutning eller at det blir feil bilde av virksomheten for inneværende år.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev