Hopp til innhold

Firmabil - ofte stilte spørsmål og svar

- rådgiver i Sticos

Kan arbeidsgiver dekke strømutgiftene for en ansatt som lader firmabilen hjemme ? Og hva skjer dersom en ansatt låner arbeidsgivers bil i ferien? Det er mange ulike spørsmål som dukker opp når det er snakk om firmabil, og her får du svar på noen av dem.

Arbeidsgivers bil har flere brukere

Vi har en personbil i vårt firma som de ansatte står fritt til å bruke ved behov, både i jobbsammenheng og privat. Vi er et lite firma med kun 5 ansatte. Vil dette utløse noen skatteplikt for de ansatte?

Privat bruk av arbeidsgivers bil er skattepliktig for de ansatte etter sjablongreglene for fri bil. Dersom flere ansatte bruker samme bil, må den skattepliktige fordelen fordeles forholdsmessig etter den enkeltes disponering. Bruker de ansatte bilen omtrent like mye privat, vil dermed den skattepliktige fordelen pr. ansatt være den totale fordelen etter sjablongen delt på 5. I slike tilfeller hvor flere har tilgang til å bruke bilen privat, vil det normalt ikke godtas at bilen har stått udisponert av alle brukere samtidig deler av året. Det finnes imidlertid unntak ved sporadisk privat bruk.

Med Sticos Oppslag får du full oversikt over lover og bestemmelser rundt bruk av firmabil. Prøv Sticos Oppslag gratis i 7 dager. 

Dekke strømutgifter til el-bil?

Vi har en ansatt som lurer på om vi som arbeidsgiver kan dekke hans strømutgifter i forbindelse med at han lader el-bilen (firmabilen) hjemme?

Ja, når det er snakk om firmabil, kan strømutgiftene dekkes uten at det medfører noen form for ekstra beskatning ut over den vanlige firmabilbeskatningen. Det er selvsagt en forutsetning at arbeidstakeren sannsynliggjør/dokumenterer at strømutgiftene kun er knyttet til lading av firmabilen, f.eks. ved egen strømmåler eller faktisk økning i strømutgiftene basert på strømforbruk før og etter firmabilen. Skattyter må altså sannsynliggjøre overfor arbeidsgiver at dekningen skyldes firmabilen og ikke økt strømforbruk generelt på grunn av for eksempel familieforøkelse, nye varmekabler e.l., på en slik måte at arbeidsgiver ikke har grunn til å tvile på dette. Alternativt kan arbeidstaker lage en utgiftsoppgave over strømkostnadene ved lading av el-bilen hvor det fremkommer pris pr. kWh, hvor mange kWh som brukes ved lading og antall ladinger hjemme.

Beregnet fordel som framkommer etter sjablongregelen omfatter all privat bruk av bilen, også bilkostnader pådratt i forbindelse med privat bruk av bilen, som kostnader til strøm, reparasjoner, assistanse ved havari etc. Det har ingen betydning om det er skatteyter selv, hans ektefelle, barn eller andre som har pådratt seg kostnaden.

Ansatt leier bil fra arbeidsgiver

Firmaet vårt leaser en bil for en av våre ansatte. Dette på grunn av at vi som firma fikk en bedre avtale i forhold til om han skulle leaset denne bilen som privatperson. Den ansatte dekker alle leasingkostnadene selv. Han har ikke bruk for bilen i yrket, så dette blir vel ikke skattepliktig for han? Eller vil differansen mellom hva det ville kostet den ansatte å lease bilen selv og det vi betaler anses som en skattepliktig fordel?

Jeg forstår at det kan være fristende å inngå en slik avtale, og tanken bak er god, men dette vil ikke være særlig gunstig for den ansatte. Man skulle kanskje tro at det var nok å skattlegge arbeidstakeren for differansen mellom hva han måtte betale selv og hva firmaet faktisk betaler, men slik er det ikke.

I og med at det er arbeidsgiver som leaser bilen, vil det også være arbeidsgiver som stiller bilen til disposisjon for arbeidstakeren. Og når en arbeidstaker disponerer arbeidsgiverens bil, skal den ansatte skattlegges etter standardregelen for fri bil. Selv om reglene gjelder privat bruk av arbeidsgivers bil, innebærer ikke det at det kun gjelder i de tilfellene der arbeidsgiver faktisk eier bilen. Det gjelder også når arbeidsgiver leaser bilen.

At arbeidstakeren betaler alle leasingkostnadene, påvirker verken skatteplikten eller fastsettingen av fordelen. Tilsvarende gjelder når arbeidstaker selv dekker hele eller deler av bilkostnadene, f.eks. bensin. Egenbetaling reduserer altså ikke fordelsbeskatningen. Dette betyr at selv om den ansatte helt eller delvis dekker kostnadene på bilen som blir stilt til disposisjon, skal fordelsbeskatning skje etter standardregelen.

Det er altså ikke differansen mellom hva det ville kostet arbeidstakeren å lease bilen selv og det firmaet må betale som blir skattepliktig fordel for den ansatte. Arbeidstakeren vil i et slikt tilfelle bli skattlagt fullt ut for firmabil samtidig som han må betale alle kostnader selv. Dette vil derfor være en veldig ugunstig avtale for arbeidstakeren.

Du finner alltid oppdatert regelverk i Sticos Oppslag
Oppslagsverket for deg som jobber med økonomi, personal og ledelse.

Sporadisk bruk av arbeidsgivers bil

Vi har en ansatt som ønsker å låne kassebilen til firmaet for å dra på hytta i påsken. Kan han gjøre det uten å bli fordelsbeskattet for firmabil?

Sporadisk privat bruk av arbeidsgivers bil vil være skattefritt gitt at visse vilkår er oppfylt. For å komme innenfor regelverket om sporadisk bruk av arbeidsgivers bil kan arbeidstakeren maksimalt benytte bilen 10 kalenderdager i løpet av inntektsåret og kjøre maksimalt 1000 km. Grensen på 10 kalenderdager gjelder fra bilen hentes hos arbeidsgiver til den leveres tilbake. Det har altså ikke noe å si at bilen står parkert ved hytta hele eller mesteparten av påska.

For en ansatt som i dette tilfellet låner arbeidsgivers bil i påska er det dermed avgjørende om han låner bilen hele påska, det vil si fra palmehelga, eller om han bare låner bilen for deler av påska, for eksempel selve påskehelga. I det første tilfellet vil han sannsynligvis overskride antall dager og vil dermed måtte skattlegges for firmabil. Forutsetter her at hytta ikke er lengre unna at han kommer under 1000 km totalt. For å dokumentere at det er sporadisk bruk vil vi i tillegg anbefale at det føres kjørebok, selv om dette ikke er et lovpålagt krav i slike tilfeller.

Parkeringsbot

Vi er et elektrikerfirma der våre ansatte bruker våre biler i arbeidstiden. På grunn av et hasteoppdrag måtte en av våre ansatte parkere ulovlig og fikk selvfølgelig bot. Hvordan skal vi behandle denne?

Når det gjelder bøter skiller man på om det er bøter med overveiende straffelignende karakter eller ikke. Overveiende straffelignende karakter vil for eksempel være ulovlig stans/parkering på offentlig vei, mens bøter av ikke overveiende straffelignende karakter vil være tilleggsavgift som skyldes manglende betaling eller overskridelse av parkeringstiden på parkeringsplassen.

Er dette en bot som skyldes ulovlig parkering, vil dette være overveiende straffelignende karakter. Dekker arbeidsgiver denne boten blir dette skattepliktig for den ansatte, selv om den ulovlige parkeringen er utført for å øke inntektene i yrket. Er det imidlertid en bot som skyldes manglende betaling, og arbeidsgiver dekker den, utløser ikke det noen skatteplikt for den ansatte.

Bytte metode for yrkesbil

Vi er et elektrikerfirma og alle våre faste ansatte har firmabil, varebiler klasse 2. Det er installert elektronisk kjørebok i bilene, men vi har likevel skattlagt de ansatte etter sjablongmetoden med redusert standardfordel. Flere av de ansatte synes det er urimelig mye skatt, og vi vurderer derfor å endre metode til individuell verdsettelse for disse. Kan vi endre dette med virkning fra januar i år?

For å kunne benytte individuell verdsettelse, er det et vilkår at all kjøring dokumenteres med elektronisk kjørebok, dvs. at total kjørelengde, både i yrke og privat, må fremkomme. Samlet kjørelengde for yrkeskjøringen må videre dokumenteres i henhold til legitimasjonskravene for yrkeskjøring. I tillegg må kjøreboken administreres av arbeidsgiver. Differansen mellom total kjørelengde og dokumentert yrkeskjøring anses som privat, og den private fordelen skal innrapporteres på a-meldingen hver måned.

I utgangspunktet er arbeidsgiver bundet av valgt metode ved begynnelsen av året for beregning av skattepliktig fordel for yrkesbiler. Skattedirektoratet har imidlertid løsnet litt på dette, og har åpnet for at arbeidsgivere som installerer elektronisk kjørebok i løpet av året, kan endre metode for fordelsbeskatningen.

Vi mener at endringsadgangen også må gjelde i dette tilfellet. Er vilkårene for å benytte individuell verdsettelse oppfylt fra januar i år, kan dere korrigere fordelsbeskatningen de månedene det gjelder. Hvis vilkårene ikke var oppfylt fra begynnelsen av året, kan endringen først skje fra og med den første hele måned vilkårene er oppfylt

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.