Forsikringsoppgjør og merverdiavgiftskompensasjon ved skade på kjøretøy

Forsikringsoppgjør og merverdiavgiftskompensasjon ved skade på kjøretøy

Ved forsikringsoppgjør for skader på kommunens kjøretøyer er det viktig at dokumentasjonskravene blir fulgt slik at merverdiavgiften på reparasjonen ikke blir en endelig kostnad i de tilfellene kommunen har rett til kompensasjon.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

I forsikringstilfeller kan faktureringen av reparasjonsarbeidet fra verkstedet foregå på ulike måter. Verkstedet driver avgiftspliktig virksomhet, og de må uansett fakturere sine tjenester med merverdiavgift. Forsikringsselskapet driver på sin side en unntatt virksomhet og vil derfor normalt ikke ha fradragsrett.

Uansett fremgangsmåte vil kommunens rett til kompensasjon være betinget av at salgsdokumentet fra verkstedet er utstedt til kommunen. Dette gjelder uavhengig av om kommunen er skadelidt eller skadevolder.

Ved skade på kommunens egne kjøretøy vil retten til kompensasjon også være avhengig av type kjøretøy skaden gjelder. Ved skade på tredjemanns kjøretøy er dette uten betydning.

Skade på kommunens egne kjøretøy

Varebil klasse 2 eller lastebil
Ved skade som gjelder varebil klasse 2 eller lastebiler foreligger det rett til kompensasjon for merverdiavgiften på reparasjonskostnadene. Kommunen må imidlertid sørge for at fakturaen fra verkstedet stiles til kommunen. Hvis fakturaen sendes fra verkstedet direkte til kommunen, vil verkstedet trekke ut den andelen som skal dekkes av forsikringsselskapet, og sende faktura for dette direkte til selskapet. Kommunen krever kompensasjon med bakgrunn i fakturaen de mottar fra verkstedet.

Om faktura fra verkstedet sendes direkte til forsikringsselskapet, må fakturaen likevel stiles til kommunen, for at kommunen skal kunne oppnå kompensasjon.

Personbiler eller varebil klasse 1
En kommune vil som hovedregel ikke ha rett til kompensasjon for merverdiavgift på kostnader som gjelder personbiler og varebil klasse 1. Ved skader som gjelder slike kjøretøy vil derfor merverdiavgiften anses som en kostnad for kommunen. Forsikringsselskapet må derfor også dekke denne delen av kostnaden i sitt oppgjør med kommunen.

Skade på tredjemanns kjøretøy

Kommunen vil ha rett til kompensasjon for merverdiavgift på reparasjon som gjelder tredjemanns kjøretøy. Forutsetningen er at skaden har oppstått under utførelse av kommunal virksomhet. Dette kan f.eks. være en ansatt i kommunen som under et tjenesteoppdrag skader en privatpersons kjøretøy.

Rett til kompensasjon gjelder også om tredjemanns kjøretøy er en personbil. Det er en forutsetning for kompensasjon at faktura for reparasjonsarbeidet er stilet til kommunen (skadevolder).

Når det gjelder eventuell skade som oppstår på kommunens eget kjøretøy vil rett til kompensasjon være betinget av at kjøretøyet ikke er et personkjøretøy.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA