Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Ikke rett til full kompensasjon for merverdiavgift for 11.2-virksomheter

- Bernt er advokat og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Kommunal virksomhet som i hovedsak dekker egne behov vil i begrenset utstrekning drive virksomhet som omfattes av registrerings- og avgiftsplikten etter merverdiavgiftsloven. Slike virksomheter vil være omfattet av merverdiavgiftskompensasjonsloven. Spørsmålet er om det kan kreves full kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til driftsmidler og løpende driftskostnader.

En kommune er på lik linje med private virksomheter registrerings- og avgiftspliktig når den omsetter varer og tjenester. For kommunal aktivitet som i hovedsak har til formål å tilgodese egne behov vil avgiftsplikten være begrenset. Det skal kun beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester til andre. Ved levering internt i kommunen skal det som hovedregel ikke beregnes merverdiavgift. Slike virksomheter er tradisjonelt blitt benevnt som 11.2 – virksomheter.

Sticos Oppslag Kommune gjør komplisert regelverk enkelt og forståelig, og er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, merverdiavgift, lønn og personal

Begrenset fradragsrett

Et særtrekk ved 11.2 – virksomheter er at de har svært begrenset fradragsrett. Det foreligger kun rett til fradrag for inngående avgift på varer og tjenester som anskaffes og omsettes med beregning av merverdiavgift.

Det er ikke fradragsrett for inngående avgift på kostnader til driftsmidler og øvrige driftskostnader. Dette gjelder selv om disse helt eller delvis er til bruk i den avgiftspliktige delen av aktiviteten.

Rett til kompensasjon

Ved innføring av merverdiavgiftskompensasjonsloven i 2004 ble det forutsatt at 11.2 – virksomheter skulle omfattes av retten til kompensasjon. I forarbeidene til loven uttales:

«for kommunale enheter som er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 11 annet ledd, det vil si virksomheter som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov, forutsetter departementet at den generelle kompensasjonsordningen skal gjelde for den delen av enhetens virksomhet som ikke gir rett til fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser»

Skattedirektoratet har i brev av 16. august 2019 uttalt at 11.2 – virksomheter omfattes av retten av kompensasjon. Det presiseres imidlertid at retten er begrenset til bruk i kompensasjonsberettiget aktivitet. Bruk i den avgiftspliktige delen av aktiviteten gir ikke rett til kompensasjon.

Utgjør bruken av et driftsmiddel i den avgiftspliktige aktiviteten over 5 %, vil kommunen verken ha rett til kompensasjon eller fradragsrett for denne bruken.  

Det kan stilles spørsmål om dette er en utilsiktet konsekvens for 11.2 – virksomheter. Det vises her til at Finansdepartementet i brev av 18. mars 2021 uttrykker at det er grunnlag for å se nærmere på dette ved en nærmere gjennomgang av reglene. Om og når dette skjer sies det ingen ting om. Slik brevet for øvrig er formulert må det legges til grunn at departementet ikke har noen merknader til direktoratets forståelse.

Inntil videre må derfor kommuner være bevisst på at man ikke kan kreve full kompensasjon for 11.2 – virksomheter når bruken i avgiftspliktig aktivitet overstiger 5 %.
 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.