Hopp til innhold

Inhabilitet i styrerommet

- advokat i Sticos

Styret er valgt for å ivareta selskapets og aksjonærenes interesser. For å hindre at styrets medlemmer legger andre hensyn til grunn for sine beslutninger i styret, har loven regler om inhabilitet. Et styremedlem som er inhabil skal ikke delta i behandlingen av den saken inhabiliteten gjelder.

Et styremedlem er inhabilt dersom saken som skal behandles av styret har “særlig betydning” for medlemmet selv eller en av styremedlemmets nærstående. 

Saken vil ha en særlig betydning dersom styremedlemmet har en personlig eller økonomisk særinteresse i saken, som er så vidt sterk at den vil påvirke styremedlemmet standpunkt i saken. 

Eksempler på når inhabilitet oppstår

En særinteresse står i motsetning til generell interesse, altså må styremedlemmets interesse være noe ikke alle har interesse i. Typisk vil det gjelde der styremedlemmet er kontraktsmotpart til selskapet, ved beslutningen om selskapet skal yte lån eller sikkerhet for lån til medlemmet selv, eller ved godkjennelse av salg av egne aksjer i selskapet. Det er vanlig å anta at et styremedlem som har ledende stilling i annet selskap, er inhabil i styresaker som gjelder kontrakter mv. av betydning for det andre selskapet. 

Et eksempel som ikke medfører inhabilitet er om et styremedlem avgir stemme i tråd med interessene til den aksjonærgruppering som har valgt vedkommende inn i styret, da regnes det som at styremedlemmet ivaretar aksjonærinteresser og ikke særlige, personlige interesser. 

Et ansattevalgt styremedlem kan derimot anses som inhabil der styret skal behandle forhandlings- og lønnstrategien overfor de ansatte i selskapet. I andre saker av betydning for de ansatte vil det ansattevalgte styremedlemmet som regel ikke være inhabil.

Inhabilitet gjelder ikke for enestyre

I det tilfellet at styret kun består av èn person, et såkalt enestyre, har man antatt at inhabilitetsreglene ikke kommer til anvendelse.

Styremedlemmets eget ønske om ikke å delta i vanskelige beslutninger i styret er ikke grunn nok til å erklære seg inhabil. Lovens vilkår må være oppfylt. Alternativet vil heller være at styremedlemmet må trekke seg fra vervet. 

Et styremedlem som er inhabil skal ikke delta i beslutningen, og heller ikke i forberedelsen av saken.

Styrevedtak der en inhabil har deltatt kan bli kjent ugyldig, såfremt inhabiliteten har påvirket sakens utfall. Men en ugyldighet på dette grunnlaget vil ikke kunne gjøres gjeldende ovenfor godtroende kontraktsparter.

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.