Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Klassifisering av finansielle instrumenter etter IFRS 9

- rådgiver i Sticos

IFRS 9 er standarden som regulerer regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter. Den er relevant for selskap som avlegger årsregnskapet etter full IFRS eller forenklet IFRS. Måling av finansielle instrumenter etter førstegangsmålingen følger av hvordan de er klassifisert. Det gjelder både for finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser.

Denne artikkelen er ment for å gi en oversikt over hovedprinsippene for klassifisering av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Artikkelen er en betydelig forkortet versjon av et emne Sticos Oppslag Proff som omhandler samme tema.

Hva er et finansielt instrument?

Et finansielt instrument defineres som:

 • en hver kontrakt som fører til både en finansiell eiendel for ett foretak og en finansiell forpliktelse eller et egenkapitalinstrument for et annet foretak.

Definisjonen av et finansielt instrument tar utgangspunkt at det er en finansiell eiendel for ett foretak og en finansiell forpliktelse eller et egenkapitalinstrument for et annet foretak. Et eksempel er kundefordringer som vil være en finansiell eiendel for ett foretak og leverandørgjeld (finansiell forpliktelse) for et annet foretak. Et annet eksempel er aksjer som er en finansiell eiendel for ett foretak og et egenkapitalinstrument for et annet foretak.

Rammeverk for finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter er et av de områdene som er mest komplekst innenfor IFRS. Det krever god kunnskap om både instrumentet og regelverket. I tillegg er det flere standarder du må forholde deg til, Tabellen under oppsummerer formålet med standarder som er relevant for finansielle instrumenter.

Relevante standarder - figur til sammendrag v2
Standardene er for eksempel aktuelle for følgende finansielle instrumenter:

 • Kontanter og kontantekvivalenter
 • Kundefordringer
 • Leverandørgjeld
 • Langsiktig og kortsiktig lån
 • Derivater
 • Garantiforpliktelser
 • Investeringer i egenkapitalinstrumenter (for eksempel aksjer) som ikke er et datterselskap, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet

Klassifisering av finansielle instrumenter

Klassifisering av finansielle instrumenter er sentralt da det har betydning for hvordan instrumentene skal måles, samt presenteres i regnskapet. Når en vurderer hvordan et finansielt instrument skal klassifiseres er det viktig å se dette mot definisjonene av finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser og egenkapitalinstrument. I denne artikkelen skiller vi videre mellom:

 • klassifisering av finansielle eiendeler
 • klassifisering av finansielle forpliktelser

Klassifisering av finansielle eiendeler

Klassifiseringen av finansielle eiendeler er illustrert i figuren under. Figuren viser at finansielle eiendeler, basert på klassifiseringen, skal måles til:

 • amortisert kost,
 • virkelig verdi over resultatet,
 • virkelig verdi over OCI (med resirkulering), eller
 • virkelig verdi over OCI (uten resirkulering).

Klassifisering av finansielle eiendeler
Figurens øverste ledd skiller mellom:

 • Gjeldsinstrument - Det er et gjeldsinstrument dersom den finansielle eiendelen er en gjeld (forpliktelse) i et annet selskap. Det kan for eksempel være dersom en kundefordring er en leverandørgjeld i et annet selskap.
 • Derivater - For eksempel en valutaterminkontrakt eller et råvarederivat.
 • Egenkapitalinstrument - For eksempel være dersom et selskap eier en aksje i et annet selskap.

Tabellen under viser en forenklet oversikt over klassifisering og målingen av finansielle eiendeler:

Klassifisering og måling finansielle eiendeler - forenklet oversikt
Du kan lese mer om klassifiseringen av finansielle eiendeler i Sticos Oppslag Proff. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis ved å registrere deg her:


Klassifisering av finansielle forpliktelser

Finansielle forpliktelser skal som utgangspunkt klassifiseres og måles til amortisert kost. De fleste enkle finansielle forpliktelser skal derfor normalt sett måles til amortisert kost. Dette gjelder for eksempel leverandørgjeld og ordinære banklån. En finansiell forpliktelse skal imidlertid klassifiseres og måles til virkelig verdi over resultatet dersom gitte betingelser er oppfylt.

Klassifiseringen av finansielle forpliktelser er illustrert i figuren under.

Klassifisering av finansielle forpliktelser
Du kan lese mer om klassifiseringen av finansielle forpliktleser i Sticos Oppslag Proff. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis ved å registrere deg her:

Forskjeller mellom IFRS og GRS

IFRS-standardene som omhandler finansielle instrumenter er komplekse og krever at en setter seg grundig inn i regelverket. GRS har ikke like omfattende regelverk som IFRS. Generelt sett skal flere finansielle instrumenter måles til virkelig verdi etter IFRS. 

For de helt enkle finansielle instrumenter vil regnskapsføringen imidlertid ofte være relativt lik. Med helt enkle finansielle instrumenter mener vi her:

 • Kontanter og bankinnskudd,
 • Kundefordringer,
 • Leverandørgjeld og
 • Ordinære banklån

I Sticos Oppslag Proff finner du en mer detaljert oversikt over forskjeller og likheter mellom IFRS og GRS. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis ved å registrere deg her:Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.