Hopp til innhold

Kompensasjon på kulturområdet

- rådgiver i Sticos

Konkurranseregelen innebærer at kommunen ikke får kompensasjon dersom det drives økonomisk aktivitet i konkurranse med private. Hva anses som økonomisk aktivitet på kulturområdet?

Formålet med konkurranseregelen er å motvirke at kommunen og fylkeskommunen gis bedre konkurransevilkår enn private virksomheter.

Økonomisk aktivitet

Når det skal tas stilling til om det foreligger økonomisk aktivitet, må de ulike aktivitetene i virksomheten vurderes hver for seg. Det må foretas en konkret vurdering av den enkelte aktivitet. Det vil dermed ikke være grunnlag for å si at enhver konsert eller ethvert teaterstykke generelt sett er av økonomisk karakter. 

Les også: Konkurranseregelen i kompensasjonsloven.

Finansiering (brukerbetaling) er et sentralt moment i vurderingen av hva som skal anses som økonomisk aktivitet på kulturområdet.

Et viktig kriterium vil være størrelsen på eventuell brukerbetaling eller offentlig finansiering. En aktivitet kan være ikke-økonomisk selv om publikum betaler for tjenesten. Dette forutsetter imidlertid at betalingen kun dekker en del av kostnadene. Motsatt vil det anses som økonomisk aktivitet dersom ytelsen overveiende finansieres av de besøkende selv ved betaling eller ved andre kommersielle midler. Finansieringen av det enkelte kulturtilbud må derfor vurderes konkret. Det må tas stilling til hva som er de reelle kostnadene bak tilbudet. 

Kultur og konserthus

Kulturelle aktiviteter som stilles gratis til disposisjon for brukerne eller hvor brukernes betaling kun dekker en liten andel av de reelle kostnadene, vil ikke rammes av konkurranseregelen. 

Dette vil kunne være tilfelle for ulike typer teater- og konsertforestillinger hvor lokale og regionale kunstnere og artister opptrer. I mange av disse tilfellene er det en begrenset grad av brukerbetaling. Det samme gjelder for symfoniorkestre. Det er her tale om en type aktivitet som primært har et kulturelt, ikke-kommersielt formål. Finansdepartementet antar derfor at store deler at de aktiviteter som foregår i kulturhus og lignende ikke utgjør økonomisk aktivitet. Dette vil også gjelde for aktiviteter hvor konserthuset tjener som en storstue for kommunens innbyggere til ulike fellesarrangement, eller tilbud om øvingslokaler for lokale kulturaktiviteter.

Kommersielle konserter

Kommersielle konserter vil imidlertid utgjøre økonomisk aktivitet. Det samme vil gjelde hvor et kulturhus blir benyttet i sammenheng med festivaler som tilbys i et marked. I disse tilfellene vil ikke formålet kun være kulturelt, men også kommersielt. 

Hvor kulturhusene driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet, er det en forutsetning for kompensasjon at det finnes et system for fordeling av kostnader som sikrer at kompensasjon ikke går til å dekke kostnader ved den økonomiske aktiviteten.

Utleie av konserthus

Merk at kompensasjonsretten er avskåret på generelt grunnlag ved utleie av eiendom, for eksempel ved hel eller delvis utleie av konserthuset. Om utleien kan omfattes av en frivillig registrering og dermed oppnå fradragsrett, vil bero på leietakers avgiftsmessige status og bruk av leieobjektet. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.