Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Ny runde med høringer i GKRS

- rådgiver i Sticos

GKRS foreslår betydelige endringer i kommunale regnskapsstandarder, med fokus på KRS nr. 10, 12 og 13. Målet er å formalisere standardene ytterligere etter revisjonen i 2019, med spesiell vekt på klarhet og forståelighet. Høringsprosessen er åpen frem til 14. mai 2024, oppfordrer GKRS interessenter til å delta for å påvirke de endelige standardene.

I en nylig kunngjøring har foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) lagt frem forslag til betydelige endringer i de kommunale regnskapsstandardene KRS nr. 10, 12, og 13. Disse endringene kommer etter en grundig gjennomgang av standardene med mål om å fastsette dem som endelige, etter at de har vært betraktet som foreløpige siden sist de ble revidert i 2019. Revisjonen i 2019 ble utført i lys av den nye kommuneloven, og nå ser det ut til at GKRS tar steget videre for å formalisere disse standardene ytterligere.

Omfattende endringer og strukturelle justeringer

Av de tre standardene som er foreslått for endringer, er det KRS nr. 12, som omhandler interkommunale samarbeid, som ser ut til å ha gjennomgått de mest merkbare justeringene. Strukturen i denne standarden er endret for å gi en klarere og mer logisk inndeling mellom ulike former for samarbeid under kommuneloven. Denne omstruktureringen sikter mot å gjøre standarden mer tilgjengelig og forståelig for brukerne, noe som er avgjørende for å sikre nøyaktighet og konsistens i regnskapsføringen innenfor de kommunale sektorene.

KRS nr. 10 og 13: Fokus på finansielle aspekter og selskapsengasjement

Endringene i KRS nr. 10 fokuserer på å klargjøre regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunale foretak, spesielt med tanke på egenkapital som overføres fra kommunekassen. Videre inkluderer forslaget språklige forbedringer og presiseringer av begrepsbruk for å forbedre forståelsen og anvendelsen av standarden.

I KRS nr. 13, som tar for seg kommuners engasjement i ulike selskapsformer, er endringene primært av språklig art, med noen justeringer som reflekterer praksis og erfaringer siden den forrige gjennomgangen. Dette inkluderer en beslutning om ikke å inkludere midlertidige regler for opphevelse av kommunale boligstiftelser, med GKRS som planlegger å utgi et separat notat om dette temaet.

Innspill ønskes: 

GKRS oppfordrer høringsinstanser og andre interessenter til å delta aktivt i høringsprosessen ved å sende inn sine kommentarer og synspunkter. Spesielt ønsker foreningen tilbakemeldinger på den foreslåtte behandlingen av innskudd i kommunale oppgavefellesskap, hvor det legges opp til at deltakerkommunene skal regnskapsføre innskudd som kjøp av andeler.

Denne høringsrunden representerer en viktig mulighet for alle berørte parter til å påvirke utformingen av de endelige kommunale regnskapsstandardene. Med en høringsfrist satt til 14. mai 2024, er det nå en åpen invitasjon til å bidra til det videre arbeidet med å sikre klarhet, konsistens, og rettferdighet i den kommunale regnskapsføringen.

Se hele utkastet på GKRS.no

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.