Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

På tide å planlegge årsoppgjøret

På tide å planlegge årsoppgjøret

God planlegging er en viktig del av årsoppgjørsprosessen. For å få et effektivt gjennomført årsoppgjør må du planlegge og kommunisere med involverte parter i god tid. I denne artikkelen gir vi deg noen tips til hvordan det kan gjøres. Vi er også innom krav til dokumentasjon av årsregnskapets poster.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Årsoppgjør og skattemelding leveres sent – hvilke konsekvenser har det?

Mange utsetter å gjøre ferdig årsregnskap og skattemelding til siste frist. Tallene er  historie og vil ha mindre interesse for brukerne. Når årsoppgjørsperioden blir så lang, blir den også mindre effektiv. Det blir  flere runder med gjennomgang, noe som tar fokus fra andre oppgaver. Det er derfor tid og ressurser å spare på å korte inn på denne perioden Målet bør være å få det ferdigstilt tidligere på nyåret.

GRATIS SJEKKLISTE: Viktige tema for regnskapsfører i kundemøter

Årsoppgjørsprosessen

Det er ofte mange som er involvert i årsoppgjørsarbeidet, noe som krever god kommunikasjon og forståelse fra alle parter. Det må tydelig kommuniseres

  • hva som skal gjøres

  • hvordan det skal gjøres

  • når skal jobben være ferdig

  • hvem det skal rapporteres til

Tidsfrister – bli tidligere ferdig

Tidsfrister er avgjørende for å unngå at årsoppgjøret trekker ut i tid. Det anbefales  å sette fristene tidligere, og bestemme dato for styrebehandling og generalforsamling i god tid. Da vet alle hva man har å forholde seg til, og må planlegge jobben utfra det. Hvis regnskapsfører og revisor er involvert, avtaler man med dem i god tid så ikke det blir en flaskehals. Det er ingen grunn for å utsette avslutningen fordi man ikke har mottatt alle inngående faktura. Dette løses ved å gjennomføre regnskapsmessige periodiseringer/avsetninger.

LES OGSÅ! Årsoppgjør - avsteming og dokumentasjon

Dokumentasjon av balansen – vær à jour gjennom året

Bokføringsloven setter krav til dokumentasjon av balansen pr. 31.12. Det er mye å hente på å være à jour med avstemminger gjennom året. Det vil også være en god internkontroll som er med på sikre at perioderapporteringene blir riktige.

Bruk gjerne standard maler for dokumentasjon, og gjennomgå dette med de involverte slik at alle forstår kravene og hensikten med jobben. Dokumentasjonen skal inneholde noe mer enn en avstemming.  Alle vurderinger og beregninger samt en konklusjon må gå frem av dokumentasjonen. En avstemming kan være et vedlegg.  En utenforstående skal kunne gå gjennom dokumentasjonen og forstå regnskapspostenes innhold utfra det. Det vil også gjøre den interne kvalitetssikringen enklere.

Husk at det er et krav at alle betydelige poster skal dokumenteres. Det inkluderer også poster som utsatt skattefordel, utsatt skatt, betalbar skatt, goodwill, aksjonærlån, aksjer i datterselskap eller tilknyttet selskap, andre fordringer og gjeld. Alle poster må gå frem av planleggingsdokumentene så man ikke glipper på det.

Husk at koronasituasjonen vil kunne kreve grundigere vurderinger og beregninger for enkelte balanseposter. Gjør en kartlegging av det i planleggingen så du er godt forberedt på hva som må gjøres. Det vil også kreve involvering av selskapets ledelse.

Skattemessige verdier skal dokumenteres når de avviker fra de regnskapsmessige. Dette vil for eksempel gjelde driftsmidler, fordringer, varelager, anleggskontrakter.

Sjekklister eller planleggingslister (PBE)

I forbindelse med planleggingen anbefaler vi at det utarbeides en PBE-liste (Prepared by Entity) tilpasset til ditt foretak. Den vil ivareta både prosessen og dokumentasjonen. Den vil sikre at du husker alle vurderinger og kontroller som må gjøres i tilknytning til utarbeidelse av dokumentasjonen. Revisor og regnskapsfører kan bruke denne type lister i sin kommunikasjon mot sine kunder for å sikre gode rutiner og dokumentasjon. Det vil være til god hjelp for kundene som er ansvarlig for at dette er plass.

Illustrasjon Sjekkliste for planlegging og gjennomføring av årsoppgjør


Illustrasjon «Sjekkliste – dokumentasjon av regnskapsposter

Les også: Årsoppgjør for et AS - Har du kontroll på skatteberegningen?

Vil du lære mer om årsoppgjør og andre viktige tema knyttet til årsavslutningen?

Sjekk ut våre e-kurs:

Print

Sticos holder deg oppdatert: