Hopp til innhold

På tide å planlegge årsoppgjøret

- rådgiver i Sticos

God planlegging er en viktig del av årsoppgjørsprosessen. For å få et effektivt årsoppgjør må du planlegge og kommunisere med involverte parter i god tid. I denne artikkelen gir vi deg noen tips til hvordan det kan gjøres. Vi er også innom krav til dokumentasjon av årsregnskapets poster.

Mange utsetter å gjøre ferdig årsregnskap og skattemelding til siste frist.  Når årsoppgjørsperioden blir så lang, blir den også mindre effektiv. Det blir  flere runder med gjennomgang, noe som tar fokus fra andre oppgaver. Det er derfor tid og ressurser å spare på å korte inn på denne perioden. 

Ny skattemelding

Alle næringsdrivende må levere ny skattemelding for regnskapsåret 2023   Det anbefales å gjøre seg godt kjent med årsoppgjørssystemet før rapporteringen til skatteetaten så overgangen ikke blir altfor krevende i en travel periode. Er det første gang du rapporterer ny skattemelding kan det også være lurt å sette av litt ekstra tid til utfyllingen, for å sikre at du får levert innen fristen. Du kan også forberede deg ved å ta nettkurset: Slik får du kontroll på ny skattmelding

Årsoppgjørsprosessen

Det er ofte mange som er involvert i årsoppgjørsarbeidet, noe som krever god kommunikasjon og forståelse fra alle parter. Det må tydelig kommuniseres

  • hva som skal gjøres
  • hvordan det skal gjøres
  • når skal jobben være ferdig
  • hvem det skal rapporteres til

Last ned gratis sjekkliste for årsoppgjøret her

La både planleggingsfasen og gjennomføringen av årsoppgjøret bli så effektivt som mulig med denne sjekklisten.

Tidsfrister – bli tidligere ferdig

Tidsfrister er avgjørende for å unngå at årsoppgjøret trekker ut i tid. Det anbefales å sette fristene tidligere, og bestemme dato for styrebehandling og generalforsamling i god tid. Da vet alle hva man har å forholde seg til, og må planlegge jobben ut fra det. Det er for eksempel ingen grunn til å utsette avslutningen fordi man ikke har mottatt alle inngående faktura. Dette løses ved å gjennomføre regnskapsmessige periodiseringer/avsetninger.

Gjør avtaler med regnskapsfører og revisor i god tid, så ikke det blir en flaskehals. Gjør ferdig så mye som mulig før det leveres til revisor. Flere runder tar mye tid og kan bli dyrt.

Dokumentasjon av balansen

Bokføringsloven setter krav til dokumentasjon av balansen pr. 31.12. Det er mye å hente på å være à jour med avstemminger gjennom året. Det vil også være en god internkontroll som er med på sikre at perioderapporteringene blir riktige.

Bruk gjerne standard maler for dokumentasjon, og gjennomgå dette med de involverte slik at alle forstår kravene og hensikten med jobben. Utnytt de mulighetene regnskapssystemene og annen programvare kan gi i denne sammenheng, men det er veldig viktig å kvalitetssikre rapporter som du legger til grunn som dokumentasjon. Husk formålet med dokumentasjonen. 

Dokumentasjonen skal inneholde noe mer enn en avstemming.  Alle vurderinger og beregninger samt en konklusjon må gå frem av dokumentasjonen. En avstemming kan være et vedlegg.  En utenforstående skal kunne gå gjennom dokumentasjonen og forstå regnskapspostenes innhold utfra det. Det vil også gjøre den interne kvalitetssikringen enklere.

Det er et krav at alle betydelige poster skal dokumenteres. Det inkluderer også poster som for eksempel utsatt skattefordel, utsatt skatt, betalbar skatt, goodwill, aksjonærlån, aksjer i datterselskap eller tilknyttet selskap, andre fordringer og gjeld. Alle poster må gå frem av planleggingsdokumentene så man ikke glipper på det.

Skattemessige verdier skal dokumenteres når de avviker fra de regnskapsmessige. Dette vil for eksempel gjelde driftsmidler, fordringer, varelager, anleggskontrakter.

Forbered spesielle fokusområder - nedskrivningsbehov

Noen balanseposter vil kunne kreve grundigere vurderinger og beregninger. Tenk gjennom om det er spesielle forhold i år som også kan påvirke regnskapet. Eksempel på dette kan være økte renter, klimarisiko, krig og uroligheter i verden som har gitt et mer usikkert marked. Det kan være behov for nedskrivninger og/eller ekstra informasjon som følge av det. Gjør en kartlegging av det i planleggingen så du er godt forberedt på hva som må gjøres. Det vil også kreve involvering av selskapets ledelse.

Sjekklister eller planleggingslister

I forbindelse med planleggingen anbefaler vi at det utarbeides en PBE-liste (Prepared by Entity) tilpasset til ditt foretak. Den vil ivareta både prosessen og dokumentasjonen. Den vil sikre at du husker alle vurderinger og kontroller som må gjøres i tilknytning til utarbeidelse av dokumentasjonen. Revisor og regnskapsfører kan bruke denne type lister i sin kommunikasjon mot sine kunder for å sikre gode rutiner og dokumentasjon. Det vil være til god hjelp for kundene som er ansvarlig for at dette er plass.

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.