Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Regelendringer fra 1. januar 2023

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2023 innenfor skatte- og avgiftsområdet.

Skatt 

Oversikt over alle skattesatser finner du her: Skattesatser 2023 

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kroner 750 000

Fra og med inntektsåret 2023, er det vedtatt en ekstra arbeidsgiveravgift. Når arbeidstaker fra samme arbeidsgiver mottar arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser på mer enn 750 000 kroner, skal det regnes en ekstra avgift etter en sats på 5 prosent av det overskytende. 

Formuesskatt 

 • Formuesskattesatsen i trinn 1 (mellom 1,7 og 20 mill. kroner) økes med 0,05 prosentenheter. 
 • Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom økes fra 75 prosent til 80 prosent. 
 • Verdsettelsen øker også for primærboliger med høy verdi, slik at verdsettelsen blir 70 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner. 
 • Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 95 prosent til 100 prosent.
 • Verdsettelsen av driftsmidler (unntatt sekundærboliger og næringseiendom) reduseres fra 75 prosent til 70 prosent. 

Trinnskatt 

 • Satsene for trinn 1 og 2 videreføres uendret, og innslagspunktene for disse trinnene lønnsjusteres. 
 • Satsene for trinn 3,4 og 5 økes med 0,1 prosentenheter og innslagspunktene reduseres.
 • Trinn 3 får en sats på 13,5 prosent fra 642 950 kroner, 
 • Trinn 4 får en sats på 16,5 prosent fra 969 200 kroner, og 
 • Trinn 5 får en sats på 17,5 prosent fra 1 500 000 kroner. 

Trygdeavgift 

 • Satsene for trygdeavgift for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, til henholdsvis 7,9 og 11,1 prosent. 
 • Nedre grense for trygdeavgift økes til 69 650 kroner. Det betyr at frikortgrensen økes fra 65 000 til 70 000 kroner. 

Skattefradrag for pensjonsinntekt 

Innslagspunktene for nedtrapping av skattefradraget justeres i tråd med anslått pensjonsvekst. Maksimalt skattefradrag tilpasses slik at minstenivået blir skattefritt. Maksimalt pensjonsskattefradrag reduseres fra 33 400 til 32 825 kroner. 

Personfradrag 

Personfradraget økes fra 58 250 kroner til 79 600 kroner. 

Minstefradrag 

 • Øvre grense for minstefradrag i lønn/trygd reduseres fra 109 950 kroner til 104 450 kroner. 
 • Øvre grense for minstefradrag i pensjon reduseres fra 90 800 kroner til 86 250 kroner. 
 • Nedre grense for minstefradrag avvikles. 

Boligsparing for ungdom (BSU) 

Fradragssatsen for Boligsparing for ungdom (BSU) reduseres fra 20 pst. til 10 pst. av innbetalt sparebeløp. 

Oppjusteringsfaktor for aksjeinntekter mv. (virkning fra 6. oktober 2022)

Oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter mv. økes fra 1,6 til 1,72. Endringen gjelder fra og med 6. oktober 2022. For renteinntekter fra selskap til personlig skattyter gjelder endringen fra og med inntektsåret 2023.

Utflyttingsskatt for fysiske personer (virkning fra 29. november 2022)

 • Bestemmelsen om at utflyttingsskatten bortfaller 5 år etter utflyttingen, er opphevet. 
 • Reglene om utflyttingsskatt er utvidet til å omfatte overføring av aksjer mv. til personer som skattyter er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante, når disse er bosatt i utlandet. 
 • Endringene har virkning for utflyttinger og overføringer som skjedde 29. november 2022, eller senere. 
 • Skattyter anses utflyttet på det tidspunktet skatteplikten til riket opphører etter bestemmelsene i skatteloven § 2-1 tredje ledd eller da skattyter skal anses bosatt i en annen stat etter skatteavtale. 

Fradrag for fagforeningskontingent mv. 

Fradraget for fagforeningskontingent mv. økes fra 5 800 til 7 700 kroner. 

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen) 

Det særskilte fradraget for Troms og Finnmark (tiltakssonen) økes fra 20 000 til 20 550 kroner. 

Elbiler i firmabilbeskatningen 

Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen oppheves. Elbiler blir dermed likestilt med tradisjonelle biler i firmabilbeskatningen. 

Kost for pendlere som bor på brakke eller pensjonat 

Pendlere som bor på brakke eller pensjonat, gis rett til fradrag for og skattefri dekning av merkostnader til kost uavhengig av om det foreligger kokemulighet. 

Særfradrag for enslige forsørgere 

Særfradraget for enslige forsørgere oppheves og erstattes med økt utvidet barnetrygd. 

Særregel om skattlegging av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

 • Særregelen om skattlegging av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet (ettårsregelen) endres. 
  • Antall tillatte oppholdsdager i Norge skal beregnes innenfor hvert inntektsår. 
  • Fordeler fra opsjoner i arbeidsforhold skal ikke lenger være omfattet av ettårsregelen. 

Jordbruk – tilskudd og erstatninger 

Det er vedtatt å lovfeste en praksis som åpner for at enkelte tilskudd og erstatninger i jordbruket som utbetales som et engangsbeløp, kan fordeles til beskatning over flere år eller utsettes til et senere år enn det som følger av hovedregelen om tidfesting (realisasjonsprinsippet). Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2022. 

Grenseoverskridende omorganisering 

Vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet for skattefri grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte, er fjernet. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2022. 

Eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer 

Det er vedtatt en lovendring som fastsetter at nettselskaper skal betale eiendomsskatt på grunnen under kraftlinjer, og ikke grunneierne. 

Vannkraft – grunnrenteskatt 

Det er vedtatt at den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft økes fra 37 prosent til 45 prosent. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2022. 

Vannkraft – opprinnelsesgarantier 

Det er vedtatt at opprinnelsesgarantier skal inngå i grunnlaget for grunnrenteskatt på vannkraft. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023. 

Vannkraft – fastprisavtaler for strøm 

Det er vedtatt endringer i grunnrenteskatten for vannkraft fra 2023, for å legge bedre til rette for fastprisavtaler på strøm. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Petroleumsskatt – reduksjon av friinntektssatsen i de midlertidige reglene

Det er vedtatt en reduksjon i friinntektssatsen på om lag 30 prosent, som innebærer at friinntektssatsen i den midlertidige bestemmelsen reduseres fra 17,69 pst. til 12,4 prosent. Regelen trer i kraft med virkning for utgifter pådratt fra og med 1. januar 2023. Den tilsvarende satsendringen ved tilbakeføring av friinntekt ved realisasjon trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2023. 

Særregel om fradrag for kostnader til doktorgradsarbeid 

Særregelen oppheves. Fradrag for slike kostnader skal følge skattelovens alminnelige regler. 

Avgift 

Elektriske kjøretøy – merverdiavgift 

Fra 1. januar 2023 innføres det merverdiavgift elektriske personkjøretøy for den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. Fra samme dato oppheves fritaket for omsetning av elbilbatterier. 

Fjernleverbare tjenester - merverdiavgift 

Fra 1. januar 2023 innføres generell merverdiavgiftsplikt ved salg av fjernleverbare tjenester til forbrukere hjemmehørende i det norske merverdiavgiftsområdet fra tilbydere utenfor merverdiavgiftsområdet. 

Elektroniske nyhetstjenester – merverdiavgift 

Fritaket for elektroniske nyhetstjenester avvikles fra 1. januar 2023. 

Tidfesting av merverdiavgift omtvistede krav – tilvirkningskontrakter

Det innføres en ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter. Endringen trer i kraft 1. januar 2023. 

Engangsavgift 

 • Fra 1. januar 2023 innføres en ny vektkomponent i engangsavgiften som vil gjelde for alle personbiler mv. (avgiftsgruppe a), herunder elbiler.
 • Avgiften skal beregnes for den delen av vekten som overstiger 500 kg med 12,5 kroner pr kg. 
 • Satsene i CO2-komponenten for personbiler mv. økes med 20 prosent, og det særlige vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler reduseres fra 15 til 10 prosent. 

Omregistreringsavgift for elektriske motorvogner 

Fra 1. januar 2023 økes omregistreringsavgiften for elektriske motorvogner til samme nivå som tilsvarende motorvogner med forbrenningsmotor. 

Oppheving av grunnavgiften på mineralolje mv. 

Grunnavgiften på mineralolje mv. oppheves fra 1. januar 2023. 

Økte klimaavgifter 

I 2023 økes avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med 21 prosent. Økningen gjelder CO2-avgiften 

 • i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, 
 • CO2-avgiften på mineralske produkter og 
 • avgiften på hydrofluorkarboner og perfluorkarboner. 

Avgift på svovelheksafluorid 

1. januar 2023 innføres en ny avgift på klimagassen svovelheksafluorid (SF6). Nærmere regler er fastsatt i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. 

Avgift på landbasert vindkraft 

Fra 1. januar 2023 økes satsen til 2 øre/kwh. Skattleggingsperioden endres fra årlig til månedlig termin. 

Høyprisbidrag (avgift på kraftproduksjon) 

Fra 28. september 2022 er det innført høyprisbidrag for store vannkraftverk, og fra 1. januar 2023 innføres høyprisbidraget også for øvrige vannkraftverk og vindkraftverk.

Toll 

 

Kvote ved innførsel av tobakksvarer som reisegods 

Fra 1. januar 2023 kan personer bosatt i Norge ta med 100 sigaretter, 125 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus eller rulletobakk) eller 100 gram andre nikotinvarer og 100 sigarettpapir, avgiftsfritt som reisegods ved ankomst fra utlandet til Norge. Dette blir også mengden som kan selges til reisende fra tax free-utsalg på lufthavn ved ankomst til Norge. 

Ny vareførselslov og tollavgiftslov 

Ny vareførselslov og tollavgiftslov trer i kraft 1. januar 2023, og er basert på forslag i Prop. 237 L (2020-2021). De nye lovene erstatter dagens tollov. 

Regulering av tollrepresentant i vareførselsloven og tollavgiftsloven

Det innføres regler om bruk av tollrepresentant i vareførselsloven og tollavgiftsloven, samt at tollrepresentanten og den representertes ansvar for tollavgift klargjøres i tollavgiftsloven. Endringene er en klargjøring av gjeldende rett, og trer i kraft 1. januar 2023. 

Forskrift om vareførselskontroll på Svalbard 

Som følge av nytt regelverk på tollområdet, er det behov for å fastsette ny forskrift om vareførselskontroll på Svalbard. Den nye forskriften er hjemlet i vareførselsloven, og er en videreføring av gjeldende forskrift, gitt med hjemmel i tolloven. Gjeldende forskrift vil bli opphevet. Endringene trer i kraft 1. januar 2023. 

Behov for faglig påfyll? Vi har over 150 nettkurs å velge blant. Se kursplan her

Finans 

Ny regnskapsførerlov 

Ny regnskapsførerlov og forskrift om regnskapsførere trer i kraft 1. januar 2023.

 • Loven er en modernisering av gjeldende regnskapsførerlov.
 • Det stilles blant annet nye krav til skikkethet hos regnskapsførere og kvalitetsstyring i virksomheten. 

Endringer i utlånsforskriften 

 • Endringer i utlånsforskriften trer i kraft 1. januar 2023. 
 • Endringene innebærer bl.a. at finansforetakene skal legge til grunn en renteøkning på minst 3 prosentpoeng når de vurderer kundens betjeningsevne. 
 • Forskriften utvides ved at lån med annet pant enn bolig, som bil- og båtlån, omfattes av kravene til gjeldsgrad og betjeningsevne. 
 • Fleksibilitetskvoten for slike lån vil være 10 prosent. 
 • Finansforetakene skal tilpasse sin utlånspraksis for slike lån til forskriftskravene senest 1. juli 2023. 

Regler som gjennomfører revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Lov- og forskriftsregler som gjennomfører revidert tjenestepensjonsdirektiv i norsk rett trer i kraft 1. januar 2023. Reglene gjelder for pensjonsforetak og setter bl.a. krav til virksomhetsstyring og kontrollfunksjoner i pensjonsforetakene. 

Kortere oppgjørsfrist ved overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto

Forskrift om at oppgjørsfristen ved overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto skal være 10 virkedager, trer i kraft 1. januar 2023. 

Endringer på fondsområdet 

Lovendringer på fondsområdet som angår forordning om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF-forordningen), pengemarkedsfondsforordningen og reaksjonsbestemmelser for Finanstilsynet, vil tre i kraft i første kvartal 2023. Bestemmelser knyttet til ELTIF-forordningen og Finanstilsynets tilsyns- og reaksjonsmuligheter i verdipapirfondloven trer i kraft 1. januar 2023, og bestemmelser knyttet til pengemarkedsfondsforordningen trer i kraft 1. februar 2023. Når disse bestemmelsene er trådt i kraft, vil endringsloven være ikraftsatt i sin helhet.

Videreføring av bankenes kapitalkrav 

Endringer i CRR/CRD IV-forskriften trer i kraft 31. desember 2022. Endringene innebærer bl.a. at systemrisikobufferkravet holdes uendret på 4,5 prosent. For bankene som bruker standardmetoden, utsettes kravet med ett år, slik at det gjelder fra utgangen av 2023. 

Endringer i regnskapsregler for forsikringsforetak (IFRS 17)

En ny internasjonal standard for regnskapsføring av forsikringskontrakter (IFRS 17) skal gjelde fra og med regnskapsåret 2023. IFRS 17 er ment å bidra til at regnskapene gir et mer rettvisende bilde av forsikringsforetakenes stilling og resultat, samt bedret sammenlignbarhet med regnskap i andre bransjer og land. 

Pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende mv.

Reglene for frivillige innskuddspensjonsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere mv. endres slik at det gis adgang til skattefavorisert sparing fra første krone. 

Annet 

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon 

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2023. 

 • Rentesatsen skal være 10,75 prosent p.a. Reglene svarer til EUs direktiv om forsinket betaling. 
 • Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 410 kroner. 
 • Forskrift om forsinkelsesrente m.m. er fastsatt med virkning fra 1. januar 2023.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.