Statens reiseregulativ innland


Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk, Satsene er oppdatert med endringene i Statens særavtaler fra 22.06.2018

Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. er frikoblet fra statens særavtaler. Skattereglene må dermed angi de skattefrie nivågrensene for de ulike godtgjørelsene. For skattefrie satser se under «Forskuddssatser»


Bilgodtgjørelse etter statens satser fra 22.06.2018

Yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 6.

Egen bil (inkl. elbil og uansett kjørelengde) kr 3,90 pr. km
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgift er inkludert i drivstoffprisen kr 0,10 pr. km 
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km 
Tillegg for frakt av utstyr og materiell kr 1,00 pr. km
Tillegg for passasjerer kr 1,00 pr. km 
Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km 
Moped og motorsykkel under 125 ccm kr 2,00 pr. km

Bilgodtgjørelse etter statens satser til og med 21.06.18

Yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 6.

Egen bil inntil 10 000 km kr 4,10 pr. km
Tillegg for arbeidstakere i Tromsø kr 0,10 pr. km 
Egen bil over 10 000 km kr 3,45 pr. km 
Tillegg for arbeidstakere i Tromsø kr 0,10 pr. km
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km 
Tillegg for frakt av utstyr og materiell kr 1,00 pr. km
Tillegg for hver passasjer kr 1,00 pr. km 
Elbil kr 4,20 pr. km 
Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km 
Moped og motorsykkel under 125 ccm kr 2,00 pr. km

Diettgodtgjørelse på reise med overnatting


Fra 22.06.18 T.o.m. 21.06.18
Inntil 12 timer kr 0 kr 0
F.o.m. 12 timer kr 754 kr 733
6 timer over helt døgn - kr 733
6-12 timer over helt døgn kr 297 -
+12 timer over helt døgn kr 552 -

Diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Statens satser for ulegitimert diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting innenlands:


Fra 22.06.18 T.o.m. 21.06.18
Inntil 6 timer kr 0 kr 0
F.o.m. 6 timer og t.o.m. 12 timer kr 297 kr 289
Over 12 timer kr 552 kr 537

Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser

Når enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, eller er inkludert i billettutgifter, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen, jf. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 9. Trekket foretas med følgende satser: arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen, jf. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 9. Trekket foretas med følgende satser:


Reiser med overnatting


Fra 22.06.18 T.o.m. 21.06.18
Trekk for frokost: kr 150,80 (20 % av kr 754) kr 146,60 (20 % av kr 733)
Trekk for lunsj: kr 226,20 (30 % av kr 754) kr 219,90 (30 % av kr 733)
Trekk for middag: kr 377,00 (50 % av kr 754) kr 366,50 (50 % av kr 733)

Reiser uten overnatting


Fra 22.06.18 T.o.m. 21.06.18
Trekk for frokost
kr 150,80 (20 % av kr 754)
Trekk for frokost ved reiser fra 6-12 timer
Trekk for frokost ved reiser +12 timer
kr 57,80 (20 % av kr 289)
kr 107,40 (20 % av kr 537)
Trekk for lunsj
kr 226,20 (30 % av kr 754)
- Ved reiser 6-12 timer
- Ved reiser over 12 timer

kr 86,70 (30 % av kr 289)
kr 161,10 (30 % av kr 537)
Trekk for middag
kr 377,00 (50 % av kr 754)

Trekk for middag ved reiser f.o.m. 6 t.o.m. 12 timer
Trekk for middag ved reiser over 12 timer

kr 144,50 (50 % av kr 289)
kr 268,50 (50 % av kr 537)

Nattillegg på reiser innenlands

For 2017 og 2018: kr 430

Nattillegg skal dekke arbeidstakers ulegitimerte utgifter til losji på reiser med overnatting (for eksempel privat overnatting). Nattillegg etter statens satser utbetales når det er på det rene at arbeidstaker har overnattet (utenfor egen bolig), og når vedkommende ikke har fått tilbud om overnatting på hotell eller lignende.

Etter Særavtale for reiser innenlands § 10 kan det ikke utbetales nattillegg når arbeidsgiver holder tilfredsstillende losji, dvs. leilighet/hybel eller enerom tilknyttet dusj og vaskemuligheter. Det samme gjelder når arbeidsgiver har betalt billett som inkluderer soveplass (soveplassbillett, lugaravgift, "sleeper" m.v.) ved overnatting på tog, skip eller fly. Det kan heller ikke utbetales nattillegg når arbeidstaker mottar lønn for natten.


Diettgodtgjørelse og nattillegg ved opphold over 28 døgn

Når arbeidsopphold på samme sted har en varighet på over 28 døgn, skal godtgjørelse til dekning av kost og losji utbetales etter satsene i Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv. Følgende satser gjelder fra det tidspunkt den ansatte må holde to husholdninger (midlertidig bolig):

a) Godtgjørelse for de første 4 uker (28 dager)


Fra 22.06.18 T.o.m. 21.06.18
Kost pr. dag kr 754 kr 733
Nattillegg pr. døgn kr 430 kr 430

b) Godtgjørelse f.o.m. 5. uke og inntil 100 uker

  Fra 22.06.18
T.o.m. 21.06.2018
Kost kr 195 pr. dag
kr 190 pr. dag
Utgifter til losji (etter kvittering) kr 10 000 pr. måned
kr 10 000 pr. måned

Medfører oppholdet særlige store utgifter (hotellopphold o.l.), kan virksomheten dekke legitimerte utgifter til kost og losji.

Det er ikke krav til at merutgifter til kost skal legitimeres ved bilag, men at arbeidstakeren må sannsynliggjøre eventuelle merutgifter til kost.