Statens reiseregulativ innland


Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk. Avtalen gjelder i første omgang med virkning fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021. Senere forlenget to ganger, den siste til å virke ut 31. desember 2021. Forhandlingene om nye reiseavtaler i staten er utsatt til høsten 2021. Det er lagt en møteplan for det videre arbeid, med oppstart 31. august. Det er forventet endringer i både regelverk og satser når ny avtale foreligger.

Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. er frikoblet fra statens særavtaler. Skattereglene må dermed angi de skattefrie nivågrensene for de ulike godtgjørelsene. For skattefrie satser se under «Forskuddssatser»


Bilgodtgjørelse etter statens satser fra 01.01.2019 til 31.12.2021

Yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 6.

Egen bil (inkl. elbil og uansett kjørelengde) kr 4,03 pr. km
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgift er inkludert i drivstoffprisen kr 0,10 pr. km 
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km 
Tillegg for frakt av utstyr og materiell kr 1,00 pr. km
Tillegg for passasjerer kr 1,00 pr. km 
Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km 
Moped og motorsykkel under 125 ccm kr 2,00 pr. km



Diettgodtgjørelse på reise med overnatting


2019 (til 31.05.20) 2020/2021 (fra 01.06.20)
F.o.m. 12 timer kr 780 kr 801
6-12 timer over helt døgn kr 307 kr 315
+12 timer over helt døgn kr 570 kr 585

Diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Statens satser for ulegitimert diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting innenlands:


2019 (til 31.05.20) 2020/2021 (fra 01.06.20)
Inntil 6 timer kr 0 kr 0
F.o.m. 6 timer og t.o.m. 12 timer kr 307 kr 315
Over 12 timer kr 570 kr 585

Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser

Når enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, eller er inkludert i billettutgifter, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen, jf. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 9. Trekket foretas med følgende satser:

TRENGER DU FAGLIG PÅFYLL? Ta våre oppdaterte og aktuelle nettkurs innen blant annet lønn, personal, regnskap og skatt.


Reiser med overnatting


2019 (til 31.05.20) 2020/2021 (fra 01.06.20)
Trekk for frokost: kr 156 (20 % av kr 780) kr 160 (20 % av kr 801)
Trekk for lunsj: kr 234 (30 % av kr 780) kr 240 (30 % av kr 801)
Trekk for middag: kr 390 (50 % av kr 780) kr 401 (50 % av kr 801)

Nattillegg på reiser innenlands

For 2019 (til 31.05.20): kr 435
For 2020/2021 (fra 01.06.20): kr 435

Nattillegg skal dekke arbeidstakers ulegitimerte utgifter til losji på reiser med overnatting (for eksempel privat overnatting). Nattillegg etter statens satser utbetales når det er på det rene at arbeidstaker har overnattet (utenfor egen bolig), og når vedkommende ikke har fått tilbud om overnatting på hotell eller lignende.

Etter Særavtale for reiser innenlands § 10 kan det ikke utbetales nattillegg når arbeidsgiver holder tilfredsstillende losji, dvs. leilighet/hybel eller enerom tilknyttet dusj og vaskemuligheter. Det samme gjelder når arbeidsgiver har betalt billett som inkluderer soveplass (soveplassbillett, lugaravgift, "sleeper" m.v.) ved overnatting på tog, skip eller fly. Det kan heller ikke utbetales nattillegg når arbeidstaker mottar lønn for natten.


Diettgodtgjørelse og nattillegg ved opphold over 28 døgn

Når arbeidsopphold på samme sted har en varighet på over 28 døgn, skal godtgjørelse til dekning av kost og losji utbetales etter satsene i Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv. Følgende satser gjelder fra det tidspunkt den ansatte må holde to husholdninger (midlertidig bolig):

a) Godtgjørelse for de første 4 uker (28 dager)


2019 (til 31.05.20) 2020/2021 (fra 01.06.20)
Kost pr. dag kr 780 kr 801
Nattillegg pr. døgn kr 435 kr 435

b) Godtgjørelse f.o.m. 5. uke og inntil 2 år

  2019 (til 31.12.19) 2020/2021 (fra 01.01.20)
Kost kr 202 pr. dag
kr 207 pr. dag
Utgifter til losji (etter kvittering) kr 10 800 pr. måned
kr 10 984 pr. måned

Medfører oppholdet særlige store utgifter (hotellopphold o.l.), kan virksomheten dekke legitimerte utgifter til kost og losji.

Det er ikke krav til at merutgifter til kost skal legitimeres ved bilag, men at arbeidstakeren må sannsynliggjøre eventuelle merutgifter til kost.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev