Statens reiseregulativ innland


Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk. OBS! Statens særavtaler er under forhandling, og tabellen blir oppdatert med satsene for 2020 når forhandlingene er avsluttet. Inntil videre legges derfor satsen for 2019 til grunn

Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. er frikoblet fra statens særavtaler. Skattereglene må dermed angi de skattefrie nivågrensene for de ulike godtgjørelsene. For skattefrie satser se under «Forskuddssatser»


Bilgodtgjørelse etter statens satser 2019

Yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 6.

Egen bil (inkl. elbil og uansett kjørelengde) kr 4,03 pr. km
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgift er inkludert i drivstoffprisen kr 0,10 pr. km 
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km 
Tillegg for frakt av utstyr og materiell kr 1,00 pr. km
Tillegg for passasjerer kr 1,00 pr. km 
Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km 
Moped og motorsykkel under 125 ccm kr 2,00 pr. km

Bilgodtgjørelse etter statens satser fra 22.06.2018 - 31.12.18

Yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 6.

Egen bil (inkl. elbil og uansett kjørelengde) kr 3,90 pr. km
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgift er inkludert i drivstoffprisen kr 0,10 pr. km 
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km 
Tillegg for frakt av utstyr og materiell kr 1,00 pr. km
Tillegg for passasjerer kr 1,00 pr. km 
Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km 
Moped og motorsykkel under 125 ccm kr 2,00 pr. km


Diettgodtgjørelse på reise med overnatting


2018 (fra 22.06.18) 2019
F.o.m. 12 timer kr 754 kr 780
6-12 timer over helt døgn kr 297 307
+12 timer over helt døgn kr 552 570

Diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Statens satser for ulegitimert diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting innenlands:


2018 (fra 22.06.18) 2019
Inntil 6 timer kr 0 kr 0
F.o.m. 6 timer og t.o.m. 12 timer kr 297 kr 307
Over 12 timer kr 552 kr 570

Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser

Når enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, eller er inkludert i billettutgifter, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen, jf. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 9. Trekket foretas med følgende satser:

TRENGER DU FAGLIG PÅFYLL? Ta våre oppdaterte og aktuelle nettkurs innen blant annet lønn, personal, regnskap og skatt.


Reiser med overnatting


2018 (fra 22.06.18) 2019
Trekk for frokost: kr 150,80 (20 % av kr 754) kr 156 (20 % av kr 780)
Trekk for lunsj: kr 226,20 (30 % av kr 754) kr 234 (30 % av kr 780)
Trekk for middag: kr 377,00 (50 % av kr 754) kr 390 (50 % av kr 780)

Nattillegg på reiser innenlands

For 2018: kr 430 For 2019: 435

Nattillegg skal dekke arbeidstakers ulegitimerte utgifter til losji på reiser med overnatting (for eksempel privat overnatting). Nattillegg etter statens satser utbetales når det er på det rene at arbeidstaker har overnattet (utenfor egen bolig), og når vedkommende ikke har fått tilbud om overnatting på hotell eller lignende.

Etter Særavtale for reiser innenlands § 10 kan det ikke utbetales nattillegg når arbeidsgiver holder tilfredsstillende losji, dvs. leilighet/hybel eller enerom tilknyttet dusj og vaskemuligheter. Det samme gjelder når arbeidsgiver har betalt billett som inkluderer soveplass (soveplassbillett, lugaravgift, "sleeper" m.v.) ved overnatting på tog, skip eller fly. Det kan heller ikke utbetales nattillegg når arbeidstaker mottar lønn for natten.


Diettgodtgjørelse og nattillegg ved opphold over 28 døgn

Når arbeidsopphold på samme sted har en varighet på over 28 døgn, skal godtgjørelse til dekning av kost og losji utbetales etter satsene i Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv. Følgende satser gjelder fra det tidspunkt den ansatte må holde to husholdninger (midlertidig bolig):

a) Godtgjørelse for de første 4 uker (28 dager)


2018 (fra 22.06.18) 2019
Kost pr. dag kr 754 kr 780
Nattillegg pr. døgn kr 430 kr 435

b) Godtgjørelse f.o.m. 5. uke og inntil 100 uker

  2018 (fra 22.06.18)
2019
Kost kr 195 pr. dag
kr 202 pr. dag
Utgifter til losji (etter kvittering) kr 10 000 pr. måned
kr 10 800 pr. måned

Medfører oppholdet særlige store utgifter (hotellopphold o.l.), kan virksomheten dekke legitimerte utgifter til kost og losji.

Det er ikke krav til at merutgifter til kost skal legitimeres ved bilag, men at arbeidstakeren må sannsynliggjøre eventuelle merutgifter til kost.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev