Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Skatteordningen for opsjoner i små oppstartselskaper

- Emma er skattejurist og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Skatteordningen for opsjoner i små oppstartsselskaper er et sett med skatteregler som åpner for utsatt beskatning av opsjonen som mottas. I denne artikkelen gjennomgår vi de viktigste bestemmelsene.

Opsjoner i arbeidsforhold

Merk at vi har en skatteordning for opsjoner i arbeidsforhold generelt, og en skatteordning for opsjoner i arbeidsforhold i små oppstartsselskaper. Reglene som gjelder for små oppstartsselskaper, er de mest gunstige. Artikkelen vil kun omtale ordningen for små oppstartsselskaper.  

Les også: Mer gunstig for ansatte å investere i oppstartselskaper

Kort beskrivelse av regelen 

En opsjon er et samlebegrep for avtaler som gir rett til å inngå en annen avtale med fastsatte vilkår, på et senere tidspunkt. Når et selskap bestemmer seg for å utdele opsjoner til ansatte gis de ofte vederlagsfritt. Dette er en skattepliktig verdioverføring fra arbeidsgiver til ansatte. Opsjonsskatteordningen gir imidlertid rom for å kunne utsette beskatningen. 

Erverver du en opsjon til markedspris vil du i realiteten bytte pengene dine inn i et annet objekt med samme verdi (opsjonen). Det vil ikke bli en endring av din samlede formuesverdi, og følgelig ikke noe som vil utløse skatteplikt.    

Ved erverv av opsjon vederlagsfritt eller til underpris, vil du bytte inn pengene dine i et annet objekt som er mer verdt enn hva pengene var. Dette fører til en økning av formuesverdien din og reduksjon av formuesverdien til den som ga deg aksjen eller opsjonen. Med andre ord har det skjedd en verdioverføring, og den er en skattepliktig fordel.   

Aksjeopsjoner som gis fra små oppstartselskaper til en ansatt, kan beskattes på et senere tidspunkt enn den generelle tidfestingsbestemmelsen i skatteretten. Dette innebærer en skattefordel for den ansatte, og ingen negativ virkning for selskapet.  

Hvilken type opsjon gjelder ordningen for?

Opsjoner deles ofte inn i ulike kategorier basert på hvilken type avtale man gis rett til å inngå i opsjonen og hvilket underliggende objekt som berøres av avtalen. Regelen vi omtaler i denne artikkelen gjelder kun for kjøpsopsjoner hvor det underliggende objektet er aksjer. Regelen omfatter med andre ord kun de opsjonene som gir en ansatt rett til å kjøpe aksjer i selskapet. 

I tillegg stilles det en tidsbegrensning til opsjonen. Den kan ikke innløses før det er gått tre år fra den ansatte mottok opsjonen, og ikke etter at det er gått 10 år. Det stilles ikke krav til at tidsbegrensningen er en del av opsjonsavtalen.  

Hvilke krav stilles til selskapet?

Det stilles en rekke krav til selskapet som utsteder opsjonene til sine ansatte. Det viktigste her er at selskapets alder og størrelse. For å gi en god oversikt har vi utarbeidet en liste over de kravene som selskapet må oppfylle:

 • Må være et aksjeselskap
 • Må være yngre enn 6 år, medregnet stiftelsesåret
 • Kan ikke ha flere enn 25 ansatte året før opsjonene utstedes
 • Samlet balansesum kan ikke overstige kr 25 millioner
 • Samlede driftsinntekter kan ikke overstige kr 25 millioner
 • Kan ikke drive kull- eller stålvirksomhet, eller passiv kapitalplassering
 • Offentlige organer kan ikke eie mer enn 24 % 
 • Kan ikke være i økonomiske vanskeligheter
 • Kan ikke ha utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig mottatt statsstøtte

Dersom selskapet inngår i et konsern, må kravene være oppfylt i alle selskapene i konsernet.

Les også: Statsbudsjettet 2021: Skatt og merverdiavgift

Hvilke ansatte kan benytte seg av regelen?

Mottaker av opsjonen må være en fysisk person som er ansatt i det selskapet som gir ut opsjonen. I tillegg stilles det krav til at den ansatte har arbeidet gjennomsnittlig 25 timer i uken i selskapet basert på en årlig beregning. 

I tillegg kan ikke den ansatte eie mer enn 5 % av aksjene eller stemmene i selskapet, hverken i det året opsjonen mottas eller de to foregående årene. Dersom noen av den ansattes nærstående også eier eiendeler i selskapet skal heller ikke deres felles andel overstige denne grensen. 

Les også: Statsbudsjettet 2020: Opsjonsskatteordningen for små oppstartselskap

Når inntrer skatteplikten?

Utgangspunktet for regelen er at opsjonen skal beskattes på det tidspunktet den ansatte selger aksjen som er ervervet ved å benytte opsjonen. Skatteplikten kan imidlertid oppstå tidligere dersom følgende hendelser oppstår; 

 • opsjonen selges
 • den ansatte slutter i sitt arbeidsforhold
 • den ansatte flytter til utlandet
 • den ansatte har eid aksjen i fem år
 • opsjonen bortfaller

Dersom en av disse hendelsene inntrer før et eventuelt salg av aksjen vil den ansatte bli beskattet på hendelsestidspunktet.

Hvordan beregnes gevinsten?

Gevinst ved realisasjon av aksjene vil bygge på to ulike gevinster som den ansatte har oppnådd. Den gevinsten man har oppnådd ved å inneha opsjonen, og den gevinsten man oppnår ved en eventuell verdiøkning på aksjen i eiertiden. Altså knyttes én gevinst til den perioden man innehar opsjonen, og den andre til perioden man innehar aksjen. 

Fordelen som eventuelt oppstår i tidsrommet mellom erverv og realisasjon av aksjen, beskattes som normalt ved aksjegevinst. Opsjonsfordelen beregnes imidlertid litt annerledes. 

Opsjonsgevinsten skal tilsvare differansen mellom markedsverdien av aksjene på tidspunktet for innløsning og den prisen som den ansatte betaler for aksjen. Dersom den ansatte har betalt for opsjonen skal dette beløpet trekkes ifra ved gevinstberegningen. 

Ved vurdering av aksjens omsetningsverdi tas det hensyn til individuelle forhold ved ervervet, eksempelvis avtalefestede klausuler om bindingstid, omsetningsbegrensninger og liknende. Skattemyndighetene vil normalt akseptere at slike salgsrestriksjoner vil kunne redusere markedsverdien. I de tilfellene hvor opsjonen er knyttet til et generelt aksjeprogram for ansatte kan markedsverdien reduseres med 20%, med en begrensning på kr 3 000 for hvert år for hver ansatt. 

Krav til rapportering  

Små oppstartsselskap som har tildelt opsjoner til sine ansatte, må gi opplysninger om tildelingen til myndighetene. Opplysningene gis ved å fylle ut ett av følgende skjema:  

 • RF-1537 – Tildelte opsjoner i små oppstartsselskap  

 • Rf-1302 Tredjepartsopplysninger som vedlegg  

Skjemaene skal leveres via Altinn, i perioden 2. januar til 1. februar i skattefastsettingsåret. Opplysninger for 2018, 2019 og 2020 skal imidlertid leveres i perioden 1. mars til 24. mars 2021.  

Les mer om dette i vår artikkel: Nytt krav til rapportering av opsjoner, med svært kort leveringsfrist!

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.