Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Statsbudsjettet 2022 - endringsforslag

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Her er regjeringen Støre sine viktigste forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

Regjeringen Støre la 8. november fram sine endringsforslag i en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022. På de fagfeltene som Sticos dekker er det foreslått følgende endringer og tillegg i forhold til det statsbudsjett som den forrige regjeringen la fram i oktober. 

Skatt

På skatteområdet er det foreslått en rekke endringer:

Mer omfordelende inntektsskatt:

Trygdeavgiftssatsene for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, mens nedre grense for å betale trygdeavgift videreføres nominelt. Trinnskattesatsene videreføres uendret fra 2021 i trinn 1 og 2 og økes med 0,1 prosentenhet i trinn 3 og 4. Innslagspunktet for trinn 3 videreføres nominelt på 651 250 kroner fra 2021.

Satsen for minstefradraget i lønn/trygd videreføres uendret fra 2021 og personfradraget økes med 4 250 kroner. Forslaget om å legge om foreldrefradraget til én beløpsgrense trekkes, slik at beløpsgrensene i foreldrefradraget videreføres nominelt.

Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes fra 1,44 til 1,6.

Endringer i inntektsfradrag

Maksimalt fagforeningsfradrag økes til 5 800 kroner. Økningen er første del av en toårig opptrappingsplan mot en dobling av fradraget. Fradraget for sjøfolk økes til 83 000 kroner, mens fiskerfradraget økes til 154 000 kroner

Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget til 195 000 kroner. For reindriftsnæringen økes også satsene tilsvarende. Det særskilte inntektsfradraget for de som bor i Troms og Finnmark (tiltakssonen), økes til 18 100 kroner.

Bunnbeløpet i reisefradraget reduseres til 14 000 kroner for alle, uten geografisk differensiering. Forslaget om én kilometersats på 1,65 kr/km opprettholdes. 

I Sticos Oppslag finner du alltid oppdatert regelverk! Prøv Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Satser som reduseres eller oppheves

Mens enkelte inntektsfradrag foreslås økt, reduseres eller oppheves andre fradrag: 

Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen på 40 pst. oppheves, og det samme med ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer mv.

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50 000 til 25 000 kroner, mens maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner.

Endringer i formuesskatten

Formuesskattesatsen økes til 0,95 pst. og bunnfradraget økes til 1,65 mill. kroner.

Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. økes til 65 pst. Verdsettelsen av primærboliger øker til 50 pst. for den delen av markedsverdien som overstiger 10 mill. kroner, mens formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 pst.

Det gjøres en endring i skatteloven for å sikre at erstatningsbeløp for tap av egen bolig (primærbolig) ved brann eller naturkatastrofe, verdsettes til 25 pst. av omsetningsverdi i erstatningsåret.

Arbeidsgiveravgift

Tilpasninger i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift

Kvitsøy og Utsira tas ut av virkeområdet i den notifiserte ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, og legges inn i sone Ia. Årsaken er at disse øyene ikke grenser til det øvrige virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift. Det er et vilkår for å kunne inkluderes i ordningen. Midsund tas inn i virkeområdet for den notifiserte ordningen (sone II).

Forslaget til endringer i særreglene for ambulerende virksomhet trekkes. I tillegg fjernes muligheten til å benytte lavere sats for ambulerende virksomhet i form av fjernarbeid utført i en sone med lavere sats enn i registreringssonen.

Trygderett

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å forlenge retten til arbeidsavklaringspenger (AAP) til 30. juni 2022 for mottakere som er under arbeidsavklaring. I tillegg har departementet startet et arbeid med å vurdere ulike tiltak for å ivareta personer som ikke har fått avklart arbeidsevnen sin når AAP-perioden går ut.

Merverdiavgift

På merverdiavgiftsområdet er det ingen endringer i forhold til den forrige regjeringens forslag til statsbudsjett. 

Budsjettforslaget skal nå behandles av Stortinget, og endelig vedtak vil skje før jul.
 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.